De praktische bekwaamheidstest

De praktische bekwaamheidstest is de laatste en tevens beslissende stap in het parcours van de stagiair.

Vastgoedmakelaar worden, bekwaamheidsproef

Wat is de praktische bekwaamheidstest en wat is het doel ervan?

Op het einde van de stage worden de stagiairs onderworpen aan een praktische bekwaamheidstest. De praktische bekwaamheidstest gaat na in hoeverre je als stagiair ‘bekwaam’ bent om toe te treden tot het werkveld en bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Wie slaagt met minimum 60% voor zijn schriftelijk onderdeel, mag de mondelinge proef aanvatten.

Het is de laatste stap die je moet zetten alvorens je aan de slag kan in de hoedanigheid van titularis. In tegenstelling tot de competentietest, die richtinggevend is, is de praktische bekwaamheidstest wél een echt examen waar je voor moet slagen.

Wanneer en hoe moet ik de praktische bekwaamheidstest afleggen?

Je kan maar tot de praktische bekwaamheidstest worden toegelaten als je alle wettelijke en reglementaire verplichtingen hebt nageleefd.

Stagiairs moeten het verloop van hun stage nauwgezet bijhouden en documenteren via de stagetool in hun persoonlijke account. Daar kunnen ze ook de documenten uploaden die nodig zijn alvorens de stage te kunnen afronden. In de tool kan in één oogopslag nagegaan worden welke documenten al werden bezorgd en welke eventueel nog ontbreken. Hetzelfde geldt voor de gevolgde e-learningcursussen.

Voor alle stagiairs geldt dat je in geval van inschrijving op één deelkolom (kolom ‘bemiddelaars’ of kolom ‘syndici’), je als stagiair 1500 uren beroepspraktijk moet aantonen (de stageduur is minimaal twaalf maanden, maximaal zesendertig maanden).

Als je je op beide kolommen inschrijft, zal de tweede stage uit een extra 750 uren beroepspraktijk bestaan. Beide stages kunnen door elkaar gelopen worden. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om 3,5 dagen per week stage te lopen als bemiddelaar en 1,5 dag per week als syndicus. Voor wat betreft de (schriftelijke en mondelinge) bekwaamheidsproef moet de hoofdstage eerst als geldig gevalideerd worden (d.w.z. dat je toestemming kreeg om de bekwaamheidsproeven af te leggen) vooraleer je de bekwaamheidsproeven voor de bijkomende stage kan afleggen.

Als je de stageactiviteiten in hoofdberoep uitoefent, kan je de stage dus na één jaar afronden en je inschrijven voor de praktische bekwaamheidstest, voor zover de 1500 uren beroepspraktijk zijn volbracht. Per gelopen stage dien je een bekwaamheidsproef af te leggen. Als je dus twee aparte stages loopt om titularis te worden op de beide deelkolommen, moet je ook voor elke activiteit een bekwaamheidsproef afleggen. 

De praktische bekwaamheidstest moet sowieso afgelegd worden uiterlijk binnen de drie jaar nadat je als stagiair bent ingeschreven, zoniet word je ambtshalve weggelaten. Het is belangrijk om niet te wachten tot wanneer deze drie jaar bijna zijn afgelopen, maar om je tijdig in te schrijven van zodra je stage is volbracht (een vijftal maanden voor je datum van “einde statuut”)!

Een voorbeeld. Je bent stagiair-bemiddelaar sinds 3/02/2023. Je kan ten vroegste je laatste stageverslag en de bijhorende documenten ter afronding van je stage indienen - na één jaar - op 3/02/2024. Je schrijft je best in voor de praktische bekwaamheidstest vóór 3/9/2025 want je moet voor beide onderdelen (schriftelijk én mondeling) geslaagd zijn tegen ten laatste 2/02/2026. Als dat niet lukt, dan word je op 3/02/2026 ambtshalve weggelaten op de desbetreffende deelkolom. Vraag je daarna je éénmalige wederinschrijving aan, dan herbegint je stage van nul af aan. De afronding van je stage laten aanslepen kan dus verregaande gevolgen hebben.

Placeholder

Hoe mezelf voorbereiden? Wat studeren?

In het artikel "Stage afgerond? Op naar de schriftelijke bekwaamheidsproef" leggen we uit hoe je je precies kunt voorbereiden, als het moment gekomen is. Je vindt er ook een duidelijke uitlegvideo.

Het schriftelijk gedeelte

Inschrijven

Als je stagedossier helemaal in orde is, en je van de Uitvoerende Kamer de toelating gekregen hebt om deel te nemen aan het schriftelijk gedeelte van de bekwaamheidstest, dan ontvang je een uitnodiging om je in te schrijven. We vragen je dan om (online) een datum te kiezen uit een lijst met mogelijke data.

Je ontvangt nog geen uitnodiging voor het mondeling gedeelte van de bekwaamheidstest. Dat gebeurt pas nadat je voor het schriftelijk gedeelte geslaagd bent.

Afleggen

Je legt het schriftelijk gedeelte af op een pc in ons examenlokaal en dit in het Nederlands of in het Frans. De vragen zijn niet vergelijkbaar met de vragen die je tijdens het mondeling gedeelte mag verwachten. 

Je schriftelijk gedeelte bestaat uit 60 meerkeuzevragen die je binnen de 2 uur moet oplossen. Iedere vraag heeft 3 antwoordmogelijkheden waarvan er telkens maar 1 correct is. Er wordt geen giscorrectie toegepast. Zowel een fout antwoord als een open gelaten vraag levert dus 0 punten op. Je krijgt meteen na afloop je score te zien. Je bent geslaagd als je minstens 60% behaalt.

Resultaat

Omdat je de schriftelijke proef aflegt op de computer en omdat het een meerkeuze-examen betreft, krijg je het resultaat enkele ogenblikken na het indienen al op je scherm te zien.

Herkansing?

Slaag je de eerste keer niet, dan krijg je een herkansing. Slaag je niet voor de herkansing, dan stopt de stage en zal je ambtshalve worden weggelaten. Je moet dan je stage herbeginnen, een nieuwe stage aanvatten met andere woorden, en dat kan je slechts één keer onmiddellijk nadien. Wie ook na deze tweede stage niet slaagt voor de praktische bekwaamheidsproef kan pas een nieuwe herinschrijving krijgen na verloop van drie jaar.

Het mondeling gedeelte

Inschrijven

Je kan niet zelf een datum voor je mondeling examen kiezen. Ons secretariaat zal je deze datum schriftelijk meedelen. Je mag er op rekenen dat de mondelinge proef gemiddeld zo’n 6 à 8 weken na de schriftelijke proef komt. Hou er rekening mee dat dit afhangt van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het aantal examens dat op de planning staat! Ook in de maanden juli en augustus worden examens afgenomen.

Indien de datum niet zou passen, kan je altijd contact opnemen met ons om een nieuwe datum overeen te komen voor het mondelinge gedeelte. 

Voor de mondelinge proef kom je voor de Uitvoerende Kamer van de taalrol waarop je bent ingeschreven. Als je dit wenst, mag je je laten bijstaan door een tolk naar keuze. 

Afleggen

Je stagetool zal dienen als inspiratiebron voor de leden van de Uitvoerende Kamer. Dat wil zeggen dat uit je stagedocumentatie een bepaalde bijlage kan geplukt worden, bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst of een huurovereenkomst, en dat dit als aanknopingspunt kan worden gebruikt om een bepaalde vraag te stellen. Binnen de vraagstelling wordt dus vertrokken vanuit de gelopen stage, waardoor het examen voor de stagiair wellicht ook wat persoonlijker zal aanvoelen. 

Opgelet, het is niet zo dat de leden van de Uitvoerende Kamer enkel maar vragen zouden mogen stellen over de inhoud van de stagetool. Ze kunnen nog steeds algemene (bij)vragen stellen waarbij dieper naar kennis wordt gegraven. Naast de bijlagen kan er ook uit de andere elementen van de stagetool (agenda, evaluatieformulieren,...) geput worden als basis voor de bevraging. 

Je moet tijdens het mondelinge gedeelte bewijzen dat je alle kennis in huis hebt om het beroep van vastgoedmakelaar in al zijn facetten te kunnen uitoefenen.

Wie voor het mondeling gedeelte slaagt, mag alle activiteiten uitvoeren binnen de deelkolom waarvoor hij of zij zal worden ingeschreven, dus test de Uitvoerende Kamer breed. Ook als je van plan bent om je toe te spitsen op één domein, moet je kunnen aantonen dat je het brede spectrum beheerst. Een voorbeeldvraag zou kunnen zijn: "Neem eens een huurovereenkomst of compromis door en toon aan dat je kennis hebt van alle vermelde begrippen en deze ook begrijpt."

Resultaat

We begrijpen dat je na afloop van het mondeling gedeelte in spanning wacht op het resultaat, en daarom doen we er ook alles aan om je zo snel mogelijk je score te bezorgen. Je kan het resultaat van je examen diezelfde avond nog terugvinden in je persoonlijke account. In de week volgend op je examen ontvang je dit ook op papier. Om te slagen voor het examen moet je ten minste 60% behalen. Indien je niet geslaagd bent, zal je ook een motivatieformulier ontvangen waarin we je resultaat duiden. We reageren niet op vragen om je resultaat eerder te mogen bekomen. Bedankt voor je begrip.

Herkansing?

Slaag je de eerste keer niet, dan krijg je een herkansing. Slaag je niet voor de herkansing, dan stopt de stage en zal je ambtshalve worden weggelaten. Je moet dan je stage herbeginnen, een nieuwe stage aanvatten met andere woorden, en dat kan je slechts één keer onmiddellijk nadien. Wie ook na deze tweede stage niet slaagt voor de praktische bekwaamheidsproef kan pas een nieuwe herinschrijving krijgen na verloop van drie jaar.

Enkele veel gehoorde misvattingen

  • “Er wordt maar één vraag gesteld en bij een fout antwoord ben je meteen gebuisd”.
  • “Er wordt maar één detailvraag gesteld en verder niks”.
  • ...
Placeholder

Praktische informatie

Zowel het schriftelijk als het mondeling gedeelte vinden plaats op het BIV. Zorg dat je voor het mondeling gedeelte op het aangewezen uur aanwezig bent en laat minstens 3 weken op voorhand een bericht na bij het secretariaat van de UK als je niet aanwezig kan zijn op de vooropgestelde datum. Op die manier kan een andere kandidaat jouw plaats innemen. Breng zeker je identiteitskaart of rijbewijs mee om je te identificeren.

Hulpmiddelen zijn verboden! Tijdens het afleggen van de praktische bekwaamheidsproef is het gebruik van elk toestel met communicatiemogelijkheden verboden, alsook alle documenten, materialen of technologische snufjes die van dienst zouden kunnen zijn. Alle toestellen moeten uitgeschakeld worden. Het volledige reglement kan je hieronder vinden.