Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 495

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4359 (T13543)

Samenvatting

De Uitvoerende Kamer beveelt unaniem dat de publicatie van het dispositief van deze uitspraak op de website van het BIV wordt geplaatst.

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4298 (T12264)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden aangezien hij geen gevolg heeft gegeven aan een eerdere beslissing van de Uitvoerende Kamer waarbij hem de sanctie van 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar werd opgelegd met daaraan verbonden de voorwaarde tot het volgen van 54 uur vorming. Sanctie: 1 maand effectieve schorsing.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4297 (T12744)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar wordt verweten, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, 15000 EUR cash in het zwart van de koper te hebben ontvangen. Dit blijkt uit de print van sms verkeer tussen de koper en de stagiair waarvoor de aangeklaagde als stagemeester optrad, en uit de getuigenverklaring onder eed van de voornoemde stagiair. De getuige laat verstaan dat het bodformulier en de belofte die werd ondertekend verschilden in prijs. Het verschil van 15000 EUR werd in een enveloppe aan de vastgoedmakelaar overhandigd. Deze werd overgemaakt aan de verkopers, de commissie van de aangeklaagde werd van de enveloppe afgehouden en geïnd. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een dergelijke handelingswijze duidelijk in strijd is met de antiwitwaswetgeving en artikel 1 en 34 van de BIV-plichtenleer. De aangeklaagde vastgoedmakelaar krijgt een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Kwijting ontvangen gelden
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4295 (T13272)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten. Ondanks uitdrukkelijke vraag vanwege de Uitvoerende Kamer laat hij na een kopie van een bemiddelingsovereenkomst over te maken. De leden moeten stellen dat bij gebreke aan een geschreven opdracht de onduidelijkheden omtrent de grenzen van de opdracht integraal toe te rekenen zijn aan aangeklaagde. Ook zou hij zelf hebben beslist tot vrijgave van de huurwaarborg aan de huurder, en dit zonder akkoord van de verhuurder. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan zijn verplichtingen inzake permanente vorming. Sanctie: 6 weken schorsing, waarvan 2 weken effectief en 4 weken met uitstel gedurende 5 jaar. Het uitstel is afhankelijk van het volgen van opleidingen ten belope van 21 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Niet-conforme overeenkomst

Artikels

Betaling aan derden met akkoord opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Onmiddellijke overdracht gelden derden
Voorstel geschreven overeenkomst
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 2009 (D8936)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire - courtier – maître de stage -– déficit de formation professionnelle

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 2008 (D9433)

Samenvatting

Agent immobilier - syndic –– inertie – ACP - absence de collaboration avec l’Institut – travaux non-réalisés – détournements de fonds – faux en écriture – non-collaboration avec l’Institut – fausses déclarations – interdiction temporaire d’exercer – administrateur provisoire

Artikels

Compte de tiers
Compte distinct pour chaque ACP
Probité et dignité - Respect de la loi
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Respect des dispositions du Code civil
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 2007 (D9280)

Samenvatting

Agent immobilier - syndic –– inertie - absence de collaboration avec l’Institut - antécédents disciplinaires

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des dispositions du Code civil
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1993 (D9113)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers - collaboration avec des tiers non agréés IPI – détention de parts sociales - présomption irréfragable d’être indépendant - publicités sans PEB - déficit de formation professionnelle

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1996 (D8369)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – antécédents disciplinaires - sursis partiel probatoire –non-respect des conditions probatoires

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1992 (D9118)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – antécédents disciplinaires - sursis total – délai d’épreuve - nouvelle sanction disciplinaire - révocation du sursis - manque d’amendement

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4259 (T11010)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij onvoldoende aandacht schonk aan zijn permanente vormingsplicht. Ook moet hij zich verantwoorden voor het niet voldoen aan een eerdere tuchtuitspraak die de aangeklaagde extra vormingsuren als sanctie oplegde. Sanctie: 1 maand schorsing, waarvan 2 weken effectief en 2 weken met uitstel gedurende 3 jaar. Aan het uitstel wordt de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 15 uren verbonden.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4255 (T13293)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar voerde, in het kader van de verkoop van onroerende goederen, publiciteit op haar website, zonder vermelding van de verplichte gegevens inzake EPC en stedenbouwkundige inlichtingen. Ook werd bij de dossiersamenstelling in het kader van twee verkoopopdrachten nagelaten actuele stedenbouwkundige inlichtingen op te vragen. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van bijkomende opleidingen ten belope van 3 uren specifiek aangaande de samenstelling van het verkoopdossier.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4254 (T13524)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, misleidende publiciteit te hebben gevoerd door te stellen dat deze woning voorzien was van een “bijgebouw met welness” terwijl in werkelijkheid de wellness-toestellen niet mee inbegrepen waren in de verkoop. Het ging over de publiciteit op Facebook, aangeklaagde wijst op het feit dat de Facebook post tevens de link bevatte naar de eigen website waarop alle informatie kon worden vergaard (extra ruimte nu welness, maar tal van andere mogelijkheden). De leden van de U.K. zien in voorliggend dossier een semantische kwestie, maar wijzen er ook op dat aangeklaagde als professioneel haar publiciteit kiest en dat deze niet onderscheiden kan/mag zijn met de algehele informatie. Sanctie: een waarschuwing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4251 (T13190)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar werd opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij niet beschikt over een derdenrekening, in het kader van de verhuur van een onroerend goed heeft bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht conform de voorschriften en geprospecteerd heeft op onroerende goederen door op onrechtmatige wijze gebruik te maken van de databank Kadasterfinder. Bovendien liet hij, tijdens een steekproefsgewijs tuchtrechtelijk onderzoek, na zijn medewerking te verschaffen door gevraagde informatie en documenten niet over te maken. Deze gevraagde stukken hadden onder meer betrekking op het beheer van twee verenigingen van mede-eigenaars, waardoor bijvoorbeeld niet kon worden nagegaan dat aangeklaagde over een geschreven syndicusovereenkomst beschikt. Ook besteedde hij onvoldoende aandacht aan zijn permanente vorming. Slechts op de zitting maakte de vastgoedmakelaar twee mappen met informatie over, wat niet van de nodige medewerking getuig Voor de twee panden waarvoor de databank Kadasterfinder werd geconsulteerd werd een verkoopopdracht neergelegd, waardoor deze aanklacht niet weerhouden werd. De aanklacht met betrekking tot het syndicschap werd gedeeltelijk weerhouden, de overige tenlasteleggingen werden volledig weerhouden. Sanctie: 8 maanden schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 8 uren. Bovendien moet de vastgoedmakelaar binnen de maand na de uitspraak een bewijs van het afsluiten van een overeenkomst derdenrekening overmaken.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Financiële verrichtingen
Niet-conforme overeenkomst
Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Voorstel geschreven overeenkomst
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Syndicus: geschreven overeenkomst indien verplicht bij wet
Vastgoedmakelaar: Transparantie derdenrekening
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4250 (T13446)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te hebben geprospecteerd op verschillende panden door het op onrechtmatige wijze gebruik van de toepassing ‘Kadasterfinder’. Hij beschikte voor deze onroerende goederen immers niet over bemiddelingsopdrachten. Aangeklaagde stelt dat dit gebeurde op het moment dat hij in een commerciële functie werkzaam was bij een projectontwikkelaar, en dat dit onder druk van zijn opdrachtgever gebeurde. De leden van de Uitvoerende Kamer menen dat aangeklaagde als erkend vastgoedmakelaar behoort te weten dat het gebruik van de tool Kadasterfinder niet mag worden misbruikt. De vermeende ‘dwang’ die aangeklaagde zou hebben ervaren, kan niet worden aanvaard. De inbreuken worden dan ook weerhouden. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren specifiek aangaande deontologie en privacy.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid

Artikels

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing