Hoeveel uur vorming moet ik volgen?

Hoeveel uur vorming je moet volgen hangt af van of je titularis dan wel stagiair bent. Voor titularissen hangt het aantal verplichte vormingsuren bovendien ook af van het aantal kolommen van het tableau waarop ze zijn ingeschreven.

Voor een titularis, dat is een vastgoedmakelaar die ingeschreven is op het tableau, bestaat de vormingsplicht uit het volgen van 10 uur permanente vorming per kalenderjaar, en dit per deelkolom van het tableau waarop men is ingeschreven. Er zijn twee deelkolommen, met name: deelkolom ‘bemiddelaars’ en deelkolom ‘syndici’. Maximum 2 uur van deze vorming mag via BIV e-learning behaald worden.

Bijvoorbeeld: Joris staat enkel op de kolom van de bemiddelaars ingeschreven, Hij moet jaarlijks 10 uur permanente vorming volgen. Hetzelfde geldt voor Evy die enkel de kolom van de syndici staat ingeschreven. Katrien daarentegen staat op beide kolommen (syndicus en bemiddelaar) ingeschreven, zij moet per jaar 20 uur permanente vorming volgen.

Het is van geen belang of een vorming eerder interessant is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar, iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming voor iedere vastgoedmakelaar, ongeacht de kolom(men) waarop je bent ingeschreven.

Naast vormingen ‘in situ’ komen ook de BIV-e-learningscursussen in aanmerking, deze laatste wel beperkt tot maximaal 2 uur per kalenderjaar. Nadat je 2 uur e-learning behaald hebt voor dit kalenderjaar, zal je tot 1 januari van volgend kalenderjaar geen bijkomende e-learningattesten meer ontvangen.

Het is niet mogelijk om een ‘overschot’ aan gevolgde vorming over te dragen naar een volgend kalenderjaar.

Ter info:tot 2018 bestond de vormingsverplichting voor titularissen uit het volgen van 20 uur permanente vorming, bekeken en berekend over 2 jaar, ongeacht de kolom(men) waarop je was ingeschreven.

Voor stagiairs is het volgen van erkende vormingen op locatie niet verplicht.

Als stagiair-vastgoedmakelaar moet je wél bij afloop van de stage voor een reeks e-learningcursussen een attest behaald hebben om aan de bekwaamheidsproef te kunnen deelnemen.

27 november 2019