Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  26 augustus 2014
  Chambre Exécutive
  1154 (D5435)
  Samenvatting: 

  Courtier – non restitution d’acompte, pas de compte tiers, pas de réponse à l’assesseur
  juridique instruisant le dossier disciplinaire - manquement aux articles 1, 28, 29 et 44 du
  code de déontologie.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Derdenrekening
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  22 augustus 2014
  Uitvoerende Kamer
  2462 (T7177)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar hield het voorschot achter bij de ontbinding van de verkoopsovereenkomst.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Derdenrekening
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  22 augustus 2014
  Uitvoerende Kamer
  2459 (T7087)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar plaatste het voorschot niet op een derdenrekening. Nadien werd het voorschot achtergehouden. De vastgoedmakelaar besteedde onvoldoende aandacht aan de permanente vorming en gaf geen antwoord op de brieven van zijn tuchtoverheid.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Derdenrekening
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Permanente vorming
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Opschorting van uitspraak
  01 augustus 2014
  Uitvoerende Kamer
  2453 (T6538)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar factureerde het commissieloon foutief (er werd aan de verkopers gefactureerd in plaats van aan de tussenkomende vennootschap). De vastgoedmakelaar hield onterecht het commissieloon in voor het verlijden van de akte.

  Articles: 
  Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
  Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  17 juni 2014
  Chambre Exécutive
  1163 (D5177)
  Samenvatting: 

  Syndic – retards dans l’établissement des PV des AG et des comptes annuels –
  falsification des comptes annuels – exercice de la profession après omission du
  tableau - non assurance de la copropriété – non rétrocession aux copropriétaires
  d’indemnités d’assurance leur revenant – non réponse à l’assesseur juridique
  instruisant le dossier disciplinaire - manquement aux articles 1, 14, 20, 26, 29, 31,
  38, 70, 78 et 79 du code de déontologie.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Veiligheid goederen – goede huisvader
  Vermeldingen op documenten en website
  Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Betaling aan derden met akkoord opdrachtgever
  Vermijden belangenconflicten
  Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
  Syndicus: neutraliteit bij geschillen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  26 maart 2014
  Chambre d'Appel
  825 (D4468)
  Samenvatting: 

  Contrat de courtage – non respect de l’exclusivité confiée à une autre agence – encaissement
  d’un chèque destiné au notaire – collaboration à l’exercice illégal de la profession – absence
  de transmission de documents à l’autorité disciplinaire – manquement aux articles 1, 3, 4, 10,
  12, 13, 22, 23, 29, 44, 47 et 48 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Blâme
  21 januari 2014
  Chambre Exécutive
  1078 (D4653)
  Samenvatting: 

  Courtier – harcèlement, confraternité, malveillance - manquement aux articles 1, 11 et
  23 du code de déontologie.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Aandringen tot het bekomen van een opdracht
  Collegialiteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension du prononcé
  21 januari 2014
  Chambre Exécutive
  1085 (D4998)
  Samenvatting: 

  Syndic – décomptes pas établis, négligence - manquement aux 1, 14, 70, 71, 73 et 78 du
  code de déontologie.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Veiligheid goederen – goede huisvader
  Beheerder: duidelijke en gespecificeerde rekeningen
  Beheerder: inzage bewijsstukken uitgaven
  Beheerder: advies aan opdrachtgever ivm af te sluiten verzekeringen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  04 oktober 2013
  Uitvoerende Kamer
  2343 (T6171)
  Samenvatting: 

  Syndicus zou geweigerd hebben om zijn ontslag als agendapunt op te nemen op de algemene vergadering, dit bleek onwaar. In zijn hoedanigheid van rentmeester werd het huurgeld niet tijdig overgemaakt.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verhuur
  Syndicus - administratief beh.
  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  04 oktober 2013
  Uitvoerende Kamer
  2346 (T6434)
  Samenvatting: 

  Tekoopstelling zonder schriftelijke opdracht (na verzoek tot schatting door eigenaar), eerste inbreuk.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Articles: 
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2337 (T6470)
  Samenvatting: 

  Overtreding van de antiwitwaswetgeving: aanvaarden van een te grote som cash geld.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Financiële verrichtingen
  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2334 (T6560)
  Samenvatting: 

  Compromis getekend na ontvangst van eer eerder (lager) bod.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2335 (T6422)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar zou zich onvoldoende gekweten hebben van zijn infoplicht, deze beschuldiging bleek onterecht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension
  18 september 2013
  Chambre d'Appel
  797 (D4501)
  Samenvatting: 

  Syndic d’immeuble – fonds non placés sur les comptes de la copropriété – placements
  financiers de sommes de la copropriété sur le compte bancaire d'une société dans laquelle le
  syndic exerce un mandat d’administrateur – risque financier encouru par la copropriété –
  manquement aux articles 1, 27 à 33, 69 et 78 du code de déontologie.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension avec sursis
  18 september 2013
  Chambre d'Appel
  799 (D4737)
  Samenvatting: 

  Collaboration entre agents immobiliers – non respect des accords de collaboration –
  manquement aux articles 1, 23, 24, 26, 27 et 30 du code de déontologie – sursis à l’exécution
  de la sanction disciplinaire (art. 19 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession
  d'agent immobilier).

Pagina's