Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 506

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1957 (D8811)

Samenvatting

Agent immobilier –syndic – gestion des ACP non conforme à la déontologie – transferts du fonds de réserve vers le fonds de roulement – prélèvements sans accord de l’AG – commandes de travaux alors que l’ACP ne dispose pas des liquidités suffisantes – prêt aux ACP – mission sans contrat – inertie– non-transmission de tous les documents au syndic successeur - antécédents disciplinaires – absence de collaboration avec l’Institut

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Réclamer une provision suffisante au commettant pour passer commande de travaux ou services
Probité et dignité - Respect de la loi
inventaire détaillé des pièces transmises en cas de changement de syndic
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4168 (T12480)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou gelden van de derdenrekening van het kantoor hebben overgeschreven zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die u conform instructie van uw opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overschrijven, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat u aantoont dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Op de zitting verklaart de raadsman van de aangeklaagde dat het gehele financieel beheer is uitbesteed aan een externe account die de gelden in bulk overzet van de derdenrekening naar de kantoorrekening. De leden van de Uitvoerende Kamer geven mee dat zelfs waar met ‘aangestelden’/’uitvoerders’ gewerkt wordt, dit niet de verantwoordelijkheid in hoofde van aangeklaagde ontneemt. Sanctie: 3 maanden schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren aangaande de derdenrekening.

Aard van de klacht

Financiële verrichtingen

Artikels

Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4161 (T12920)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft nagelaten de jaarlijkse bijdrage alsook de bijhorende rappelkosten te betalen. Ook antwoordde hij niet op vragen om inlichtingen vanwege de rechtskundig assessor en besteedde hij voldoende aandacht aan zijn permanente vorming. Aangaande het niet voldoen aan de permanente vormingsplicht besluit de Uitvoerende Kamer dat gezien de rechtsgronden niet vermeld zijn geweest in de oproeping, en bij gebreke aan vrijwillige verschijning hiertoe ter zitting en in aanwezigheid van aangeklaagde moet - gelet op de rechten van verdediging -voornoemde tenlastelegging ambtshalve terzijde worden geschoven. Dit verlet een andere/nieuwe correcte oproeping aangaande de vormingsplicht echter niet. De andere tenlasteleggingen worden weerhouden. Sanctie: schorsing tot op datum van algehele betaling van de bijdrage 2021 + rappelkosten.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Ledenbijdrage BIV
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4158 (T12877)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen omdat hij voor de verhuur van een onroerend goed zou hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht die voldoet aan de vereisten. In het kader van de verkoop van een onroerend goed zou hij publiciteit hebben gevoerd zonder melding te maken van alle verplichte stedenbouwkundige inlichtingen. In verschillende andere dossiers zou hij publiciteit hebben gevoerd zonder vermelding van de unieke code van het EPC-attest. Ook zou hij op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder door een opvraging te doen terwijl hij voor dit onroerend goed geen geschreven bemiddelingsopdracht kon voorleggen die de toelating gaf om de kadastrale gegevens van het pand op te vragen. De leden van de Uitvoerende Kamer weerhouden alle tenlastenleggingen. Sanctie: een berisping.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4157 (T12177)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar is opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen nadat ze nagelaten had de nodige medewerking te verlenen aan de referendaris van Uitvoerende Kamer bij de uitoefening van zijn controletaak. Bovendien zou ze onvoldoende aandacht hebben besteed aan haar verplichtingen inzake permanente vorming, met als bijkomende omstandigheid dat ze hiervoor reeds eerder gesanctioneerd werd. Middels uiteenzetting van aangeklaagde ter zitting blijkt dat ze niet meer werkzaam is als vastgoedmakelaar. De leden van de Uitvoerende Kamer geven mee dat, gelet op het betalen van de bijdragen en het blijven figureren op de deelkolom van de bemiddelaars, het aangeklaagde betaamde om haar deontologische verplichtingen na te leven. Sanctie: schrapping.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1945 (D8664)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers – annonces sans PEB et sans mention de sa qualité d’agent immobilier - mission sans contrat écrit – conventions non réglementaires – collaboration avec un tiers non-agréé IPI – formation

Aard van de klacht

Contrat non conforme
Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
contrat écrit / respect Code de droit économique
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Qualité d’agent immobilier dans les publicités
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1943 (D8846)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – cotisations – maître de stage

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1932 (D8471)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – non-respect d’une décision disciplinaire – défaut – opposition - formation – révocation du sursis

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4152 (T12729)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed in de publiciteit hebben laten uitschijnen dat hij tussenkwam als vastgoedmakelaar-bemiddelaar terwijl het in werkelijkheid om de verkoop van een eigen onroerend goed ging. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat eenieder er kon en mocht middels de gevoerde publiciteit van uitgaan dat aangeklaagde optrad als bemiddelaar. De Uitvoerende Kamer acht de inbreuk tegen artikel 19 van de plichtenleer bewezen en legt een berisping als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Vrijspraak

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4147 (T12561)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten een aankoopbelofte door de kandidaat-kopers van 5000 EUR opnieuw vrij te geven nadat duidelijk was dat de verkoop niet kon doorgaan en van rechtswege ontbonden werd verklaard ten laste van de verkopers. Eén van de verkopers is echter overleden alvorens het lichten van de optie. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat, gezien het onroerend goed eigendom was van beide verkopers en één is komen te overlijden, het correct is te stellen dat het aan de erfgenamen van deze is om te handelen. In voorliggende omstandigheden komt het evenmin aangeklaagde toe om te oordelen of de overeenkomst ontbonden moet worden beschouwd en kan deze evenmin beslissen aan wie het voorschot dient toe te komen. Derhalve zijn de leden van oordeel dat dit een burgerlijk geschil betreft en geen deontologische kwestie. De tenlastelegging wordt niet weerhouden, en de vastgoedmakelaar bekomt een vrijspraak.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1927 (D8650)

Samenvatting

Agent immobilier – courtier et syndic – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non-supervision d’agence – compte de tiers – virements non justifiés - formation

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Obligation de formation
Supervision bureau & personnel

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Formation permanente
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Report avec décision

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1933 (D8811)

Samenvatting

Agent immobilier –syndic – gestion des ACP non conforme à la déontologie – transferts du fonds de réserve vers le fonds de roulement – prélèvements sans accord de l’AG – commandes de travaux alors que l’ACP ne dispose pas des liquidités suffisantes – prêt aux ACP – mission sans contrat – inertie– non-transmission de tous les documents au syndic successeur - antécédents disciplinaires – absence de collaboration avec l’Institut

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Réclamer une provision suffisante au commettant pour passer commande de travaux ou services
Probité et dignité - Respect de la loi
inventaire détaillé des pièces transmises en cas de changement de syndic
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4140 (T13083)

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek
Syndicus - technisch beh.

Artikels

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Syndicus: bewaring bewijskrachtige stukken gedurende 10 jaar
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4130 (T12895)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou het beheer van de Vereniging van Mede-eigenaars hebben waargenomen zonder te beschikken over een geschreven syndicusovereenkomst. Ook zou hij in het kader van de verkoop van een garage kosten wegens onder andere inlichtingen verschaft aan de notaris hebben aangerekend zonder dat hij beschikte over een overeenkomst die de aanrekening van deze bedragen verantwoordt. Op de zitting verklaart de raadsman van aangeklaagde dat hij het niet eens is met de stelling van de rechtskundig assessor. De voorganger had een contract sinds 1984, er zou dus een contract bestaan. De leden van de Uitvoerende Kamer geven in de beslissing mee dat het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk stelt dat het mandaat van de syndicus niet langer mag zijn dan drie jaar, waarbij een stilzwijgende hernieuwing of verlenging van het mandaat niet mogelijk is. Ook volgt dat de forfaitaire kosten die kunnen worden aangerekend, niet in overeenkomst zijn vastgelegd. Sanctie: een waarschuwing.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Syndicus: geschreven overeenkomst indien verplicht bij wet
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4129 (T11294)

Samenvatting

Aangeklaagde zou in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 nagelaten hebben voldoende aandacht te besteden aan zijn permanente vorming. Hij genoot de mogelijkheid door de rechtskundig assessor tot remediëring aan dit tekort voorafgaand oproeping, maar deed dit niet volledig. De leden van de Uitvoerende Kamer willen wijzen op het belang en de nood om het beroep, de erkenning, de professionaliteit uit te dragen, waartoe de vorming aanhoudend en blijvend bij uitstek hét middel moet worden genoemd. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar. Aan het uitstel is het volgen van opleidingen ten belope van 32 uren verbonden.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing