Bouwshift Impact & Kansen 2021

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren4.00

09:30 Onthaal

10:00 Inleiding door Moderator

Vanuit haar expertise begeleidt Mieke Paelinck, departementshoofd Omgeving bij HOGENT, deze studiedag. Zij geeft een korte inleiding over de bouwshift, de verhoging van het ruimtelijk rendement alsook de vooruitzichten voor de toekomst.

 

Bouwshift & Instrumentendecreet: Stand van Zaken
Johan Braet
, raadgever omgeving Kabinet minister Zuhal Demir, geeft de laatste stand van zaken over de regelgeving omtrent het instrumentendecreet en het decreet op de woonreservegebieden (onder voorbehoud). Beide decreten zijn essentiële onderdelen van de bouwshift, waarmee de Vlaamse Regering de open ruimte in Vlaanderen maximaal wil vrijwaren en toch tegelijk ontwikkelingen mogelijk maken op goed gelegen locaties.

 

Praktijktoepassing: Herverkaveling Uit Kracht van Wet met Planologische Ruil
Eén van de instrumenten uit de instrumentenkoffer van landinrichting is de ‘Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil’ (HUKWPR). Hierbij wordt de bestemming en eigendomssituatie gelijktijdig aangepast in één planningsproces. Katia Van Tichelen, projectmanager landinrichting spoor 2 & 3, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) – regio Oost, getuigt over haar ervaringen bij het inzetten van HUKWPR aan de hand van een praktijkvoorbeeld, waar het hoofdaccent ligt op het verplaatsen van slecht gelegen ‘harde bestemmingen’ uit een overstromingsgebied. Dit instrument maakt het mogelijk om die visie uit het ruimtelijk uitvoeringsplan ook in de praktijk om te zetten.

11:00 Break

11:20 Het nieuwe Instrumentendecreet

Pieter-Jan Defoort, partner LDR Advocaten, gaat in op het nieuwe Instrumentendecreet dat voorziet in het juridisch kader van de bouwshift. Hij bespreekt de diverse wijzigingen en de verfijning die het nieuwe akkoord bevat, zoals:

  1. Planschaderegeling: eigenaars 100% vergoeden aan waardeverschil;
  2. Verhoging planbatenheffing: op dit moment alleen nog mogelijk bij bestemmingswijziging en niet bij verhoging van het aantal bouwlagen binnen dezelfde bestemming;
  3. Aanpak van de woonreservegebieden middels een ‘stolp’ om de ontwikkelbaarheid te stoppen, cruciaal voor realisatie van de bouwshift en in handen van steden en de gemeenten;
  4. Schrapping van zowel de Verhandelbare Ontwikkelingsrechten (VOR) als de convenantbenadering.

 

Fiscale sturing bij aansnijden Open Ruimte
Momenteel maken diverse fiscale en financiële regelingen het lokale besturen lastig om voor de bouwshift te kiezen. Er is nood aan een nauwgezette aanpak inzake de fiscale sturing. Zo moeten leegstand en onbebouwde percelen consequenter worden belast en het wonen in de stad fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. Zijn er, naast ruimtelijke en financiële instrumenten, tevens fiscale en financiële instrumenten uit andere beleidsdomeinen nodig voor het realiseren van de bouwshift? Welke impact hebben de fiscale instrumenten op ruimtegebruik? Is er een oplossing voor een slimmere koppeling van ruimtelijk beleid en fiscale incentives? Wat voorziet het instrumentendecreet hierin? Jan Bouckaert, head of Environment & Planning Practise Group en partner Stibbe, bespreekt bovenstaande materie in functie van de fiscale sturing bij de bouwshift.

12:40 Lunch

13:40 Financiering Bouwshift & lokale besturen
Met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) worden hergebruik en herontwikkeling van reeds bestaand ruimtebeslag steeds vaker toegepast. Dit is een grote win-win tussen de maatschappelijke doelstelling en die van bouwheren. Vandaag is er nog ongeveer 43.000ha onbebouwde juridische reserves ingetekend, waarvan ongeveer 13.000ha aan woonreservegebieden. Door het verder dalend ritme van ruimtebeslag zal hiervan in 2040 nog ongeveer 17.000ha resteren. Een vraag is hoe ‘de grote verbouwing van Vlaanderen’ kan samengaan met het bestaan van deze reserves? Wat zijn de instrumenten die hiervoor bestaan en welke allianties tussen overheid en privésector zijn hiervoor nodig? Prof. Peter Cabus, secretaris-generaal Departement Omgeving, bespreekt bovenstaande materie op een duidelijke en verhelderende wijze. Hierbij wordt o.m. ingegaan op de nieuwe regeling van planschade en planbaten, alsook de wijze waarop lokale besturen met de woonreservegebieden kunnen omgaan.

Bouwshift & Ruimtelijk Rendement: stedenbouw en ruimtelijke planning
Prof. Leo Van Broeck
, professor architectonisch & stedenbouwkundig ontwerpen KU Leuven, vierde Vlaams Bouwmeester (2016-2020), medeoprichter architectenbureau Bogdan & Van Broeck en lid expertenpanel ‘Youth for Climate’, geeft op deze studiedag zijn visie inzake de bouwshift en het ruimtelijk rendement in Vlaanderen. Hij stelt daarbij de relatie van stedenbouw, de bouwshift en het ruimtelijk rendement centraal. Aan bod komen o.m. de daling van het kadestraal inkomen (KI) in relatie tot het stijgend ruimtelijk rendement van wonen in Vlaanderen, het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, publieke ruimte, ontwerp en de realisatie van gebouwen, nieuwe woonmodellen, collectieve woonmodellen, landschap en infrastructuur.

15:00 Break

15:20 Koppeling Mobiliteit, Ruimte en Klimaat
Marjolein de Jong
, adviseur duurzame mobiliteit bij TRIDÉE, neemt u vanuit haar praktijkervaring als adviseur en onderzoeker (o.m. IMOB UHasselt en TU Delft) mee in de aanpak hoe een stad of gemeente met slim en duurzaam ruimtegebruik klimaatbestendig ingericht kan worden. Hoe kunnen een duurzaam mobiliteitssysteem en de bouwshift elkaar versterken? Wat zijn de aandachtspunten? Welke ruimtelijke strategieën en concrete klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprocessen kunnen we inzetten? Aan de hand van verschillende cases uit zowel België als Nederland wordt de theorie boeiend geïllustreerd, zodat tevens de verschillen tussen beide landen naar voren komen.

Woonuitbreidingsgebieden: problematiek, pijnpunten & opportuniteiten
Bij woonuitbreidingsgebieden (WUG) in Vlaanderen wordt vanuit juridisch of planologisch oogpunt gekeken of deze gebieden ontwikkeld kunnen worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening. Worden ontwikkelingsmogelijkheden in WUG beperkt en wat is die beruchte ‘stolp over de WUG’? Hoe gaan gemeenten hiermee om? En wat zijn de kosten bij herbestemming naar open ruimte? Burgemeester Danny Claeys, Gemeente Nazareth en voorzitter streekintercommunale ‘Veneco’ (21 gemeenten rond Gent), neemt u mee in de gemeentelijke visie inzake de WUG met de bijbehorende voor- en nadelen, pijnpunten en opportuniteiten voor diverse lokale besturen.

16:40 Wrap up & Netwerkdrink

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
09/11/2021 in ANTWERPEN 10:00 - 16:45 80
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: zaal A, B, C & D
Adres: Gerard le Grellelaan 10, 2020 ANTWERPEN (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Johan Braet, Kabinet minister Zuhal Demir Pieter-Jan Defoort, LDR Advocaten Jan Bouckaert, PG & Stibbe Katia Van Tichelen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) – regio Oost Prof. Peter Cabus, secretaris-generaal Departement Omgeving Prof. Leo Van Broeck, KUL Ma