Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 495

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3674 (T10767)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, verder hebben bemiddeld met derden nadat hij reeds aan kandidaat-kopers gesteld had dat de koop met hen gesloten was. Hij zou ook hebben nagelaten aan de opdrachtgevers mee te delen dat de koop gesloten was. De leden van de U.K. achten de inbreuken bewezen, en leggen een berisping en het volgen van opleidingen aangaande de totstandkoming van overeenkomsten ten belope van 6 uren als sanctie op

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3672 (T10621)

Samenvatting

Twee aangeklaagde vastgoedmakelaars zouden op onrechtmatige wijze gebruik gemaakt hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder, aangezien bemiddelingsopdrachten voor de betreffende onroerende goederen ontbreken, terwijl uit het overzicht van de opzoekingen via Kadasterfinder blijkt dat de vastgoedmakelaars kadastrale gegevens opvroegen. Het is volgens de leden van de Uitvoerende Kamer duidelijk dat Kadasterfinder nimmer voor prospectie en commercieel marktonderzoek kan noch mag worden aangewend, doch wel enkel en alleen kan en mag worden aangewend op basis van een schriftelijk verkoops- en/of verhuuropdracht (mandaat). Hiertoe heeft eertijds elke erkende vastgoedmakelaar de EULA (end-user agreement) aanvaard vooraleer met de ‘tool’ te werk te kunnen gaan. De twee vastgoedmakelaars krijgen een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid

Artikels

Consultatie databanken
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3670 (T11030)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou, in het kader van de verhuur van een onroerend goed gelegen aan kandidaat-huurders in de fase tussen de bezichtiging en de aanvaarding van de kandidatuurstelling van de geïnteresseerde door de opdrachtgever, een kopie van hun rijksregisternummer te hebben gevraagd, hetgeen in deze fase van het huurproces overmatig is en een inbreuk op de privacy uitmaakt. Wanneer de kandidaat-huurders hun rijksregisternummer enkel wensten te tonen doch geen kopie wensten te geven besliste aangeklaagde zelf om hun kandidatuurstelling niet aan uw opdrachtgever voor te leggen. De leden van de U.K. achten het opvragen van dergelijke eigen en wel geheel persoonlijke gegevens voorafgaand aan de kandidatuurstelling niet proportioneel t.o.v. de opdracht tot verhuur, en leggen de vastgoedmakelaar een waarschuwing als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: controle voorafgaande opdracht collega en lijst kandidaten
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1767 (D7865)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé- concurrence déloyale – défaut de formation - devoirs d’information, de probité, de dignité, de confraternité, d’honorabilité et de loyauté– non-respect des articles 1, 22, 23, 24 et 37 du nouveau Code de déontologie

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension à la réinscription

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1765 (D7645)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire (stagiaire) - faux et usage de faux – devoirs de loyauté, de dignité, de diligence, de délicatesse, de confraternité et de respect de l’Institut et de ses organes– non-respect des articles 1 et 23 du nouveau Code de déontologie, et de l’article 20 du règlement de stage

Aard van de klacht

Stage

Artikels

confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1762 (D7864)

Samenvatting

régisseur – absence de décompte – retards dans la restitution des documents – absence de compte de tiers - absence de formation - non-collaboration avec l’Institut

Aard van de klacht

Régisseur
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1758 (D7663)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – régisseur – absence de décompte – retard dans la remise des documents à la cliente à l’issue du contrat – absence de compte de tiers - défaut de formation – absence de collaboration à l’instruction disciplinaire – violation des articles 1, 16, 29, 37, 44, 68 et 69 du nouveau Code de déontologie ainsi que la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

Aard van de klacht

Obligation de formation
Collaboration à l'instruction
Régisseur

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Restitution des documents au commettant
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3659 (T10810)

Samenvatting

Een vastgoedmakelaar-syndicus zou het beheer van twee verenigingen van mede-eigenaars hebben waargenomen zonder dat hij hiervoor over een geschreven syndicusovereenkomst of formele aanstelling vanwege de respectievelijke algemene vergaderingen beschikte. De vader van aangeklaagde was immers syndicus in een ander vennootschap. Wanneer deze gezondheidsproblemen had greep aangeklaagde in. De leden van de Uitvoerende Kamer hebben begrip voor de familiale noodzaak, maar niet voor het ter zijde leggen van dwingende wetsbepalingen van de Wet op de Mede-eigendom. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing als sanctie opgelegd.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3653 (T10946)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar dient voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, aan geïnteresseerden had gevraagd om hun domicilie mee te delen en dit als vereiste voor het afleggen van een bezichtiging. De leden van de U.K. stellen dat het behoort geweten te zijn dat het opvragen van domiciliegegevens voorafgaand aan een bezichtiging disproportioneel is. De vastgoedmakelaar krijgt een waarschuwing als sanctie opgelegd.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3652 (T10939)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, hebben bemiddeld zonder geschreven opdracht vanwege alle eigenaars en het pand ook nadat een van de mede-eigenaars had te kennen gegeven het pand niet via zijn diensten te willen verkopen, verder te koop aan te bieden. Ook voerde hij publiciteit met vermelding van een foutieve verdieping waarop het onroerend goed gelegen zou zijn, en met vermelding van een oppervlakte van 90 m² terwijl hij hierover nog geen zekerheid had. De Uitvoerende Kamer aanziet de tenlasteleggingen als bewezen. Voor de volledigheid stelt de U.K. dat het in wezen niet formeel een voorafgaandelijke vereiste vormt van álle mede-eigenaars tegelijk een schriftelijke opdracht te hebben. Doch enige sterkmaking ontbreekt. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande de samenstelling van een verkoopdossier.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Verbod uitoefening zonder opdracht
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1752 (D7866)

Samenvatting

Cotisation – absence de formation - non-collaboration avec l’Institut – non-respect de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1730 (D7739)

Samenvatting

Stage – signature contrefaite du maître de stage - faux en écriture et usage de faux - articles 9 et 13 du règlement de stage

Aard van de klacht

Stage

Artikels

confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3648 (T10677)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld op basis van een geschreven bemiddelingsovereenkomst dewelke niet voldoet aan de vereisten. Ook heeft hij nagelaten de kopers van een onroerend goed betrouwbare informatie te verschaffen, door mee te delen dat er geen stookolietank aanwezig was terwijl er in werkelijkheid wel nog een stookolietank bij goed aanwezig was. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan de permanente vorming. De Uitvoerende Kamer weerhoudt alle tenlasteleggingen en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 3 weken, waarvan 1 week effectief en 2 weken met uitstel op. Het uitstel is verbonden aan de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht
Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3646 (T10622)

Samenvatting

De aangeklaagde stagiair-vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten zich op een transparante wijze te veruitwendigen als BIV-erkend vastgoedmakelaar, en dit door na te laten in de advertenties die hij hanteerde zijn BIV-nummer te vermelden en duidelijk te stellen dat hij tussenkwam als zelfstandig vastgoedmakelaar in het kader van vastgoedbemiddeling. De leden van de U.K. kunnen de erkenning door de aangeklaagde waarderen. Hij krijgt een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermeldingen op documenten en website
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3639 (T10603)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in de jaren 2017 en 2018 hebben nagelaten voldoende aandacht te besteden aan de permanente vorming. Er werd slechts 1 uur vorming gevolgd, terwijl aangeklaagde gehouden was over de loop van 2 burgerlijke jaren 20 uren vorming te volgen. Bovendien laat de vastgoedmakelaar na te antwoorden op de briefwisseling van het Instituut. Sanctie: 1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 3 jaren. Aan het uitstel is de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 38 uren verbonden, die dienen uitgevoerd bovenop de deontologische verplichting van bijscholing en met uitsluiting van de e-learning.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing