Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Geschorst bij wederinschrijving
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2536 (T6687)
  Samenvatting: 

  In het kader van de verkoop van een handelszaak en overname van een handelsfonds dient een degelijk verkoopdossier te worden opgesteld. In casu liet de makelaar na een dergelijk dossier aan te leggen, tevens werd geen onderzoek gedaan naar de financiële mogelijkheden van de kandidaat-koper (dit ondanks het feit dat deze reeds voorafgaandelijk het genot werd verschaft).

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Vastgoedmakelaar: controle handelingsbekwaamheid gegadigde
  Permanente vorming
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2541 (T7259)
  Samenvatting: 

  Wanneer een pand wordt aangeboden aan het publiek en een verkoop wordt opgestart, dient de makelaar te beschikken over een geschreven opdracht, die conform de wet is. Als jonge makelaar besteedde de beklaagde in kwestie te veel aandacht aan het commerciële aspect.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  12 december 2014
  Uitvoerende Kamer
  2519 (T7265)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar beging een schending van de privacy door geen toestemming van een kandidaat koper te vragen wanneer diens gegevens worden opgenomen in een bestand en hem e-mails worden toegezonden.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  12 december 2014
  Uitvoerende Kamer
  2522 (T5134)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar kwam te kort in de informatie en opzoekingsplicht: de in de publiciteit meegedeelde informatie in verband met de oppervlakte van het onroerend goed was foutief. Bovendien was er sprake van miskenning van de wil van de opdrachtgever door het plaatsen van een reclamebord.

  Articles: 
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Verbod uitoefening zonder opdracht
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  28 november 2014
  Uitvoerende Kamer
  2507 (T6674)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar voerde onvolledige publiciteit door vermelding van een foutief kadastraal inkomen en de foutieve mededeling dat klein beschrijf mogelijk was. Het verkoopdossier van de vastgoedmakelaar was onvolledig.

  Articles: 
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  28 november 2014
  Uitvoerende Kamer
  2510 (T7148)
  Samenvatting: 

  De syndicus weigert het beheersdossier over te dragen aan de nieuw aangestelde syndicus (wegens niet betaling). Dit maakt echter een schending van de collegialiteit uit en belemmert het beheer van de mede-eigendom.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Teruggave documenten aan opdrachtgever
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  28 november 2014
  Uitvoerende Kamer
  2508 (T7362)
  Samenvatting: 

  De makelaar dient een volledig verkoopsdossier samen te stellen - in casu werden voldoende inspanningen gedaan.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  26 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2489 (T6329)
  Samenvatting: 

  Syndicus organiseerd de algemene vergadering niet en maakt geen verslag op van de algemene vergadering. Syndicus verleent geen medewerking aan het tuchtonderzoek door het BIV.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  05 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2476 (T6870)
  Samenvatting: 

  De syndicus verstuurde laattijdig de uitnodigen voor de algemene vergadering van mede-eigenaars (minder dan 15 dagen). De syndicus beantwoorde geen vragen van mede-eigenaars. De syndicus maakte geen verslag van de algemene vergadering van mede-eigenaars binnen de 30 dagen. De syndicus gaf geen antwoord op de brieven van zijn tuchtoverheid.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  05 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2472 (T6987)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar heeft de aankoopbelofte niet overgemaakt aan de opdrachtgever. De vastgoedmakelaar deed aan bemiddeling zonder opdracht.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Verbod uitoefening zonder opdracht
  Vastgoedmakelaar: info aan opdrachtgever ivm voorstel/vaste verbintenis
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  05 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2474 (T6832)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakeaar werkte samen met een niet-erkende persoon gedurende 7 maanden. De situatie werd intussen wel geregulariseerd.

  Aard klacht: 
  Syndicus - financieel beh.
  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  05 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2469 (T7126)
  Samenvatting: 

  Algemeen financieel wanbeheer. Uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar tijdens een eerder opgelopen deontologische sanctie (schorsing 24 maanden).

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Beheerder: financiële verrichtingen enkel op basis verantwoordingsstuk
  Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  05 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2479 (T6580)
  Samenvatting: 

  Vastgoedmakelaar weigert het voorschot terug te betalen bij niet totstandkomen van de verkoopsovereenkomst.

  Articles: 
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  05 september 2014
  Uitvoerende Kamer
  2478 (T6572)
  Samenvatting: 

  Bemiddeling zonder opdracht - afsluiten van een huurovereenkomst zonder toestemming van de eigenaars - huurwaarborg werd niet op derdenrekening geplaatst - geen antwoord op brieven juridisch assessor - saldo van een waarborg werd niet doorgestort aan de verkoper - voorschot bij verkoop werd niet op derdenrekening geplaatst - voorschot werd niet doorgestort aan de eigenaars - geen terugbetaling van het voorschot bij minnelijke ontbinding van de verkoop.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
  Verbod uitoefening zonder opdracht
  Derdenrekening
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  29 augustus 2014
  Uitvoerende Kamer
  2468 (T6537)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar vroeg een bijkomend commissieloon van de koper zonder medeweten van de verkoper. De overeenkomsten van de vastgoedmakelaar zijn niet conform de wet. De vastgoedmakelaar voldeed niet aan zijn verplichtingen inzake het volgen van permanente vorming.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
  Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
  Permanente vorming

Pagina's