Een verbreking van de stageovereenkomst – wat is het en wat zijn de gevolgen?

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 20/03/2023

Wat is een verbreking van de stageovereenkomst?

Een verbreking is een definitieve stopzetting van de samenwerking tussen stagiair en stagemeester. Je bent nog steeds stagiair en we verwachten dat je op zoek gaat naar een nieuwe stagemeester om je stage mee verder te zetten. De tot aan de verbreking gelopen stage, telt mee in je traject om titularis te worden.

Soms wordt een verbreking verward met een weglating, maar dit zijn twee totaal verschillende begrippen. Een weglating gaat over je statuut als vastgoedmakelaar. Als je wil stoppen met het traject om erkend vastgoedmakelaar te worden, dan vraag je een weglating van de lijst van stagiairs aan. Je bent dan geen stagiair meer, je mag geen activiteiten uitoefenen en je bent ook niet meer op weg om titularis te worden. Je mag één keer een wederinschrijving vragen en opnieuw aan een stage beginnen, maar dat betekent dat je je stage terug van nul herbegint en een eerdere stageperiode niet meer meetelt.

Gevolgen voor de stage

Als je stageovereenkomst verbroken wordt, heeft dit een grote invloed op je stage. Een aantal dingen moeten gebeuren.

Om de stage verder te zetten, moet je als stagiair binnen 3 maanden vanaf het einde van de stage (dus vanaf het einde van een eventuele opzegtermijn) een nieuwe stageovereenkomst ter goedkeuring hebben voorgelegd aan de Uitvoerende Kamer. Gebeurt dat niet, word je ambtshalve weggelaten van de lijst van stagiairs.

Die nieuwe stageovereenkomst met inbegrip van de erin vermelde bijlagen maak je per post over. Upload deze niet in de stagetool. Voeg desgevallend ook een attest van de derdenrekening van het nieuwe stagekantoor toe.

Het deel van de stage dat op het moment van de verbreking van de stageovereenkomst al werd volbracht, telt mee voor de totale stageduur. Hou er rekening mee dat je je stage-agenda niet verder kan aanvullen in de periode van voor de verbreking. Voor het einde van een eventuele opzegperiode moet je stage-agenda dus vervolledigd zijn. Gebruik je opzegtermijn om dit te doen!

Je stage begint opnieuw te lopen vanaf het moment dat de Uitvoerende Kamer een nieuwe stageovereenkomst met een andere stagemeester goedkeurt. Pas vanaf dan kan je opnieuw stage-activiteiten loggen in je agenda.

Vanaf het einde van een eventuele opzegtermijn, is de stagemeester vrij om een andere stagiair aan te nemen.

Wat met het concurrentiebeding?

De BIV-stageovereenkomst bevat een clausule die zegt dat de stagemeester en de stagiair er zich toe verbinden gedurende de stage, en tot twee jaar na het beëindigen van de stageovereenkomst, geen lopende dossiers over te nemen van elkaars cliënteel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Sommige stagemeesters vragen echter een groter engagement en voegen een zwaarder niet-concurrentiebeding toe aan de stageovereenkomst. Sta stil bij de mogelijke gevolgen hiervan en probeer eventueel over dit punt te onderhandelen met je stagemeester.

Was dit artikel nuttig?