A-Z woordenlijst

Trefwoorden en jargon verklaard.

Woordenlijst A-Z

A

Antidiscriminatiewetgeving

Verzamelnaam voor de wetten van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, en de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

B

Bewarende maatregelen

Maatregelen die onmiddellijk ingaan, om te vermijden dat er verdere schade berokkend wordt. De rechtskundige assessor van het BIV kan deze maatregelen instellen, maar ook een gewone rechter kan dit.

Bij verstek

We spreken van "verstek" als een beklaagde niet verschijnt op de zitting waarvoor hij werd opgeroepen. Er zal dan een uitspraak "bij verstek" volgen.

Bij verzet

Een bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek veroordeeld is.

BIV-polis

Ook collectieve polis genoemd, automatisch van toepassing op alle BIV-leden. Deze polis voorziet in de waarborgen “burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating”, “beroepsaansprakelijkheid”, “borgstelling” en “rechtsbijstand”.

D

Deelkolom

Het Tableau van titularissen en de Lijst van stagiairs zijn onderverdeeld in twee "kolommen": die van de bemiddelaars en die van de syndici. Deze noemen we de deelkolommen.
Een rentmeester wordt voorgesteld door de twee kolommen. Een rentmeester kan dus de ene of de andere kolom kiezen, afhankelijk van zijn hoofdtaken.

Derdenrekening

Ook kwaliteitsrekening genoemd. Alle bemiddelaars en bemiddelaars rentmeesters moeten verplicht over een derdenrekening beschikken, ook als de gelden rechtstreeks naar de notaris overgemaakt worden. Voor syndici en syndici rentmeesters geldt deze verplichting niet. Het is een specifieke bankrekening die gebruikt wordt voor betalingen van en aan derden (waarborgen, voorschotten…) en die zorgt voor een strikte scheiding tussen het eigen- en het beroepsvermogen van de vastgoedmakelaar. De derdenrekening is wettelijk verankerd waardoor de gelden hierop buiten de boedel van de vastgoedmakelaar vallen en bij een mogelijk faillissement niet kunnen worden gebruikt om (bevoorrechte) schuldeisers mee te betalen.

Discriminatie

Men spreekt van discriminatie als er zich een nadelige behandeling van personen met een "beschermd kenmerk" voordoet: geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, nationaliteit, ... Bij huurdiscriminatie is het Gelijkekansendecreet van toepassing. Ook onze deontologie verbiedt discriminatie expliciet in artikel 1.

Dwangsom

Geldsom waarvan het bedrag gerechtelijk werd beslist en die een veroordeelde die een stakingsvordering van de rechtbank niet respecteert, moet betalen. Meestal is dit een bedrag per inbreuk en per dag.

E

Eerherstel

Een vastgoedmakelaar die een schorsing of een schrapping opliep (de zwaarste sancties), kan onder voorwaarden en ten vroegste na 5 jaar, eerherstel aanvragen bij de Kamer van beroep van het BIV. Het eerherstel wist voor de toekomst de gevolgen van een opgelegde tuchtsanctie uit.

Exclusiviteit

(in een overeenkomst) De situatie waarin een vastgoedmakelaar de enige is die belast wordt met de opdracht. Er bestaat ook co-exclusiviteit, wat betekent dat twee of meer vastgoedmakelaars als enigen belast worden met de opdracht.

G

Gerechtelijke opdeciemen

De "indexering" van een geldboete, die steeds met een bepaalde factor vermenigvuldigd wordt. Vandaag is dat x8.

H

Hof Van Cassatie

Het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht. Zij spreekt zich niet uit over de inhoud van de feiten waarover een rechtszaak handelt, maar bekijkt enkel of de vormvereisten werden nageleefd en de rechtsregels correct werden geïnterpreteerd. Als dat niet het geval blijkt, zal de beslissing of het arrest verbroken worden en verwijst het Hof van Cassatie naar een anders samengestelde kamer of Hof van Beroep.

L

Lekenrechter

De kamers van het Instituut (Uitvoerende Kamers en Kamers van beroep) zetelen onder voorzitterschap van een door de Koning benoemde advocaat of magistraat, die wordt bijgestaan door twee of drie vastgoedmakelaars. Die noemen we lekenrechters.

M

Mandaat

De handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te doen.

O

Occasionele beoefenaar

Dit is een buitenlandse vastgoedmakelaar die gevestigd is in een ander land van de EU, maar die occasioneel op Belgisch grondgebied onroerend goed dat eigendom is van derden te huur of te koop aanbiedt. Omdat de activiteiten zich in België stellen, valt men onder de Belgische vastgoedmakelaarswetgeving en moet men bij het BIV een voorafgaandelijke verklaring indienen.

Onderhandse verkoopovereenkomst

Ook "compromis" genoemd. Wanneer de koper en verkoper het eens zijn over de verkoopmodaliteiten wordt de onderhandse verkoopovereenkomst opgesteld. Let wel: deze is bindend voor de beide partijen. Zorg er dus voor dat deze duidelijk en volledig is opgesteld.

Onwettige beoefenaar

Ook "nepmakelaar" of "illegale makelaar" genoemd. Een onwettige beoefenaar vormt een gevaar voor de consument. Hij of zij beschikt immers niet over een BIV-erkenning en daardoor ook niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of vormingsverplichting, en is niet onderhevig aan tuchtrechtelijke controle.

Opschortende voorwaarde

Een compromis kan één (of meerdere) van deze voorwaarden bevatten. Dit betekent dat de koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde, die meestal door de kandidaat-koper wordt gesteld. Een vaak voorkomende voorwaarde is bv. dat de verkooptransactie enkel doorgaat als de bank een hypothecair krediet toestaat.

R

Rechtskundig assessor

Deze onafhankelijke advocaat benoemd door de minister van Middenstand onderzoekt de binnengekomen klachten op het BIV en onderzoekt of de feiten een inbreuk uitmaken op de deontologie. Wanneer de assessor van oordeel is dat een tuchtrechtelijke vervolging opportuun is, wordt de vastgoedmakelaar opgeroepen voor de Uitvoerende Kamer van het BIV om zich te verantwoorden. In het andere geval seponeert hij het dossier.

Rechtskundig assessor-generaal

Als klager kan je sinds 1 februari 2018 vragen om een seponering van een klacht te laten herzien door de rechtskundig assessor-generaal. Dit moet gebeuren door een gemotiveerd verzoek te verzenden aan de rechtskundig assessor-generaal en dit aangetekend binnen 15 dagen na de ontvangst van de seponeringsbeslissing. Deze herzieningsmogelijkheid is een vorm van beroep tegen de seponering.

Richtlijn

Een regel van de Plichtenleer of een geheel van regels van de Plichtenleer die tot doel heeft één of meer artikelen van dit reglement nader uit te werken, aan te passen of aan te vullen. De richtlijnen hebben slechts bindende kracht nadat zij door de Koning zijn goedgekeurd, bij een in ministerraad overlegd besluit.

S

Saucissonering

Binnen de Belgische vastgoedmakelaarswetgeving is er geen sprake van "saucissonering" van het beroep. Hiermee bedoelen we dat wie in de praktijk ook maar een klein deeltje van de activiteiten stelt die tot het takenpakket van een vastgoedmakelaar behoren, aanzien wordt als vastgoedmakelaar en om die reden aan alle voorziene regels moet voldoen.

Schorsende werking

Tegen de beslissing van de UK kunnen de beklaagde, de rechtskundig assessor of het Bureau van het BIV hoger beroep aantekenen bij de kamer van beroep (KVB). Tenzij de beslissing van de UK uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard, werkt het hoger beroep schorsend. De beklaagde kan verder activiteiten stellen tot wanneer de uitspraak in beroep gekend is.

T

Tuchtsanctie

Als een vastgoedmakelaar door de rechtskundig assessor wordt opgeroepen om zich te komen verantwoorden op een tuchtzitting, zal de Uitvoerende Kamer (UK) vervolgens een uitspraak doen. Ze kan daarbij een tuchtsanctie opleggen - dit kan een schrapping, schorsing, berisping of een waarschuwing zijn - of kan de beklaagde vrijspreken. De UK kan geen schadevergoeding opleggen aan de vastgoedmakelaar. Daartoe is enkel een burgerlijk rechtbank bevoegd.

U

Uitvoerbaar bij voorraad

Een tuchtrechtelijke beslissing is “uitvoerbaar bij voorraad” wanneer ze onmiddellijk kan uitgevoerd worden door de rechtskundig assessor die het dossier onderzoekt, zelfs al is er nog geen definitieve tuchtrechtelijke beslissing genomen, en is ze nog vatbaar voor hoger beroep of verzet.

V

Vastgoedmakelaarsactiviteiten

Dit zijn taken die enkel door een vastgoedmakelaar mogen worden uitgevoerd, zoals prospecteren, onderhandelen, het geven van informatie over of het laten bezichtigen van specifieke onroerende goederen waarvan men niet de eigenaar is, het sluiten van een compromis,... Het voeren van publiciteit, het maken van foto’s, opstellen van een plaatsbeschrijving... zijn echter geen vastgoedmakelaarsactiviteiten.