BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Veel gestelde vragen over de BIV-stage

Veel gestelde vragen over de BIV-stage

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 19/03/2021

Naast de algemene stage-info, hebben we ook een aantal veel gestelde vragen uitgewerkt. Deze vind je hieronder terug. 

 

Wat bij verbreking van de stageovereenkomst?

De stageovereenkomst kan op 2 manieren verbroken worden:

 1. éénzijdige verbreking: de stageovereenkomst kan door stagiair of stagemeester vervroegd worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij wanneer de omstandigheden dit niet zouden toelaten. De partij die de overeenkomst opzegt, moet de andere partij alsook de Uitvoerende Kamer daarvan per aangetekende brief inlichten.
 2. onderlinge verbreking: stagiair en stagemeester stellen samen een verbrekingsbrief op waarvan een kopie per aangetekend schrijven wordt overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer.

Hiervoor is geen standaarddocument voorhanden. Je moet zelf een opzegbrief opstellen waarin je zeker het volgende vermeldt:

 • de datum van verbreking
 • de eventuele opzegtermijn

In deze brief kan je ook de eventueel nog openstaande facturen of verschuldigde commissies vermelden (zie ook "Wat als mijn stagemeester mij niet correct betaalt?"). Als stagiair dien je een tussentijds stageverslag - met bijhorende documenten - op te maken over de gelopen stage tot aan de verbrekingsdatum. De voorbije stagedagen kunnen pas meetellen voor je stage indien het stageverslag is ondertekend door de stagemeester met wie de stage werd verbroken. Dit geldt niet voor wie de stage documenteert via de stagetool (stages begonnen na 1/1/2019).

Om de stage verder te zetten, moet je als stagiair binnen 3 maanden vanaf het ogenblik van het vervroegde einde van de stageovereenkomst een nieuwe stageovereenkomst ter goedkeuring hebben voorgelegd aan de Uitvoerende Kamer. Gebeurt dat niet, kan je ambtshalve worden weggelaten van de lijst van stagiairs.

Het deel van de stage dat op het moment van de verbreking van de stageovereenkomst al is volbracht, telt mee voor de totale stageduur. De periode tussen het beëindigen van de stageovereenkomst en de goedkeuring door de Uitvoerende Kamer van de nieuwe stageovereenkomst komt daarentegen niet in aanmerking. 

De stage begint opnieuw te lopen vanaf het moment dat de Uitvoerende Kamer een nieuwe stageovereenkomst met een andere stagemeester goedkeurt. 

Wat kan ik doen als mijn stagemeester mij niet (correct) betaalt?

Je begint uiteraard met het gesprek hierover aan te gaan met je stagemeester. Pas als dat echt nergens toe leidt, kan je de volgende stappen overwegen:

 • je kan een tuchtrechtelijk dossier tegen je (voormalige) stagemeester indienen bij de Uitvoerende Kamer van het BIV, waarna we de zaak zullen onderzoeken. Indien er een bewezen tuchtrechtelijke overtreding vastgesteld wordt, kan de UK een tuchtsanctie uitspreken. De Uitvoerende Kamer heeft niet de mogelijkheid om een betaling of een schadevergoeding op te leggen.
 • om een betaling of een schadevergoeding af te dwingen kan je enkel terecht bij de rechtbank.

In de algemene informatie over de stage vind je de verplichte minimumvergoeding voor een stagiair.

Op de BIV-website vind ik een model van stageovereenkomst terug. Moet ik dit verplicht volgen?

De standaard stageovereenkomst van het BIV bevat alle nuttige en noodzakelijke informatie. Als je dit gebruikt, ben je zeker dat je goed zit. Wil je toch iets anders gebruiken, dan moet je minstens de gegevens van dit model opnemen.

Eventueel kan er bij aanvang van de stage of op een later tijdstip een addendum of een bijkomende stageovereenkomst door de partijen worden ondertekend. In dat geval moet ook dit addendum goedgekeurd worden door de Uitvoerende Kamer.

Wat moet ik doen als mijn stage afloopt?

Na minstens 200 dagen stage gelopen te hebben en minimum 1 jaar na het begin van de stage, kan je je stage afronden.

Om dit te doen, stuur je ons je eindverslag op met al deze documenten:

 • documenten waaruit je persoonlijke tussenkomsten blijken
 • facturen voor geleverde prestaties
 • een recent attest (max. 3 maanden oud) van het sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat je zelfstandige bent,
 • het evaluatieformulier van de stagemeester,
 • het bewijs dat je beschikt over een derdenrekening. (Als je de derdenrekening van je stagemeester gebruikte, moet je een attest opvragen bij de bankinstelling van je stagemeester.)

Vergeet ook niet na te gaan of je van alle verplichte e-learning cursussen de nodige attesten in je bezit hebt.

Nadat we alle bovenvermelde documenten ontvangen hebben, zal je dossier voorgelegd worden aan de Uitvoerende Kamer, die beslist of je zal toegelaten worden tot de bekwaamheidsproef of niet. Hou er rekening mee dat dit onder normale omstandigheden een viertal weken kan duren.

Je wordt per aangetekende brief verwittigd van de beslissing. Je toelating tot de bekwaamheidsproef betekent het officiële einde van je stage. Tot je opname op het tableau van vastgoedmakelaars (dus tot je met succes de schriftelijke én de mondelinge proef hebt afgelegd) behoud je wel het statuut van stagiair. Je moet dus ook je statuut van zelfstandige blijven behouden.

Als je werd toegelaten tot de bekwaamheidsproef, kan je je online inschrijven voor de schriftelijke proef. Je kan je niet inschrijven indien je geen dergelijke positieve beslissing hebt ontvangen.

Nadat je geslaagd bent voor de schriftelijke proef, nodigen we je per (gewone) brief uit voor de mondelinge proef. Dit kan om administratieve redenen enige tijd duren. Het heeft geen zin om het BIV te contacteren vooraleer je je uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer eindigt de stage?

Het stagereglement voorziet dat een stagiair 200 effectieve dagen stage volbrengt in minimum 12 maanden, maximum 36 maanden. Ben je op de twee deelkolommen tegelijk actief, met andere woorden als stagiair-bemiddelaar en stagiair-syndicus, dan heb je moeten aangeven welke activiteit je als "hoofdstage" en welke je als "bijkomende stage" kiest. Voor de hoofdstage bedraagt de stageduur 200 dagen, voor een "bijkomende stage" bedraagt de stageduur 100 dagen.

Met andere woorden:

 • Indien je enkel bent ingeschreven als bemiddelaar of als syndicus:
  • "Enige" stage: 200 dagen effectieve stage lopen in een periode van minstens 12 maanden en maximum 36 maanden
 • Ben je daarentegen ingeschreven als bemiddelaar én als syndicus:
  • Je koos één van beide activiteiten als je "hoofdstage", de andere als je "bijkomende stage"
  • Hoofdstage: 200 dagen effectieve stage in een periode van minstens 12 maanden en maximum 36 maanden
  • Bijkomende stage: 100 dagen effectieve stage in een periode van minstens 12 maanden en maximum 36 maanden
  • Om op de beide deelkolommen actief te worden als titularis, moet je dus in totaal 300 dagen stage lopen

De stage zelf is afgelopen nadat je van de Uitvoerende Kamer toegang hebt gekregen tot de bekwaamheidsproef. Je wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Tot je opname op het tableau van vastgoedmakelaars (dus tot je met succes de schriftelijke én de mondelinge proef hebt afgelegd) behoud je wel het statuut van stagiair. Je moet dus je statuut van zelfstandige blijven behouden.

Als stagiair moet je ook uiterlijk binnen de 36 maanden na de officiële start van je stage geslaagd zijn voor de schriftelijke en de mondelinge bekwaamheidsproef.

Wanneer en hoe schrijf ik me in voor de schriftelijke bekwaamheidsproef die volgt na mijn stage?

Wanneer?

Je kan je pas inschrijven voor de schriftelijke bekwaamheidsproef na ontvangst van de beslissing die je de toelating verleent tot het examen. Die beslissing wordt per aangetekend schrijven opgestuurd.

Hoe?

In de bevestigingsbrief vind je alle informatie die je nodig hebt om je in te schrijven.

Meer info over de bekwaamheidsproef zelf.

Meer info over hoe je je het best kan voorbereiden.

Mag de stagemeester een eventueel afgesproken commissie in mindering brengen van de minimumvergoeding?

De stagemeester en de stagiair zijn beiden gehouden de bepalingen van de stageovereenkomst te eerbiedigen. De Uitvoerende Kamer controleert of de minimumvergoeding op het einde van de stage werd betaald en het contract werd gehonoreerd.

Op het einde van de maand moet je (minstens) het minimumloon ontvangen hebben in overeenstemming met de afgesloten overeenkomst.

Welke e-learningcursussen moet ik volgen als stagiair-bemiddelaar of stagiair-syndicus?

Welke cursussen je moet volgen hangt af van het moment van je inschrijving op de lijst van stagiairs:

Ben je ingeschreven vanaf 1 januari 2019?

Dan geldt voor jou dat je alle e-learningscursussen moet afleggen. Deze cursussen bevatten basisleerstof die nuttig is voor alle BIV-leden, ongeacht de kolom van het tableau waarop ze zullen ingeschreven worden.

Ben je ingeschreven in 2018 of eerder?

Dan moet je onderstaande cursussen volgen alvorens je stage te kunnen afronden:

Als stagiair-syndicus:

 • De Syndicus
 • De vastgoedmakelaar in zijn verhouding tot de consument
 • Reglement van plichtenleer
 • De huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats in Vlaanderen
 • De huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats in Brussel 
 • De huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats in Wallonië
 • Witwaswetgeving in de vastgoedsector
 • De strijd tegen discriminatie

Als stagiair-bemiddelaar:

 • De vastgoedmakelaar in zijn verhouding tot de consument
 • Reglement van plichtenleer
 • De huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats in Vlaanderen
 • De huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats in Brussel 
 • De huurovereenkomst voor de hoofdverblijfplaats in Wallonië
 • Verkoop van vastgoed (juridische elementen, praktische aspecten, verkooprechten, Wet Breyne, verkoop op lijfrente, de meerwaarden)
 • De verkoop in Vlaanderen - juridische elementen
 • De verkoop in Vlaanderen - praktische elementen
 • De verkoop in Brussel (juridische aspecten) 
 • De verkoop in Brussel (praktische aspecten)
 • De verkoop in Wallonië (juridische aspecten)
 • De verkoop in Wallonië (praktische aspecten)
 • Verkooprechten in Vlaanderen
 • Registratierechten in Brussel
 • Registratierechten in Wallonië
 • De wet-Breyne (woningbouwwet)
 • Verkoop met lijfrente
 • De meerwaardebelasting
 • Witwaswetgeving in de vastgoedsector
 • De strijd tegen discriminatie

Goed om te weten

Je kan zelf nagaan welke cursussen je al volgde of nog moet volgen. Het overzicht vind je immers terug in je account. Inloggen in je account en eventueel activeren doe je zo.

We updaten voortdurend bestaande cursussen. Ga dus regelmatig eens kijken in het aanbod om op de hoogte te blijven van de actualiteit over de aangeboden onderwerpen. Want weet dat op de examenvragen het meest actuele antwoord verwacht wordt!

Als ik me wil inschrijven op de lijst van stagiairs voor beide kolommen, kan ik dan de hoofdstage combineren met de bijstage?

Wie vastgoedmakelaar-bemiddelaar én vastgoedmakelaar-syndicus wil worden moet een ‘hoofdstage’ kiezen die 200 dagen duurt en een ‘aanvullende’ stage van 100 dagen volbrengen. Beide stages kunnen door elkaar gelopen worden. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om 3,5 dagen per week stage te lopen als bemiddelaar en 1,5 dag per week als syndicus. Voor wat betreft de (schriftelijke en mondelinge) bekwaamheidsproef moet de hoofdstage eerst als geldig gevalideerd worden (d.w.z. dat je als stagiair toestemming kreeg om de bekwaamheidsproeven af te leggen) vooraleer je de bekwaamheidsproeven voor de bijkomende stage kan afleggen.

Wanneer eindigt de stage voor de stagemeester en kan hij een nieuwe overeenkomst ondertekenen met een andere stagiair?

Zodra de Uitvoerende Kamer de stagiair toegang heeft verleend tot de bekwaamheidsproef, eindigt in principe de relatie tussen de stagemeester en de stagiair (tenzij anders overeengekomen tussen stagiair en stagemeester). De stagiair wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Een stagemeester kan slechts twee stagiairs tegelijkertijd begeleiden. Vanaf de datum van de beslissing die de stagiair toelaat tot de bekwaamheidsproef, "komt de plek vrij" en kan de stagemeester een nieuwe stagiair onder zijn hoede nemen. De stagemeester hoeft dus niet te wachten tot zijn of haar stagiair de bekwaamheidsproeven heeft afgelegd.

Mag ik als stagiair mijn eigen activiteiten opstarten buiten het kantoor van mijn stagemeester?

Dat mag.

Twee dingen zijn hierbij in het oog te houden:

 1. deze eigen activiteiten tellen niet mee voor de stage en kunnen dus niet in rekening genomen worden als deel van de 200 of 100 stagedagen.
 2. om latere misverstanden of betwistingen te vermijden, gebeurt dit best in samenspraak met (of toch minstens met medeweten van) de stagemeester.
Moet ik als stagiair nog aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds na mijn stage en in afwachting tot de bekwaamheidstest?

Ja. De stage zelf is afgelopen zodra je van het BIV de toestemming krijgt om je in te schrijven voor de bekwaamheidsproeven. Je blijft echter je statuut van stagiair behouden tot je effectief wordt opgenomen op het tableau van vastgoedmakelaars, dus tot je slaagt voor de bekwaamheidsproeven.

Wat is een derdenrekening? Wat moet ik opsturen? Kan dit via het kantoor van mijn stagemeester?

Vastgoedmakelaars krijgen regelmatig gelden gestort die tijdelijk moeten bijgehouden worden voor anderen in het kader van hun professionele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een waarborg of een voorschot, betaald bij de aankoop van een woning. Deze gelden moeten gescheiden blijven van het eigen vermogen van de vastgoedmakelaar. Dat wordt gedaan via een derdenrekening (ook wel kwaliteitsrekening genoemd). Het is dus een aparte bankrekening die gebruikt wordt voor betalingen van en aan derden.

Bij je inschrijving op de lijst van stagiairs wordt gevraagd om een bewijs te bezorgen dat je over zo’n derdenrekening beschikt. Stuur ons een e-mail of een attest van de bank, dit volstaat. Als je tijdens je stage geen eigen activiteiten ontwikkelt buiten het kantoor van de stagemeester, volstaat het om het bewijs van de derdenrekening van de stagemeester te leveren.

Wie enkel stage loopt als syndicus hoeft niet over een derdenrekening te beschikken.

Wat met het concurrentiebeding bij verbreking van de stage?

De BIV-stageovereenkomst bevat een clausule die zegt dat de stagemeester en de stagiair er zich toe verbinden gedurende de stage, en tot twee jaar na het beëindigen van de stageovereenkomst, geen lopende dossiers over te nemen van elkaars cliënteel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Sommige stagemeesters vragen echter een groter engagement en voegen een zwaarder niet-concurrentiebeding toe aan de stageovereenkomst. Sta stil bij de mogelijke gevolgen hiervan en probeer eventueel over dit punt te onderhandelen met je stagemeester.

Hoeveel documenten dien ik op te sturen bij mijn eerste en tweede stageverslag? Is er een minimum?

Belangrijk: het opsturen van documenten (stageverslag) is enkel van toepassing voor stages die begonnen zijn vóór 2019. Sinds 2019 is het gebruik van de stagetool verplicht, die de stageverslagen met bijlagen vervangt.

Er is geen minimum aantal documenten voorzien. Wel zijn er een aantal verplichtingen en richtlijnen.

Verplicht

Voeg zowel bij het eerste verslag als bij het tweede verslag de facturen of ereloonnota’s toe waaruit blijkt dat je stagemeester je heeft vergoed.

Voeg bij het tweede stageverslag tevens een recent (max. 3 maanden oud) attest van het sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat je zelfstandig bent. Voeg daarnaast ook zeker het evaluatieformulier van de stagemeester toe. Ten slotte bezorg je de attesten van je gevolgde e-learningscursussen en het bewijs (max. 3 mnd oud) dat je beschikt over een derdenrekening.

Richtlijnen voor een zo vlot mogelijke behandeling van je dossier

Uit het stageverslag moet jouw persoonlijke tussenkomst als stagiair blijken. Enkele voorbeelden:

 • een afdruk van een elektronische agenda
 • e-mailverkeer met je stagemeester of met klanten of anderen (notaris, boekhouder, leveranciers…)
 • andere documenten waarin jouw naam vermeld wordt
  • volledig verkoopdossier
  • volledig verhuurdossier
  • verslagen van algemene vergaderingen waaruit jouw interventie blijkt
  • mailverkeer/ briefwisseling inzake beheer
 • ...

Voorts vragen wij om maximum 1 ringmap te bezorgen, de documenten te inventariseren en het stageverslag te voorzien van een inhoudstafel. 

Welke KBO-codes (NACEBEL) zijn de juiste voor vastgoedmakelaardij?

Het is belangrijk correct ingeschreven te zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ook je NACEBEL-codes moeten correct zijn, anders kunnen je facturen betwist worden.

Via de toepassing KBO Public Search kan je je huidige NACEBEL-codes controleren. Er is ook een mobiele versie.

Voor vastgoedmakelaarsactiviteiten zijn de volgende NACEBEL-codes de juiste:

 • 68311 (“Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
 • 68321 (“Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
 • 68322 (“Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
 • 46180 (“handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen”, voor bemiddeling bij de overdracht van aandelen)
Mag ik vastgoedstage in en vanuit het buitenland lopen?

Neen, je moet je stage lopen in en voor een kantoor in België.

Moet ik als stagiair zelf ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Alle makelaars (titularissen en stagiairs) betalen een jaarlijkse bijdrage aan het BIV en daarin zit onder meer de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (+ borgstelling) inbegrepen. Je bent als stagiair dus automatisch verzekerd zodra je wordt ingeschreven op de lijst van stagiairs.

Verandert mijn BIV-nummer als ik na mijn stage titularis word?

Nee, het BIV-nummer dat je hebt als stagiair wordt ook later jouw BIV-nummer als titularis. 

Wat als ik niet binnen de drie jaar na het begin van mijn stage titularis geworden ben?

Het stagereglement voorziet dat de stagiair 200 dagen stage volbrengt in minimum 12 maanden, maximum 36 maanden. Je stage is volbracht als je slaagt voor de schriftelijke en de mondelinge bekwaamheidsproef op het einde van de stage. Je moet dus uiterlijk binnen de 36 maanden na het begin van je stage geslaagd zijn voor de proeven op het einde van de stage.

Als je als stagiair niet binnen de drie jaar na de datum van inschrijving wordt opgenomen op het Tableau van titularissen, word je "ambtshalve" weggelaten. Die beslissing wordt je ook medegedeeld.

Na een ambtshalve weglating kan je jezelf éénmalig opnieuw inschrijven. Je moet de stage, opnieuw maximaal drie jaar, volledig van het begin overdoen. Een ambtshalve weglating is dus steeds te vermijden! Rond je stage dus tijdig af, zodat je voldoende tijd hebt om je bekwaamheidsproef af te leggen - en hou hierbij rekening met een eventuele herkansing.

Ben ik als stagiair geen schijnzelfstandige?

De BIV-regelgeving (zie BIV-stagereglement, art. 9 en art. 14 §1,3°, en Vastgoedmakelaarswet van 2013, art. 5§1 en art. 8) legt op dat de stage dient te verlopen onder het zelfstandigenstatuut, net zoals dat voor bijvoorbeeld een stagiair-advocaat het geval is. Je hebt de plicht zelfstandige te zijn en je mag geen arbeidsovereenkomst hebben met je stagemeester tijdens je stage. Daarmee staaf je natuurlijk je statuut van zelfstandige.

Daarnaast zijn er vier wettelijke criteria die dienen als toetssteen voor het zelfstandig statuut:

 • Werkelijke wil van partijen (bekijken van het eigenlijke contract)
 • Vrijheid van werktijd
  • ! Volgende zaken zijn niet-verenigbaar met statuut van zelfstandige:
   • Verplicht verlof
   • Verplichte arbeidsduur
   • Verplichte ziektebriefjes
 • Organisatie van het werk (precieze taakomschrijving)
 • Hiërarchische controle

De sociale inspecteurs zullen bij hun controle de vier voorgaande criteria proberen af te wegen en te toetsen. Het dienstverleningscontract/de samenwerkingsovereenkomst tussen stagiair en stagemeester is dan ook heel belangrijk. Hoe sterker die overeenkomst, hoe beter je beschermd bent en hoe minder snel de sociale instanties overgaan tot eventuele herkwalificatie van je statuut.

Clausules die best niet worden opgenomen in de zelfstandigenovereenkomst omdat deze aanleiding kunnen geven tot vermoedens van werknemerschap (niet-zelfstandigheid dus) zijn clausules in verband met:

 • Terugbetaling onkosten
 • Opname uurrooster
 • Opname te presteren uren
 • Doorbetaling bij ziekte

Let wel: Indien er een controle zou gebeuren omtrent het sociaal statuut, gaat men altijd kijken op de “werkvloer” of de handelswijze verenigbaar is met het opgegeven statuut, met andere woorden of het papier en de realiteit op elkaar zijn afgestemd.

Tip: gebruik ons modeldocument voor een stageovereenkomst. Dit document is volledig conform het stagereglement en is getoetst aan de problematiek van de schijnzelfstandigheid.

Hoe kan ik me best voorbereiden voor de schriftelijke bekwaamheidsproef?

We geven eerst een korte toelichting bij de wijze waarop het schriftelijk examen tot stand kwam om vervolgens te komen tot hoe je je het best kan voorbereiden op het schriftelijk examen.

Om te bepalen welke thema’s bevraagd worden in de schriftelijke bekwaamheidsproef duidde het BIV een werkgroep van ervaringsdeskundigen aan. Deze stelden onderstaande lijst van te bevragen thema’s op. Zij deden dit op basis van hun eigen expertise, maar ook aan de hand van ontwerpen van de beroepskwalificatiedossiers voor vastgoedbemiddelaar, syndicus en rentmeester zoals deze werden opgesteld door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF323). Deze beroepskwalificatiedossiers brengen in kaart wat het beroep van vastgoedmakelaar inhoudt en welke kennis nodig is om alle taken die dit beroep met zich meebrengt te volbrengen. De onderwerpenlijst werd vervolgens afgetoetst door drie Vlaamse hogescholen die een voltijdse vastgoedopleiding aanbieden (te weten Hogeschool Gent, Odisee Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen). Voormelde hogescholen hebben op ons verzoek over deze thema’s vragen opgesteld.

Op die manier kwamen wij tot onderstaande lijst van te bevragen thema’s:

 • Beheer en rentmeesterschap
 • Boekhouden en ondernemen
 • Bouwkunde
 • Woningbouwwet
 • Contractenrecht incl. antiwitwaswetgeving en anti-discriminatiewetgeving
 • Deontologie
 • Vastgoedfiscaliteit
 • Hypothecair krediet en verzekeringen
 • Omgevingsrecht
 • Verhuur
 • Verkoop
 • Waardebepaling
 • Zakenrecht en Ondernemingsrecht

Hoe kan je je het best voorbereiden op het schriftelijk examen?

De stage is bedoeld om je klaar te stomen om vastgoedmakelaar te worden. Logisch gevolg: het is de bedoeling dat je tijdens je stage, wanneer je met beide voeten in de praktijk staat, de nodige kennis over elk aspect van het beroep opdoet. Vandaar dat we er bij elke gelegenheid op hameren dat je stage leerrijk, gevarieerd en uitdagend moet zijn. Ziedaar ook het nut van de competentietest: om hiaten in je kennis bloot te leggen, zodat je daar tijdens je stage extra nadruk op kunt leggen.

We beschouwen de praktijk als de beste en meest up-to-date leerschool. E-learning is in het kader van de stage slechts een duwtje in de rug dat we als Instituut voor jou voorzien. Verder dan dat kunnen we niet gaan. Onze rol is het controleren dat wie vastgoedmakelaar wil worden, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het ook te zijn. We zijn geen onderwijsinstelling die cursussen kan opstellen en updaten over al deze onderwerpen en eventuele nieuwe onderwerpen in de toekomst.

De e-learningscursussen die wij online ter beschikking hebben kunnen voor wat betreft het studeren van deze onderwerpen een hulp vormen. We houden deze cursussen steeds actueel, op het examen wordt immers ook van jou verwacht dat je de meest recente stand van de regelgeving kent.

Maar het louter instuderen van de e-learingscursussen zal niet volstaan om het schriftelijk examen succesvol af te leggen. De e-learningscursussen beschouwen wij immers als basisleerstof, vooral bedoeld om stagiairs die zonder vooropleiding in het vastgoed aan de start komen meteen een jumpstart te geven in het bijbenen van hun kennis.

Het is aan te raden bovenstaande lijst van bevraagde thema’s grondig te overlopen en voor jezelf na te gaan of je daar (voldoende) kennis van hebt. Sommige zaken zullen wellicht wat extra studiewerk vragen. Het erkend vormingsaanbod kan helpen om hiaten in uw kennis op te vangen (zie daarvoor: https://www.biv.be/vorming/permanente-vormingen-voor-vastgoedmakelaars). Ook op de officiële websites van de overheid vind je vaak een juiste en compacte samenvatting over een topic waar je misschien minder van weet. Vb: https://belastingen.vlaanderen.be/registratiebelasting of https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster.

Ten slotte bestaat er uiteraard ook een uitgebreid aanbod aan studieboeken en naslagwerken. Online kan je via de websites van gespecialiseerde uitgeverijen de titels uit hun aanbod bestellen. 

En wat als ik een eerste keer toch niet slaag?

Iedereen die de schriftelijke bekwaamheidsproef aflegde krijgt daarover feedback in het rapport dat je kan terugvinden in je persoonlijke account op biv.be. Daar kan je per thema jouw score bekijken. Op die manier krijg je een beeld van de onderwerpen waarop je minder goed scoorde en die je dus eventueel nog wat moet bijschaven.

Je krijgt in je account geen overzicht van de vragen. Niet-geslaagde stagiairs die dat wensen, bieden we wel de mogelijkheid om hun examen in te kijken. Hierbij gaat het dan enkel om een mogelijkheid tot inzage, er wordt geen bijkomende uitleg of feedback gegeven.

Mag ik als stagiair documenten die persoonsgegevens bevatten gebruiken in mijn stageverslag of uploaden in de stagetool? Wat met de GDPR- regelgeving?

Tijdens je stage moet je minstens 100 documenten uploaden in de stagetool (of een stageverslag op papier maken als je stage begon voor 2019). Deze documenten moeten jouw stage-activiteiten staven. Het kan gaan om documenten die je verzamelt in het kader van een verkoop- of verhuuropdracht, om verkoopovereenkomsten, huurcontracten, verslagen van bijeenkomsten, schattingsverslagen, e-mails of brieven tussen stagiair en stagemeester of tussen stagiair en cliënten, noem maar op...

Op een aantal van deze documenten kunnen ook persoonsgegevens voorkomen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gelinkt kunnen worden aan een persoon (naam, maar ook adres, e-mailadres, rekeningnummer,... ).

Hiervoor moet je met een aantal GDPR spelregels rekening houden. Voor jou als stagiair betekent dit concreet:

1) dat je de betrokkenen informeert dat hun persoonsgegevens opgenomen worden in jouw stagetool. De eenvoudigste manier om dit te doen is door de opname van een vermelding in de privacy policy van je stagekantoor, waarin de betrokkenen geïnformeerd worden over het mogelijk gebruik van hun persoonsgegevens in de stagetool (en bijgevolg ook bij de mondelinge bekwaamheidsproef op het BIV). Vermeld hierbij ook hoe lang deze gegevens zullen worden bijgehouden (meer bepaald tot het einde van de stage).

2) dat je voorziet in een procedure voor betrokken die bezwaar willen aantekenen tegen het gebruik van hun persoonsgegevens. Vermeld in de privacy policy dus zeker een e-mail adres waarop betrokkenen terecht kunnen met eventuele bezwaren.

3) dat je rekening houdt met het mogelijk voorkomen van bijzondere categoriën van persoonsgegevens. Dit zijn  persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Daarnaast gaat het ook om genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Het verwerken dit soort gegeven is verboden, tenzij je de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene verkrijgt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een persoon met een handicap die jouw hulp wil inschakelen bij de zoektocht naar een aangepaste huurwoning.

Wat kan ik zoal invullen in mijn stage-agenda?

Je agenda dient om je stage-activiteiten in te "loggen". Meer over hoe je dit doet, lees je in de handleiding bij de stagetool. In deze FAQ proberen we duidelijk te maken wat je kan invullen, en dit aan de hand van voorbeelden van wat we wel en niet verwachten.

Vuistregel is: wees concreet, specifiek, to-the-point en duidelijk in je omschrijving. Zorg dat je bijlagen relevant zijn voor hetgeen je omschrijft.

De bedoeling van het bijhouden van je agenda in de stagetool is om het BIV een zicht te geven op je concrete stage-activiteiten. De Uitvoerende Kamer beslist op basis van de inhoud die je zelf doorgaf of jouw stage kan gevalideerd worden en je toegang krijgt tot de bekwaamheidsproeven. Als de Uitvoerende Kamer op basis van de agenda geen zicht kan krijgen op welke activiteiten er tijdens de stage werden uitgevoerd, loop je het risico dat jouw stage niet kan gevalideerd worden.

Voorbeelden/tips voor bemiddelaars

Deed je een opzoeking in het kader van het te koop of te huur stellen van een pand? Dan kan je bij ontvangst één van de documenten die je opvroeg of opmaakte (EPC, kadastrale legger, waardebepaling, bodemattest, attest van controle van elektrische installatie, ...) uploaden als bijlage bij deze activiteit. Volgt er nadien een verkoopovereenkomst of verhuurcontract, dan kan je op dat moment een nieuw item in je agenda toevoegen met dit document als bijlage. Mag je bij een agenda-item over een tekoopstelling van een pand een foto van dat pand toevoegen? Jazeker. Maar dat hoeven er geen 5 te zijn. 

Ook e-mailverkeer kan worden toegevoegd om je activiteit te staven. We hebben het dan over e-mailverkeer tussen stagiair en stagemeester, maar ook tussen stagiair en huurder/koper/notaris/... Droogweg ingeven dat je een paar uur bezig was met ‘administratie en e-mails’, vertelt ons echter te weinig over wat er concreet gebeurde. Dat is voor ons dan ook niet in orde. Minstens voeg je hier iets meer in detail toe wat je precies deed, over welke panden het ging én zorg je voor een bijlage die iets van je taken van dat tijdsblok verduidelijkt.

Voorbeelden/tips voor syndici

Uiteraard zijn er enkele no-brainers die je mag uploaden: een door jou (mede-)opgesteld pv van een algemene vergadering, of de info die je levert aan de notaris in het kader van een verkoop. Maar ook documenten die je ter voorbereiding van een AV hebt opgemaakt, opzoekingen die je hebt gedaan op vraag van mede-eigenaars en het e-mailverkeer hierrond, communicatie met leveranciers of notarissen, ... 

Communicatie die je voert in het kader van het financieel, technisch en administratief beheer van de residenties die je (mede) onder je hoede hebt zijn ook ok.

Wordt je stagekantoor aangesteld als nieuwe syndicus in een residentie en was bij die aanstelling betrokken, dan mag je documenten uploaden die je betrokkenheid tonen, en uiteraard ook het afgesloten contract met de VME zelf.

 

 

Kan ik mijn competentietest of mijn praktische bekwaamheidsproef gedurende het gans jaar afleggen?

Absoluut, ook in de maanden juli en augustus worden er competentietesten alsook bekwaamheidsproeven (schriftelijk en mondeling) afgenomen.

Was dit artikel nuttig?