Het BIV-team

Wie is wie: organisatie en structuur van het Beroepsinstituut.

BIV-team: wie is wie
Organigram BIV NL

Organigram

Het BIV telt vier organen die, volstrekt van elkaar gescheiden, hun functie autonoom vervullen.

Er is de Nationale Raad, een verkozen “wetgevende macht”, die de richting bepaalt die het Instituut uit gaat. De mandatarissen van de Raad stellen een “uitvoerende macht” aan: het Bureau. De “rechterlijke macht”, de Kamers, zijn de onafhankelijke, rechtsprekende steunpilaren van het Instituut in eerste (Uitvoerende Kamers) en tweede aanleg (Kamers van Beroep).

Bureau 2021-2024
©BIV-IPI

Bureau

Het dagelijks bestuur van het BIV gebeurt door het Bureau, samengesteld uit de voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter en de penningmeester.

De voorzitter en de tweede ondervoorzitter behoren telkens tot de ene taalgroep, terwijl de eerste ondervoorzitter en de penningmeester behoren tot de andere taalgroep. Elke legislatuur wisselen de taalgroepen.

  De opdracht van het Bureau omvat onder meer:

  • het afhandelen van de lopende zaken;
  • het toezicht op het financieel beheer van het Instituut;
  • het voorbereiden van vergaderingen van de Nationale Raad;
  • het aanwerven en het leiden van het personeel;
  • alle andere opdrachten die de Nationale Raad oplegt.

  De penningmeester heeft een aantal specifieke opdrachten:

  • hij is de bewaarder van alle roerende goederen van het Instituut;
  • hij zorgt voor het innen van de bijdragen en van alle verschuldigde sommen aan het Instituut en geeft er kwijting van;
  • hij stelt de ontwerpen van jaarrekeningen op, net zoals het ontwerp van begroting;
  • op het einde van elk trimester legt hij aan de Raad een overzicht voor van de financiële toestand, samen met een staat van de uitvoering van de begroting.

  Nationale Raad

  De Nationale Raad, samengesteld uit 18 verkozenen uit de sector (9 Nederlandstalige en 9 Franstalige leden), mag gerust het parlement van het BIV worden genoemd en bestaat uit 18 effectieve leden en 18 plaatsvervangende leden.

  De opdracht van de Nationale Raad:

  • de voorschriften van de Plichtenleer opstellen;
  • het stagereglement opstellen;
  • erop toezien dat de voorwaarden betreffende toegang tot het beroep worden nageleefd en elke inbreuk inzake onwettige uitoefening van het beroep bij de gerechtelijke overheid aanklagen;
  • maatregelen nemen inzake beroepsvervolmaking en bijscholing van de leden;
  • het kiezen van de leden van het Bureau.

  De effectieve en plaatsvervangende leden zijn telkens voor een termijn van vier jaar gekozen onder en door de vastgoedmakelaars die ingeschreven zijn op het Tableau van het Instituut.

  De Nationale Raad komt minstens 4 maal per jaar samen. De voogdijminister van het BIV oefent via zijn regeringscommissaris toezicht uit op de Nationale Raad. 

  De Kamers

  De Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep zijn de administratieve en tuchtrechtelijke rechtbanken van het Instituut.

  De voornaamste opdrachten van de Kamers zijn:

  • uitspraak te doen inzake aanvragen tot inschrijving, weglating en wederinschrijving bij het BIV;
  • te waken over de toepassing van het stagereglement;
  • te waken over de toepassing van de Plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te doen ten opzichte van de BIV-leden;
  • het opmaken en bijhouden van de lijst van de stagemeesters;
  • om - op gezamenlijk verzoek van de betrokkenen - in laatste aanleg arbitraal uitspraak te doen omtrent betwistingen inzake honoraria die door een vastgoedmakelaar aan zijn cliënt worden gevraagd;
  • op verzoek van de hoven en rechtbanken of in geval van geschil tussen op het tableau of op de lijst van de stagiairs ingeschreven personen, advies uit te brengen over de berekening van de honoraria.

  De Kamers zijn taalhomogeen Nederlandstalig of Franstalig samengesteld om dossiers te beoordelen die te maken hebben met respectievelijk vastgoedmakelaars op de Nederlandstalige of Franstalige taalrollen.

  De Verenigde Uitvoerende Kamers zijn op hun beurt bevoegd voor alle dossiers die te maken hebben met bemiddelaars, syndici of rentmeesters die een hoofdvestiging hebben in het Duitstalige landsgedeelte. Verder zijn ze van tel bij betwistingen tussen personen die ingeschreven zijn op verschillende taalrollen.

  Wie beroep aantekent tegen een beslissing van de Uitvoerende Kamer, komt voor de Kamer van Beroep. Daarnaast spreekt de Kamer van Beroep zich uit over aanvragen tot eerherstel.

  De Verenigde Kamers van Beroep doen uitspraak over beroepen ingediend tegen de beslissingen van de Verenigde Uitvoerende Kamers en over eerherstel voor Duitstalige vastgoedmakelaars.

  Wie is wie?

  Voorzitter: Nicolas WATILLON
  Eerste ondervoorzitter: Olivier MOROBÉ
  Tweede ondervoorzitter: Sandrine GALET
  Penningmeester: Frederiek THIERS

  Directiecomité

  Jurgen Vansteene - Juridisch directeur
  Olivier Aoust - Juridisch directeur
  Stefaan Jonckheere - Financieel & Logistiek directeur

  Effectieve Nederlandstalige verkozen leden: Olivier MOROBÉ, Julie BECUE, Frederiek THIERS, Mehdi DEVOS, Stephan COENEN, Kristien VIAENE, Annouck TRUYENS, Dominique VANRUNXT, Jan ALLEMAN

  • Plaatsvervangende Nederlandstalige verkozen leden: Joëlle NAUWELAERTS, Wendy HENDRICKX, Frédéric DELRIVE, Bellina VAN PARYS, Vincent VERHAEGHE, Dirk COELUS, Walter VERMEEREN, Luc JANSSENS, Bart LAUWERS

  Effectieve Franstalige verkozen leden: Nicolas WATILLON, Sandrine GALET, Isabelle BALARATTI, Jean HOUTART, Virginie JONKERS, Carlos de MEESTER de BETZENBROECK, Paul WAUCQUEZ, Xavier de JACQUIER de ROSEE, Maryline ROSSEZ 

  • Plaatsvervangende Franstalige verkozen leden: Bruno DESPRET, Olivier REMACLE, Paul COSSE, Alexandre le CLEMENT de SAINT-MARCQ, Philippe THYOUX, Thierry CAPPELLE, Laurent MATHY, Jean ROBERTI, Dominic PHILIPS

  Regeringscommissaris: Margaretha VERMEYLEN

  • Plaatsvervangend regeringscommissaris: Fabian DENIS

  Secretaris: Steven LEE

  • Plaatsvervangend secretaris: Anne-Sophie BAUSIERE

  Nederlandstalige Uitvoerende Kamer 

  Voorzitter: Nicole D'HONT, advocaat

  • Plaatsvervangende voorzitter: Johan TIMMERMANS, rechter bij de Rechtbank van eerste aanleg van Gent
  • Tweede plaatsvervangende voorzitter: Deborah DOBSON, advocaat

  Rechtskundig assessor: Rudi LECOUTRE, advocaat (vanaf 19/05/2021)

  • Eerste plaatsvervangend rechtskundig assessor: Arne VANDAELE, advocaat (vanaf 30/06/21)
  • Tweede plaatsvervangend rechtskundig assessor: Pascale LAUWEREYS, advocaat (vanaf 30/06/21)

  Rechtskundig assessor-generaal: Alexander VAN BRABANT, advocaat

  • Plaatsvervangend rechtskundig assessor-generaal: Myriam NULENS, advocaat

  Effectieve verkozen leden: Stefaan LELIAERT, Alain DEKETELAERE, Sophie POUILLE

  • Plaatsvervangende verkozen leden: Ingrid MAES, Ilse LISSENS, Bertil REUNIS, Tom VAN CAMPENHOUT, Luc VANDERMEEREN, Glen VANDERSNICKT

  Secretaris: Jurgen VANSTEENE

  • Plaatsvervangende secretarissen: Hilde CUYPERS, Katrien DIERICK, Bruno KERCKHOF, Jan MERCKX, Lore PEETERS, Elke VAN HOLSBEEK, Katy VAN CAMP, Nathalie VANDERLINDEN, Elke VANOBBERGEN

  Franstalige Uitvoerende Kamer

  Voorzitter: Frédéric GILSON, rechter bij de Rechtbank van eerste aanleg van Dinant

  • Plaatsvervangende voorzitters: Jean-Luc NAVARRE, advocaat en Patrick DE WOLF, eremagistraat

  Rechtskundig assessor: Sabine DELHAYE, advocaat

  • Plaatsvervangende rechtskundig assessoren: Florence BRASSART en Didier BERNARD, advocaten

  Rechtskundig assessor-generaal: André TULCINSKY, advocaat

  • Plaatsvervangend rechtskundig assessor-generaal: Murielle DELFORGE, advocaat

  Effectieve verkozen leden: Geoffroy de CLIPPELE, Isabelle DEVREUX, Suzanne ADAM

  • Plaatsvervangende verkozen leden: Angie IMPELLIZZERI, Nathalie SCHRYVERS, Nathalie DUMORTIER, Marc TIHON, Grégory SOHIER, Hermann HACK

  Secretaris: Olivier AOUST

  • Plaatsvervangende secretarissen: Anne-Sophie BAUSIÈRE, Maureen BLONDEAU, Caroline BORMANS, Patricia DESPRETZ, Giuseppina GIUNTA, Amel KHEDDACHE, Thibaud LODEWYCKX, Serge MEYNEN, Elke VANOBBERGEN, Nathalie VANDERLINDEN, Joëlle VAN LESBERGHE

  Verenigde Uitvoerende Kamers

  Secretaris: Jurgen VANSTEENE

  • Plaatsvervangende secretarissen: Anne-Sophie BAUSIÈRE, Maureen BLONDEAU, Caroline BORMANS, Patricia DESPRETZ, Amel KHEDDACHE, Bruno KERCKHOF, Thibaud LODEWYCKX, Serge MEYNEN, Jan MERCKX, Elke VAN HOLSBEEK, Elke VANOBBERGEN, Nathalie VANDERLINDEN, Giuseppina GIUNTA, Joëlle VAN LESBERGHE

  Nederlandstalige Kamer van beroep

  Voorzitter: André CAEYMAEX, advocaat

  • Plaatsvervangend voorzitter: Filip MERTENS, advocaat

  Secretaris: Bruno KERCKHOF

  • Plaatsvervangende secretarissen: Anne ROGGEN, Ellen DEJONCKHEERE

  Effectieve verkozen leden: Filip DE WAELE, Willy HAEGENS

  • Plaatsvervangende verkozen leden: Anjes DAEMS, Filip VAN DER VEKEN, Cindy UTTERWULGHE, Gerda VAN DER STRAETEN, Olivier BLOCKHUYS, Marleen DE VIJT

  Franstalige Kamer van beroep

  Voorzitter: Philippe AOUST, vrederechter in het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

  • Plaatsvervangend voorzitter: Eric ROBERT, vrederechter bij het tweede kanton van Namen

  Secretaris: Olivier AOUST

  • Plaatsvervangende secretarissen: Giuseppina GIUNTA, Anne ROGGEN en Bruno KERCKHOF

  Effectieve verkozen leden: Yves VAN ERMEN, Caroline LEJEUNE

  • Plaatsvervangende verkozen leden: Deborah VANESSE, Cécile VAUSE, Rodolphe le HARDY de BEAULIEU, Muriel MASSON, Heinz KEUL, Aldo ZAMBITO

  Verenigde Kamers van Beroep

  Secretaris: Bruno KERCKHOF

  • Plaatsvervangende secretarissen: Anne ROGGEN, Giuseppina GIUNTA, Jurgen VANSTEENE, Olivier AOUST

  De diensten en departementen werken ter ondersteuning van de organen van het BIV.

  Directiecomité

  • Jurgen Vansteene - Juridisch Directeur
  • Olivier Aoust - Juridisch Directeur
  • Stefaan Jonckheere - Financieel & Logistiek Directeur

  Juridisch Departement (NL)

  • Jurgen Vansteene - Directeur 
  • Jan Merckx - Jurist
  • Elke Van Holsbeek - Juriste
  • Hilde Cuypers - Administratieve dossiers
  • Anne Roggen - Dossiers Kamer van Beroep
  • Elke Vanobbergen - Administratief medewerker
  • Yannick O - Beleidsmedewerker
  • Nadia Lopez-Gonzalez - Referendaris
  • Davigno Desouter - Referendaris
  • Karolien Heirbaut - Referendaris
  • Katy Van Camp - Administratieve dossiers

  Juridisch Departement (FR)

  • Olivier Aoust - Directeur 
  • Patricia Despretz - Juriste
  • Caroline Bormans - Juriste
  • Thibaud Lodewyckx - Jurist
  • Maureen Blondeau - Juriste
  • Serge Meynen - Expert
  • Nathalie Vanderlinden - Administratief secretariaat tuchtdossiers
  • Joëlle Van Lesberghe - Administratieve dossiers
  • Giuseppina Giunta - Dossiers Kamer van Beroep

  Departement Stage

  • Ellen Dejonckheere - Directeur
  • Katrien Dierick - Dossiers stagemeesters (NL)
  • Amel Kheddache - Stagedossiers (FR)
  • Giuseppina Giunta - Dossiers stagemeesters (FR)
  • Lore Peeters - Stagedossiers (NL) en vorming (NL)

  Departement Financiën & Logistiek

  • Stefaan Jonckheere - Directeur 
  • Martine Dubernard - Medewerkster
  • Steffy Kamayi - Receptioniste
  • Veronique Van Hecke - Receptioniste

  Departement Opsporing 

  • Bruno Kerckhof - Directeur 
  • 1 privédetective (NL)
  • 1 privédetective (FR)
  • Rose-Marie Hemblenne - Medewerkster

  Departement Communicatie & Vorming

  • Steven Lee - Directeur
  • Dorien Stevens - Communicatie (NL)
  • Anne-Sophie Bausière - Assistente Communicatie en Vorming (FR)
  • Sarah Delobbe - Digital manager
  • Jonas Koto Ngbabo - Digital Content Creator

  Gebouw

  • Stefaan Jonckheere - Verantwoordelijke
  • Frederiek Thiers - Verantwoordelijke