Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 495

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1803 (D8187)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – non exécution du contrat de courtage – absence de publicité – conflit d’intérêt – défaut de formation – défaut de loyauté envers son client – violation des articles 1, 8, 46, 47 et 67 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018), de l’article 36 de l’ancien Code de déontologie et de l’article 2,10° de l’arrêté royal du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers.

Aard van de klacht

Obligation de formation

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Estimations sincères
Interdiction des conflits d’intérêt
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
réserves sur le prix de vente
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3841 (T11458)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou in het kader van de verhuur van een onroerend goed nagelaten hebben een voorschot van 500 EUR onverwijld terug over te maken na afspringen van de huur, en dit onder het mom dat deze als schadevergoeding wegens niet doorgaan van de huur toekomt, terwijl uit niets blijkt dat er een overeenkomst was gesloten waarin was opgenomen dat voormeld voorschot van 500 EUR als schadevergoeding zou toekomen indien de verhuring van dit onroerend goed door een eigen beslissing niet zou plaatsvinden. Aangeklaagde kreeg een berisping en het volgen van bijkomende opleidingen opgelegd.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Eer en waardigheid

Artikels

Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Ereloon
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3840 (T11774)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou na de totstandkoming van de koop van een onroerend goed hebben nagelaten tijdig een ontwerpcompromis over te maken aan de kopers teneinde hen in staat te stellen dit voor te leggen aan de bancaire instelling met het oog op het bekomen van een lening, in de wetenschap dat het bekomen van een lening een essentiële voorwaarde van de koop uitmaakte, en op deze wijze de afwikkeling van de verkoop te hebben bemoeilijkt. Sanctie: waarschuwing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3838 (T11691)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij, nadat de koop van een onroerend goed was gesloten, dit op vraag van de opdrachtgevers verder te koop werd aangeboden. Met als gevolg dat er een optie aan andere kandidaat-kopers werd verleend. De leden van de U.K. stellen dat enige formele ontbinding van de koop compleet ontbreekt. Sanctie: een berisping, met als bijkomende sanctie het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren specifiek aangaande verkoop/verbintenissenrecht.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Wettelijkheid opdracht
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1835 (D8396)

Samenvatting

Agent immobilier syndic – détournements de fonds – enrichissement personnel – nombreuses carences professionnelles – honoraires hors TVA - mentions légales -
Absence des devoirs d’information, de probité, de dignité, de diligence, de délicatesse, de sincérité, de confraternité et violation des articles 1, 20, 37, 68, 69, 78, 81, 84 et 86 du Code de déontologie, articles VI.2 du livre VI du Code de droit économique et 1129 du Code civil

Aard van de klacht

Probité et dignité

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens : opérations bancaires sur comptes uniquement par transferts et justifiables
Décomptes clairs et détaillés
Conservation des pièces justificatives pendant 10 ans
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Neutralité dans les conflits
Régisseur: contrat écrit si obligation légale
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1753 (D7906)

Samenvatting

Courtier – agent immobilier intermédiaire - cotisation – frais de procédure - non-collaboration avec l’Institut – non-respect de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services

Aard van de klacht

Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1834 (D8124)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – défaut de formation – violation des articles 1 et 37 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018, entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018) et des articles 1 et 36 de l’ancien Code de déontologie (approuvé par AR du 27/09/2006, M.B. du 18/10/2006).

Aard van de klacht

Obligation de formation

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1813 (D8090)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – défaut de paiement des cotisations IPI – sommation – frais d’huissier et de rappels – défaut de formation - violation de l’article 7, § 4 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007 et les articles 1, 36 et 44 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018) devenus les articles 1, 37 et 44 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018).

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1809 (D7805)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – défaut de formation et de diligence – maître de stage - violation des articles 1 et 37 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)

Aard van de klacht

Obligation de formation
Stage
Courtage location
Courtage vente

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3819 (T11475)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen nadat hij onder andere een commissie ten belope van 3% exclusief BTW had gefactureerd aan de opdrachtgever, terwijl er 3% inclusief BTW was overeengekomen in de bemiddelingsopdracht. Aangeklaagde wou dit nadien recht zetten door dit verschil te verrekenen met eventueel te realiseren commissie op toekomstige verkopen. Deze inbreuk op artikel 65 van de plichtenleer werd weerhouden.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Vastgoedmakelaar: Surplusbeding
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Verbod uitoefening zonder opdracht
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3817 (T11103)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou diverse bedragen te hebben ontvreemd van de rekening van een VME. Hij liet na gevolg te geven aan de maandelijkse afbetalingen waartoe hij conform het vonnis van het Vredegerecht verplicht werd. Bovendien werd te weinig aandacht besteed aan de permanente vorming. Ter zitting verscheen niemand. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Aard van de klacht

Syndicus - financieel beh.
Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3816 (T11612)

Samenvatting

Twee aangeklaagde vastgoedmakelaars zouden in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten kandidaat-kopers voorafgaandelijk aan het uitbrengen van een bod correct te informeren omtrent het bestaan van een erfdienstbaarheid op het onroerend goed. Eén aangeklaagde meldt dat dit wel werd vermeld op de facebookpagina van de opdrachtgever. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een enkele vermelding van dit essentieel gegeven op een facebook-pagina niet afdoende is. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1801 (D8285)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé - concurrence déloyale – non supervision d’agence – mauvaise utilisation du compte tiers – rétention d’acompte - défaut de formation – violation des articles 1, 3, 4, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 37 et 66 du nouveau Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018, M.B. 31/10/2018) et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier ayant pour objet les articles 29, 66 et 68 du Code de déontologie.

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Obligation de formation
Supervision bureau & personnel

Artikels

Perception des honoraires sur les fonds définitivement acquis
Paiement à des tiers avec le consentement du commettant
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Quittance des fonds reçus
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3776 (T10944)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed misleidende publiciteit gevoerd te hebben met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand. De vastgoedmakelaar bleef deze publiciteit voeren, ook na een eerdere vermaning van de rechtskundig assessor. Aangeklaagde krijgt een vermaning en het volgen van opleidingen ten belope van 12 uren waarvan 6u aangaande ruimtelijke ordening en 6u aangaande verkoop als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3771 (T10771)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen omdat hij onvoldoende aandacht had besteed aan zijn permanente vorming. Voor de jaren 2017 en 2018 werden respectievelijk 9 en 8 vormingsuren bewezen. Na een plaatsbezoek door een referendaris van het BIV in augustus 2019 werd bovendien vastgesteld dat er voor dat jaar nog geen enkel uur permanente voorlichting werd geregistreerd. De vastgoedmakelaar stond bij het Instituut op beide kolommen ingeschreven. Op een regelingsvoorstel van de rechtskundig assessor om de ontbrekende 23 uren vorming in te halen werd, na een herinnering, slechts gedeeltelijk ingegaan. Uiteindelijk kon de vastgoedmakelaar voor het jaar 2019 slechts 12 vormingsuren voorliggen. De ontbrekende uren vorming voor de jaren 2017 en 2018 werden dus ook niet ingehaald. Hierna volgde de oproeping om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen. Op de zitting verklaart de aangeklaagde dat hij niet op de hoogte was op de twee kolommen ingeschreven te zijn. Hij is nooit actief geweest als syndicus en is evenmin van plan deze activiteiten te ontwikkelen. Hij wist niet dat er voor een weglating op de kolom syndici een formulier ingevuld moest worden. Hij is een drukbezet man hen heeft geen tijd om ‘al die bazaar’ te lezen. De leden van de Uitvoerende Kamer verklaren dat de aangeklaagde net als elke andere erkende vastgoedmakelaar gehouden is zich te confirmeren aan de vormingsplicht. Vergissen is menselijk, maar blijven volharden tegen 5 brieven van het Instituut waarin op de verplichtingen van de aangeklaagde werd gewezen kan niet door de beugel. Hij kreeg een schorsing van 2 weken met uitstel als sanctie, het uitstel werd gekoppeld aan het volgen van opleidingen ten belope van 22 uren.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing