Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 386

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3653 (T10946)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar dient voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, aan geïnteresseerden had gevraagd om hun domicilie mee te delen en dit als vereiste voor het afleggen van een bezichtiging. De leden van de U.K. stellen dat het behoort geweten te zijn dat het opvragen van domiciliegegevens voorafgaand aan een bezichtiging disproportioneel is. De vastgoedmakelaar krijgt een waarschuwing als sanctie opgelegd.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3652 (T10939)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, hebben bemiddeld zonder geschreven opdracht vanwege alle eigenaars en het pand ook nadat een van de mede-eigenaars had te kennen gegeven het pand niet via zijn diensten te willen verkopen, verder te koop aan te bieden. Ook voerde hij publiciteit met vermelding van een foutieve verdieping waarop het onroerend goed gelegen zou zijn, en met vermelding van een oppervlakte van 90 m² terwijl hij hierover nog geen zekerheid had. De Uitvoerende Kamer aanziet de tenlasteleggingen als bewezen. Voor de volledigheid stelt de U.K. dat het in wezen niet formeel een voorafgaandelijke vereiste vormt van álle mede-eigenaars tegelijk een schriftelijke opdracht te hebben. Doch enige sterkmaking ontbreekt. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande de samenstelling van een verkoopdossier.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Verbod uitoefening zonder opdracht
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3648 (T10677)

Samenvatting

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld op basis van een geschreven bemiddelingsovereenkomst dewelke niet voldoet aan de vereisten. Ook heeft hij nagelaten de kopers van een onroerend goed betrouwbare informatie te verschaffen, door mee te delen dat er geen stookolietank aanwezig was terwijl er in werkelijkheid wel nog een stookolietank bij goed aanwezig was. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan de permanente vorming. De Uitvoerende Kamer weerhoudt alle tenlasteleggingen en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 3 weken, waarvan 1 week effectief en 2 weken met uitstel op. Het uitstel is verbonden aan de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht
Vormingsverplichting

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3646 (T10622)

Samenvatting

De aangeklaagde stagiair-vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten zich op een transparante wijze te veruitwendigen als BIV-erkend vastgoedmakelaar, en dit door na te laten in de advertenties die hij hanteerde zijn BIV-nummer te vermelden en duidelijk te stellen dat hij tussenkwam als zelfstandig vastgoedmakelaar in het kader van vastgoedbemiddeling. De leden van de U.K. kunnen de erkenning door de aangeklaagde waarderen. Hij krijgt een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermeldingen op documenten en website
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3639 (T10603)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in de jaren 2017 en 2018 hebben nagelaten voldoende aandacht te besteden aan de permanente vorming. Er werd slechts 1 uur vorming gevolgd, terwijl aangeklaagde gehouden was over de loop van 2 burgerlijke jaren 20 uren vorming te volgen. Bovendien laat de vastgoedmakelaar na te antwoorden op de briefwisseling van het Instituut. Sanctie: 1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 3 jaren. Aan het uitstel is de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 38 uren verbonden, die dienen uitgevoerd bovenop de deontologische verplichting van bijscholing en met uitsluiting van de e-learning.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3625 (T10384)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten op een degelijke wijze zijn kantoor te hebben georganiseerd waardoor er oneigenlijk gebruik van de derdenrekening kon worden gemaakt door medewerkers. De vastgoedmakelaar haalt een uitdovend scenario van carrière aan, maar dit houdt volgens de Uitvoerende Kamer tuchtrechtelijk weinig steek. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Er moet gewezen worden dat de aangeklaagde werd weggelaten bij het Instituut. De Uitvoerende Kamer heeft echter de bevoegdheid te oordelen over tuchtvervolgingen die betrekking hebben op feiten voorafgaand aan de beslissing tot verwijdering van de vastgoedmakelaar van het Tableau, mits de rechtskundig assessor het onderzoek heeft aangevat uiterlijk een jaar na voornoemde beslissing.

Aard van de klacht

Financiële verrichtingen
Toezicht kantoor en personeel
Eer en waardigheid

Artikels

Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Vastgoedmakelaar: voorschriften teneinde medecontractant te worden van opdrachtgever – verbod overdraagbare optie
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3623 (T10516)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 onvoldoende aandacht besteed aan uw permanente vorming. De vastgoedmakelaar reageert niet op de briefwisseling vanuit het Instituut en verschijnt ook niet ter zitting, waardoor de leden van de U.K. geen omstandigheden in aanmerking kunnen nemen voor het totaal ontberen van het volgen van de deontologisch opgelegde vorming. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 3 jaren, met als voorwaarde het volgen van opleidingen ten belope van 50 uren.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3616 (T10371)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder, door kadastrale gegevens op te vragen voor onroerende goederen waar hij geen bemiddelingsopdrachten voor had. De vastgoedmakelaar verklaart dat de opzoekingen kaderen in het maken van een gratis schatting die ze voor deze eigendom uitgevoerd hebben. Slechts sinds een aantal maanden wordt geverifieerd of de aanvrager ook effectief eigenaar is. De Uitvoerende Kamer herinnert aangeklaagde aan de bepalingen in de deontologie van de vastgoedmakelaar en de door de gebruiker aanvaardde end-user agreement in de databank. De vastgoedmakelaar krijgt een berisping als sanctie, met bijkomend het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren, specifiek aangaande de informatieplicht.

Aard van de klacht

Collegialiteit
Eer en waardigheid

Artikels

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3612 (T9615)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar kreeg bij een eerdere beslissing van de Uitvoerende Kamer een voorwaardelijke schorsing van drie weken als sanctie. Dit met voorwaarde van het volgen van 30 uur vorming. Bij opvolging stellen de leden van de U.K. vast dat aangeklaagde (die ter zitting niet verschijnt) niet de nodige attesteren van 30 uur vorming voorlegt. De voorwaardelijke sanctie wordt dan ook omgezet in een effectieve schorsing.

Aard van de klacht

Niet-naleving tuchtsanctie

Artikels

Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3569 (T8662)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus vermeldde voor minstens 18 maanden op zijn website dat hij syndicus was van een residentie terwijl dit niet langer het geval was. Hij kreeg een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid
Collegialiteit

Artikels

Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3481 (T10067)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-Eigenaars een niet-correct financieel beheer hebben gevoerd, door geen toelichting te verschaffen omtrent een bedrag dat door de Algemene Vergadering werd gevraagd op de daartoe bestemde spaarrekening te plaatsen. Op de zitting worden door de aangeklaagde bijkomende stukken neergelegd. De Uitvoerende Kamer betreurt dat er niet werd meegewerkt aan het tuchtonderzoek en legt de beklaagde een waarschuwing als sanctie op.

Aard van de klacht

Syndicus - financieel beh.
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3480 (T10195)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van huuropdrachten een systeem hebben gehanteerd waarbij hij in bemiddelingsopdrachten een minimum- en een maximumhuurprijs laat noteren, de minimumhuurprijs als huurprijs in de gevoerde publiciteit opgeeft en kandidaat-huurders vervolgens verzoekt mee te delen hoeveel ze voor het huurpand als huurprijs wensen te betalen, werkwijze die de consument misleidt omtrent de werkelijke huurprijs, een lokvogelprocedé is en tot een opbod tussen kandidaat-huurders leidt. De Uitvoerende Kamer oordeelt dat dit niet als correcte selectie en informatieoverdracht van de kandidaat-huurders aan de opdrachtgever kan aanschouwd worden en legt de vastgoedmakelaar als sanctie een berisping op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Eer en waardigheid

Artikels

Vastgoedmakelaar: info aan opdrachtgever ivm voorstel/vaste verbintenis
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3467 (T10174)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar beschikt niet over een kwaliteitsrekening. In een schriftelijk verweer aan de Uitvoerende Kamer stelt het BIV-lid dat een kwaliteitsrekening voor haar volstrekt onnodig is, aangezien er gestort kan worden op de rekening van de notaris. De Uitvoerende Kamer volgde deze denkwijze niet, en maant de vastgoedmakelaar aan de ‘plichtenleer eigen te maken en te beheersen én toe te passen - zoals die door de wetgever is geredigeerd’. De Kamer legt 4 maanden schorsing als sanctie op, waarvan 2 maanden effectief en de rest met uitstel gedurende 2 jaren. Aan het uitstel is de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren bovenop de deontologische verplichting van bijscholing en met uitsluiting van de e-learning verbonden.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Bemiddeling verhuur

Artikels

Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3428 (T9154)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar voerde in het kader van de verkoop van een pand publiciteit op een website zonder de noodzakelijke informatie inzake stedenbouwkundige inlichtingen te vermelden. Aangeklaagde erkent op de zitting dat de publiciteit onvolledig was. Een bediende, voor wie de vastgoedafkortingen ‘Chinees’ zijn vult de informatie op de website aan.

De Uitvoerende Kamer bevestigt dat het de verantwoordelijkheid van aangeklaagde blijft dat er naar het publiek toe enkel geheel correcte informatie wordt uitgestuurd. Ze legt een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren, specifiek aangaande organisatie en toezicht, als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Toezicht kantoor en personeel

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3422 (T9167)

Samenvatting

Aangeklaagde bleek in verschillende dossiers voor verkoop van onroerende goederen publiciteit te hebben gevoerd zonder de noodzakelijke informatie inzake de stedenbouwkundige inlichtingen op correcte wijze te vermelden. De vermelding ‘nog niet aangevraagd’ werd gebruikt voor elementen die verplicht op te nemen dienen te worden.

Bovendien zou de aangeklaagde een samenwerkingsverband hebben georganiseerd met derden met het oog op de uitoefening van gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar, zonder dat deze derden toelating hadden om deze activiteit uit te oefenen.

De toelichting door aangeklaagde op elk van de hem ten laste gelegde feiten schoot tekort, of werd niet concreet/bewijskrachtig weerlegd. Hij kreeg door de Uitvoerende Kamer een schorsing van 6 maanden van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie opgelegd.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Samenwerking met niet-erkenden
Onderzoeks- & informatieplicht

Artikels

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing