Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 506

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4403 (T13569)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar werd opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen, aangezien hij in het kader van het beheer van een mede-eigendom nagelaten zou hebben de leverancier van de VME te betalen. Deze leverancier dagvaardde uiteindelijk de mede-eigenaars, waarna de mede-eigenaars werden veroordeeld tot betaling. Voor het beheer van deze mede-eigendom zou hij niet beschikken over een ondertekende geschreven syndicusovereenkomst met tarievenlijst. Ook zou hij in zijn hoedanigheid van vastgoedmakelaar-bemiddelaar onder andere nagelaten hebben een uitgaande plaatsbeschrijving op te stellen, en eveneens en bij de daaropvolgende huur geen plaatsbeschrijving bij intrede hebben opgesteld. Aangeklaagde reageert niet op de briefwisseling vanuit het instituut. De leden van de U. K. achten de inbreuken tegen de plichtenleer bewezen. Rekening te houdend dat het reeds 4 jaar aanhoudend klachten en tuchtrechtelijke veroordelingen regent lastens aangeklaagde kreeg hij een schorsing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Syndicus - financieel beh.
Syndicus - technisch beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4401 (T14024)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus moet zich voor de Uitvoerende Kamer verantwoorden aangezien hij in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-eigenaars nagelaten zou hebben medewerking te verlenen aan de rekeningcommissaris bij de uitoefening van diens controletaak, een ontoereikend technisch beheer te hebben gevoerd, de mede-eigenaars niet op de hoogte hebben gehouden van de totaalrenovatie van het terras, en zijn gegevens niet hebben gepubliceerd in het gebouw. Aangeklaagde reageert niet op de briefwisseling van de rechtskundig assessor, en verschijnt ook niet op de zitting. Er zijn aldus geen gegevens in het dossier voorhanden de aanklachten tegenspreken, de U.K. legt de aangeklaagde 1 maand effectieve schorsing als sanctie op.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Syndicus: Controle door Raad van Mede-Eigendom / Com v.d. Rekeningen
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4399 (T10379)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar tekende verzet aan tegen eerder verstekbeslissing. Tijdens de zitting verschijnt aangeklaagde opnieuw niet, noch wordt hij vertegenwoordigd. De leden van de Uitvoerende Kamer verklaren het verzet aldus ontvankelijk en bevestigen de eerdere beslissing.

Aard van de klacht

Niet-naleving tuchtsanctie
Vormingsverplichting
Niet-naleving tuchtsanctie

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4378 (T12783)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten geen gevolg te hebben gegeven aan een eerdere tuchtuitspraak waarbij hem de sanctie van 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar werd opgelegd met daaraan gekoppeld de voorwaarde tot het volgen van 18 uren vorming. Aangeklaagde heeft de opgelegde maatregel niet uitgevoerd, waardoor de schorsing van 1 maand effectief wordt.

Aard van de klacht

Niet-naleving tuchtsanctie
Medewerking tuchtonderzoek
Vormingsverplichting

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4358 (T13656)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht die voldoet aan de vereisten van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Ook zou hij hebben nagelaten een schadevergoeding van 6000 EUR te betalen, als gevolg van een vonnis van de burgerlijke rechtbank. Aangeklaagde reageert niet op de briefwisseling van de Uitvoerende Kamer, en verschijnt ook niet ter zitting. Hij heeft zich op het moment van de zitting weggelaten bij het Instituut. De inbreuken op de deontologie worden door de leden van de Uitvoerende Kamer als bewezen geacht, en ze leggen aangeklaagde 1 maand schorsing als sanctie op die zal gelden vanaf de wederingschrijving.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Financiële verrichtingen

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Onmiddellijke overdracht gelden derden
Voorstel geschreven overeenkomst
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4346 (T13682)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar liet na, na afloop van de opdracht tot bemiddeling in de verkoop van een woning zijn affiches van het pand te verwijderen. Hij zou meerdere malen en middels diverse communicatiemiddelen zijn verzocht tot verwijdering van de affiches, wat hij pas na 4 maanden deed. Volgend op de klacht werd aangeklaagde door de rechtskundig assessor aangeschreven. Hierop kwam geen reactie. Ook verscheen aangeklaagde niet op de zitting. Sanctie: een berisping. Hierdoor komt een eerder verleend uitstel van een opgelegde maatregel (1 week effectieve schorsing) in een eerdere tuchtuitspraak te vervallen, en wordt deze sanctie effectief.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4337 (T14041)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar werd verweten in het kader van de verkoop van een appartement in zijn publiciteit het publiek te hebben misleid met betrekking tot de bewoonbare oppervlakte. Hij zou hebben nagelaten voorbehoud te maken bij de oppervlakte van dit onroerend goed ondanks dat hij wist dat er op de diverse plannen en documenten verschillende oppervlaktes werden gehanteerd. De advertentie gaf 85 m² ‘bewoonbare oppervlakte’ weer. Het grondplan bij oprichting vermeldt echter een netto-oppervlakte van 71 m². Aangeklaagde stelt middels eigen opmeting de oppervlakte van het EPC te hebben genomen, gezien dit het recentste was. Het EPC geeft echter een bruto vloeroppervlakte weer van 85 m², wat onderscheiden moet worden van de bewoonbare vloeroppervlakte. De leden van de Uitvoerende Kamer menen dat uit dit dossier naar voor komt dat de aangeklaagde minstens het oppervlaktecijfer dat het meest voordelig uitkwam in de publiciteit opnam. Een bruto oppervlakte kan niet dienen voor ‘bewoonbare’ oppervlakte. De kennis die van een vastgoedmakelaar verwacht wordt had hem moeten aanzetten tot actie voorafgaand publicatie, dan wel andere gegevens op te nemen in de publiciteit. Sanctie :een waarschuwing .

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4318 (T13672)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou de eigenaar van een woning hebben lastiggevallen met het oog op het bekomen van een bemiddelingsopdracht voor de verkoop. Aangeklaagde zocht contact via mail, voortgaand op de online advertentie met de vermelding ‘geen immo gewenst’ door de klaagster. De klaagster heeft hierop niet gereageerd. Evenmin heeft de klaagster gereageerd op de poging tot telefonische contactname. Aangeklaagde heeft zich daarop ter plaatse voorgesteld en heeft, na uitdrukkelijk verzoek het pand te verlaten, alsnog gegevens en een brochure achtergelaten. De leden van de UK erkennen dat opdringerigheid een subjectief gegeven is, maar stellen dat in casu de inbreuk tegen artikel 11 van de plichtenleer bewezen is. Sanctie: een waarschuwing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Aandringen tot het bekomen van een opdracht
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4315 (T13683)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, publiciteit hebben gevoerd met de foutieve vermelding dat voormeld onroerend goed werd aangeboden met een exclusief genotsrecht op een autostaanplaats. Ook zou hij in twee dossiers hebben nagelaten na het einde van de huur een huurwaarborg tijdig terug te storten op de rekening van de huurder. Bovendien zou hij zich in een verhuurdossier schuldig hebben gemaakt aan discriminatie op basis van aard van het inkomen. Deze inbreuken tegen de deontologie worden door de leden van de U.K. als bewezen geacht. Sanctie: 6 weken schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 8 uren, specifiek aangaande discriminatie en de bemiddelingsovereenkomsten.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen
Onderzoeks- & informatieplicht
Discriminatie
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Vastgoedmakelaar: verplichting geschreven overeenkomst / naleving WER
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4298 (T12264)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden aangezien hij geen gevolg heeft gegeven aan een eerdere beslissing van de Uitvoerende Kamer waarbij hem de sanctie van 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar werd opgelegd met daaraan verbonden de voorwaarde tot het volgen van 54 uur vorming. Sanctie: 1 maand effectieve schorsing.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4297 (T12744)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar wordt verweten, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, 15000 EUR cash in het zwart van de koper te hebben ontvangen. Dit blijkt uit de print van sms verkeer tussen de koper en de stagiair waarvoor de aangeklaagde als stagemeester optrad, en uit de getuigenverklaring onder eed van de voornoemde stagiair. De getuige laat verstaan dat het bodformulier en de belofte die werd ondertekend verschilden in prijs. Het verschil van 15000 EUR werd in een enveloppe aan de vastgoedmakelaar overhandigd. Deze werd overgemaakt aan de verkopers, de commissie van de aangeklaagde werd van de enveloppe afgehouden en geïnd. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een dergelijke handelingswijze duidelijk in strijd is met de antiwitwaswetgeving en artikel 1 en 34 van de BIV-plichtenleer. De aangeklaagde vastgoedmakelaar krijgt een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Kwijting ontvangen gelden
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4295 (T13272)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten. Ondanks uitdrukkelijke vraag vanwege de Uitvoerende Kamer laat hij na een kopie van een bemiddelingsovereenkomst over te maken. De leden moeten stellen dat bij gebreke aan een geschreven opdracht de onduidelijkheden omtrent de grenzen van de opdracht integraal toe te rekenen zijn aan aangeklaagde. Ook zou hij zelf hebben beslist tot vrijgave van de huurwaarborg aan de huurder, en dit zonder akkoord van de verhuurder. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan zijn verplichtingen inzake permanente vorming. Sanctie: 6 weken schorsing, waarvan 2 weken effectief en 4 weken met uitstel gedurende 5 jaar. Het uitstel is afhankelijk van het volgen van opleidingen ten belope van 21 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Niet-conforme overeenkomst

Artikels

Betaling aan derden met akkoord opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Onmiddellijke overdracht gelden derden
Voorstel geschreven overeenkomst
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 2009 (D8936)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire - courtier – maître de stage -– déficit de formation professionnelle

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 2008 (D9433)

Samenvatting

Agent immobilier - syndic –– inertie – ACP - absence de collaboration avec l’Institut – travaux non-réalisés – détournements de fonds – faux en écriture – non-collaboration avec l’Institut – fausses déclarations – interdiction temporaire d’exercer – administrateur provisoire

Artikels

Compte de tiers
Compte distinct pour chaque ACP
Probité et dignité - Respect de la loi
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Respect des dispositions du Code civil
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 2007 (D9280)

Samenvatting

Agent immobilier - syndic –– inertie - absence de collaboration avec l’Institut - antécédents disciplinaires

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des dispositions du Code civil
Bekijk de beslissing