Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 495

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1978 (D8231)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers – garanties locatives versées sur le compte bancaire professionnel - non supervision de l’agence – prête-nom – antécédents disciplinaires - déficit de formation professionnelle

Artikels

Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1977 (D9002)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – propos inappropriés, déplacés et médisants et – harcèlement et intimidation - mauvaise utilisation du compte de tiers - prélèvements non justifiés ni autorisés - publicités sans PEB – contrats non conformes - absence de mention du lieu exact de signature de la convention – utilisation de l’outil « cadastrefinder » à des fins de prospection

Artikels

Compte de tiers
Consultation des bases de données
Probité et dignité - Respect de la loi
Quittance des fonds reçus
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4237 (T13369)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een woning, een ereloon hebben gefactureerd, en deze hebben afgehouden van een door de koper betaalde waarborg. Ook wordt een tekort op de verplichte permanente vormingsuren vastgesteld. De Uitvoerende Kamer weerhoudt beide tenlasteleggingen. Aangezien derdengelden zijn aangewend ten eigen behoeve is het duidelijk dat de vastgoedmakelaar fel uit de bocht gegaan is. Sanctie: 1 maand schorsing, waarvan 1 week effectief en 3 weken met uitstel gedurende 3 jaar.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4233 (T13056)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus wordt verweten na stopzetting van de syndicusopdracht in een mede-eigendom nog diverse facturen te hebben overgemaakt, met betrekking op het afgesloten boekjaar. De leden van de Uitvoerende Kamer erkennen dat er te laat werd gefactureerd, waardoor er geen sprake kan zijn van een correcte afrekening. Sanctie: een berisping.

Aard van de klacht

Syndicus - financieel beh.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4230 (T13317)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenvermenging door in een mede-eigendom, waarvan hij via zijn vennootschap ook bouwheer is, en waarbinnen hij mede-eigenaar is, hebben nagelaten conform de basisakte een bijzondere mandataris te laten aanstellen om tot oplevering van de gemeenschappelijke delen over te gaan en in de plaats zelf vanuit zijn vastgoedkantoor een brief naar alle mede-eigenaars te hebben verzonden met de vraag om via brief akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen. De leden van de Uitvoerende Kamer erkennen het schuldinzicht van de aangeklaagde en leggen een waarschuwing als sanctie op.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermijden belangenconflicten
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4226 (T12919)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in verschillende dossiers hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten, hebben nagelaten op correcte wijze de verplichte vermeldingen inzake stedenbouwkundige inlichtingen en EPC te vermelden en op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder. Aangeklaagde beschikt niet over een derdenrekening, en besteedde onvoldoende aandacht aan de verplichtingen inzake permanente vorming. De leden van de Uitvoerende Kamer achten deze inbreuken bewezen. Sanctie: 1 maand schorsing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Derdenrekening
Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4216 (T13307)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld in het kader van de verkoop van een onroerend goed zonder te beschikken over een verkoopdossier en een geschreven bemiddelingsopdracht. Hij werd reeds eerder door de Uitvoerende Kamer wegens gelijkaardige feiten gesanctioneerd. Sanctie: 1 week schorsing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Niet-conforme overeenkomst

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4208 (T12606)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-rentmeester zou voor het beheer van 3 appartementen geen beheersovereenkomst kunnen voorleggen. Ook ontbreken verplichte vermeldingen op de website. De Uitvoerende Kamer acht de tenlasteleggingen bewezen en legt een waarschuwing als sanctie op.

Aard van de klacht

Rentmeesterschap

Artikels

Duidelijkheid overeenkomst (al dan niet mandaat)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4207 (T13299)

Samenvatting

De opgeroepen vastgoedmakelaar werd verweten de op haar rustende verplichtingen rond permanente vorming te omzeilen door een medewerker af te vaardigen een BIV-erkende vorming te volgen, en daar namens haar de aanwezigheidslijst af te tekenen. Aangeklaagde erkent dat haar medewerker in haar plaats aanwezig was. Ze wou persoonlijk deelnemen, maar wegens drukte op het kantoor werd op het laatste nippertje een medewerker afgevaardigd. Bijkomend werd de vastgoedmakelaar bij een eerdere tuchtuitspraak gesanctioneerd tot het volgen van 22 uren bijkomende vorming voor eind 2021. Voor dat jaar bevonden zich in de databank van het BIV attesten van 28 uur permanente vorming op naam van de aangeklaagde, terwijl dit minstens 42 uur (20 uur wegens inschrijving op de twee kolommen en 22 uur bijkomende vorming) diende te zijn. Bovendien bleek nu dat de attestering van 6 uur hiervan onterecht was, nu vast staat dat deze door een medewerker gevolgd werd. De leden van de Uitvoerende Kamer konden de vaststelling dat het aanwezigheidsformulier werd ingevuld door de medewerker niet naast zich neerleggen. Niet de mogelijke opdracht van de aangeklaagde om dit te doen werd haar ten laste gelegd, wel dat uit deze invulling van het formulier automatisch volgt dat de attestering in het systeem op haar naam geregistreerd werd. De Uitvoerende Kamer was gehouden een afdoende en duidelijk signaal te stellen, en legde de aangeklaagde vastgoedmakelaar een schorsing van 1 dag op, waardoor ook alle rechten met betrekking tot het stagemeesterschap vervallen. Bovendien legde de Kamer een bijkomende sanctie van het volgen van 3 uren vormingen aangaande deontologie op.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4203 (T13219)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich voor de Uitvoerende Kamer verantwoorden voor twee tenlasteleggingen: ze zou in enkele dossiers nagelaten hebben op correcte wijze de verplichte vermeldingen inzake stedenbouwkundige inlichtingen en EPC te vermelden in de publiciteit. Ook zou ze geprospecteerd hebben op maar liefst 277 percelen voor een projectontwikkelaar door het oneigenlijke gebruik van de toepassing Kadasterfinder, zonder dat voor deze percelen enige voorafgaandelijke schriftelijke bemiddelingsopdracht voorradig was. De Uitvoerende Kamer acht de tenlasteleggingen bewezen, en legt als sanctie 1 maand schorsing, waarvan 2 weken effectief en 2 weken met uitstel gedurende 3 jaar op.

Aard van de klacht

Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1973 (D8932)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – déficit de formation professionnelle

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4191 (T13055)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop voor een woning, misleidende publiciteit hebben gevoerd door in de advertentie melding te maken van 2 parkeerplaatsen die ter beschikking worden gesteld waar deze in werkelijkheid niet automatisch worden mee worden overgedragen naar de nieuwe eigenaars maar afhankelijk zijn van een inschrijving op een wachtlijst. De leden van de U.K. willen aannemen dat het niet tot de intentie behoorde van aangeklaagde om kandidaat-kopers/geïnteresseerden te misleiden. Weliswaar is aangeklaagde wel verantwoordelijk voor de gegevens opgenomen in de publiciteit die zij voert aangaande de onroerende goederen waarvoor zij bemiddelt. Sanctie: een berisping.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4183 (T12945)

Samenvatting

Na het overlijden van een van de eigenaars van een onroerend goed zou aangeklaagde vastgoedmakelaar nagelaten hebben tijdig de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de identiteit van diens rechtsopvolgers, inlichtingen die hem in staat moesten stellen betrouwbare informatie omtrent de identiteit van alle eigenaars over te maken aan de kandidaat-kopers. De leden van de Uitvoerende Kamer besluiten dat de inbreuk op de onderzoeks- en informatieplicht van de vastgoedmakelaar vaststaat, en leggen hem een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Controle identiteit en hoedanigheid opdrachtgever
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4181 (T12851)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, nagelaten hebben de koper correct te informeren omtrent het bestaan van een voorkooprecht en vochtproblemen. Bovendien werden voor de jaren 2019 en 2020 geen vormingsuren bewezen. Aangeklaagde reageerde niet op zendingen uitgaand van de rechtskundig assessor en verscheen wegens ziekte niet op de zitting. Sanctie: 5 weken schorsing, waarvan 1 week effectief en 4 weken met uitstel gedurende 3 jaar en het volgen van opleidingen ten belope van 60 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1956 (D8917)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing