Stikstof Aanpak & Vastgoed

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

12:00 Onthaal met netwerklunch

13:00 Inleiding door Moderator

Jens Aerts, Team Manager Spatial Research bij BUUR Part of Sweco, begeleidt vanuit zijn expertise deze studiedag. Vooreerst geeft hij een korte inleiding over de actuele situatie rondom het stikstofbeleid: het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het  stikstofarrest van 25 februari. Wat zijn de gevolgen,  mogelijkheden, uitdagingen en vooruitzichten voor vastgoedprojecten?

Oplossingen Stikstofuitstoot en aanpakverschillen België en Nederland

De stikstofproblematiek komt letterlijk uit de lucht vallen: stikstofoxiden en ammoniak komen via de lucht op de grond terecht. Na het stikstofarrest staat deze stikstofdepositie centraal in de vele wettelijke kaders om de uitstoot te beperken. Maar wat zijn de gevolgen van teveel stikstof voor onze gezondheid en het milieu? Dat hoort u van Prof. Wim de Vries,  Milieusysteemanalyse Integrale Stikstofeffectanalyse Wageningen University & Research. Hij gaat in op vergunningverlening voor nieuwe projecten, waarbij hij oplossingen  op korte en lange termijn benoemt om de stikstofuitstoot te verminderen, zoals de ‘Farm to Fork’ strategie van de Green Deal. Wat kunnen we leren van de aanpak van de stikstofcrisis in Nederland? Wat zijn de verschillen met België?

Analyse Vlaamse Natura 2000-gebieden

Het stikstofarrest duwt overheid en bedrijfsleven met de neus op de feiten: de ruimte om nog meer stikstof uit te stoten boven kwetsbare natuur is op. Prof. Maurice Hoffmann, wnd. Administrateur-Generaal van INBO (het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid), gaat in op vragen als: Waar liggen de overbelaste Natura 2000-gebieden? Waar en met hoeveel dringt een te hoge stikstofdruk zich reeds op? Heeft elk (vastgoed)project dat stikstof uitstoot impact op deze Natura 2000-gebieden? Wat zijn de mogelijkheden van herstelmaatregelen om de stikstofoverlast te remediëren?

Update Stikstofbeleid Vlaamse Overheid

Welk stikstofbeleid gaat Vlaanderen voeren na het stikstofarrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen? Hoe zit het met onder andere het ‘Stikstofplan’, de ‘dienst Stikstof’, de definitieve PAS-regelgeving c.q. PAS-beleid en de rechtszekerheid en toekomstperspectieven voor de diverse stakeholders? Hoe kan vermeden worden dat Vlaanderen in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen als Nederland, waar de stikstofregeling werd vernietigd? Bert Van Weerdt, raadgever omgeving Kabinet Vlaams Minister Zuhal Demir,  geeft u een actuele update van het Vlaamse stikstofbeleid.

14:20 Break

15:00 Juridische aspecten Stikstofarrest en implicaties Vlaanderen

Het stikstofarrest maakt duidelijk dat de soepele overgangsregeling op vergunningsniveau de toets met het EU milieurecht (Habitatrichtlijn) niet doorstaat. De afwezigheid van een bindend reductietraject om een duurzaam herstel van de overbelaste natuur mogelijk te maken zet het vergunningenbeleid onder druk. Juridisch gezien bestaat heel wat onzekerheid. Wat gebeurt er naar aanleiding van het stikstofarrest met wettige vergunningen en welk gevaar lopen projecten die leiden tot bijkomende deposities? Ligt er in Vlaanderen een ‘bouwstop’ door een vergunningenstop op de loer? Dat hoort u van Dr. Hendrik Schoukens, Milieujurist bij UGent. Hij schetst het EU-rechtelijk kader en gaat na welke lessen we al konden halen uit de Nederlandse stikstofcrisis. Ook bespreekt hij de bouwstenen die het toekomstige Vlaamse PAS sowieso moet hebben om juridisch robuust te zijn.

Rekentool AERIUS en Ecologische Herstelmaatregelen

Voor een structurele aanpak van stikstof en soepelere vergunningsverlening na het stikstofarrest is het cruciaal om een rekentool te hebben dat zowel de emissie als de depositie van stikstof berekent. Niels Bronsgeest, project- en procesmanager gebiedsontwikkeling bij ingenieursbureau Tauw, presenteert de Nederlandse rekentool AERIUS. Hoe is deze rekentool opgebouwd, hoe gebruikt u het en welke stappen volgt u daarbij? Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij projectinitiatieven, zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase? Vervolgens bespreekt hij de ecologische herstelmaatregelen en meer concrete oplossingsrichtingen om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. Niels is nauw betrokken bij het DG Stikstof van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) rondom stikstofregistratiesysteem en stikstofverminderingsmaatregelen zodat infra- en woningbouwprojecten weer vergund kunnen worden.

Stikstof en Gebiedsontwikkeling

Een toekomstbestendige ontwikkeling houdt rekening met wijzigende noden, behoeften en voorkeuren zoals de gevolgen van een veranderend klimaat. Natuur biedt hierbij kansen: het bergt water, bevordert de gezondheid en maakt waar we wonen aantrekkelijker. Binnen dit toekomstbeeld vraagt een teveel aan stikstof onze aandacht, want dit verzwakt onze natuur. Daarom stellen we de vraag wat de potentiële impact is van (her)ontwikkelingen op de stikstofdepositie. Hilde De Lembre, Director Environment bij Arcadis Belgium geeft haar visie op de uitdagingen van de relatie tussen stikstof, natuur en gebiedsontwikkeling, nu en in de toekomst. Hoe wordt deze problematiek meegenomen in de lopende en nieuwe vergunningsaanvragen? Hoe gaat herontwikkeling kansen bieden in duurzame omgang met natuur en klimaat?

17:00 Wrap up & Netwerkdrink

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
29/09/2021 in EDEGEM 13:00 - 17:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Ter Elst Edegem
Adres: Kattenbroek 1, 2650 Edegem (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Bert Van Weerdt, Prof. Maurice Hoffmann, Hendrik Schoukens, Prof. Wim de Vries, Hilde De Lembre, Niels Bronsgeest, Jens Aerts