Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  11 juni 2015
  Kamer van Beroep
  1009 (T7113)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar zou na de beëindiging van zijn opdracht een lijst van bijna 900 namen naar de opdrachtgever hebben verzonden, ondanks dat aan de in deze lijst vermelde personen geen precieze en individuele informatie werd verschaft. In eerste aanleg achtte de Uitvoerende Kamer de tenlastelegging bewezen, de vastgoedmakelaar kreeg een waarschuwing als sanctie. De vastgoedmakelaar tekende tegen deze uitspraak beroep aan bij de Kamer van Beroep.

  De Kamer van Beroep ging eerst over de vraag of de verkoper al dan niet een consument was, wat zou bepalen of de consumentenbeschermende regelgeving van toepassing was. Nadat de Kamer bevestigde dat de consumentenbeschermende regelgeving wel degelijk van toepassing was, betrof de tweede betwisting de “precieze en individuele informatie” zoals vermeld in artikel 2, 7° van het KB van 12 januari 2007. Aangezien de wetgever, zoals hierboven aangehaald, niet specifieerde wat juist onder “precieze en individuele informatie” moet worden verstaan oordeelde de Kamer dat het dan noodzakelijk is om geval per geval te beoordelen of deze werd verstrekt. Wel duidde de Kamer dat het uitsturen van een bericht via ‘massamail’ - aan alle personen die ooit een zoekformulier hebben ingevuld met algemene criteria waaraan een pand moet voldoen - niet beantwoordt aan de vereiste. In casu faalde de vastgoedmakelaar aan te tonen dat de personen op de lijst concrete interesse hadden. Hij werd dan ook veroordeeld tot een waarschuwing.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  29 mei 2015
  Uitvoerende Kamer
  2641 (T7493)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een woning te hebben nagelaten zelf de nodige verificaties te doen en een volledig verkoopdossier samen te stellen. Zo werd o.a. het bodemattest opgevraagd door de notaris, terwijl dit in de bemiddelingsopdracht door de opdrachtgever werd gemandateerd aan de vastgoedmakelaar. Ook bleek slechts bij de ondertekening van de compromis dat een klein beschrijf niet mogelijk was. De aangeklaagde was enkel voortgegaan op de verklaringen van zijn verkopers en had dit niet verder onderzocht. Verder vulde de opdrachtgever de datum waarop het contract werd afgesloten niet zelf in (niet conform de bepalingen van het K.B. van 12 januari 2007). De vastgoedmakelaar kreeg van de Uitvoerende Kamer de sanctie van waarschuwing en het volgen van een opleiding van 6 uur in verband met het samenstellen van een verkoopdossier, bemiddelingsopdrachten en/of bemiddeling opgelegd.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Suspension du prononcé
  04 maart 2015
  Chambre d'Appel
  933 (D5035)
  Samenvatting: 

  Collaboration à l’exercice illégal de la profession – organe de société – présomption
  irréfragable d’exercice de la profession en qualité d’indépendant – obligation d’inscription
  personnelle à l’IPI – manquement aux articles 1, 20 et 22 du code de déontologie – suspension
  simple du prononcé de la sanction disciplinaire (art. 19 de la loi du 11 février 2013 organisant
  la profession d'agent immobilier).

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Vermeldingen op documenten en website
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Opschorting van uitspraak
  27 februari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2587 (T7324)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar verschafte onvoldoende informatie omtrent de (on)mogelijkheid tot klein beschrijf.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  06 februari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2572 (T7211)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde was van mening dat een geschreven bemiddelingsopdracht niet noodzakelijk was gezien het een vriendendienst betrof. De wet is op dit punt echter duidelijk. Dit gebrek aan kennis van de wetgeving kan ook te wijten zijn aan het feit dat aangeklaagde aan zijn vormingsverplichting verzaakte.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
  Permanente vorming
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  30 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2554 (T7187)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar wordt verweten een onroerend goed in het kader van een verkoopsopdracht niet oprecht te hebben geschat. Het lijkt de Uitvoerende Kamer duidelijk dat de aangeklaagde vanaf het begin van de opdracht de bedoeling had persoonlijk het onroerend goed aan te kopen. Op dat ogenblik dient de aangeklaagde zich te onthouden als vastgoedmakelaar-bemiddelaar op te treden, gezien geen objectiviteit meer kan gegarandeerd worden. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging bewezen en legt hem de sanctie op van 1 week schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: oprechte schatting
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  30 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2559 (T6970)
  Samenvatting: 

  Ontoereikend financieel beheer leidde tot niet betaling van de leveranciers. Diverse problemen stonden de afrekening van de verwarming in de weg. Aangeklaagde was echter nalatig en zocht niet naar een oplossing wat kosten voor de VME met zich meebracht.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  30 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2553 (T7206)
  Samenvatting: 

  De stagemeester liet zijn kantoor over aan een franchisegever. Hij wenste wel nog op te treden als stagemeester maar dan zonder de stagiair te moeten vergoeden. Hij vroeg daarom creditnota's op te stellen teneinde de stageverplichtingen te omzeilen.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Radiation
  29 januari 2015
  Chambre Exécutive
  1192 (D5612)
  Samenvatting: 

  Courtier – collaboration avec des tiers non agréés IPI – Prête-nom – non direction des
  activités immobilières – rétrocession tardive au notaire instrumentant du solde de
  sommes détenues pour compte de l’acquéreur – non réponse à l’assesseur juridique
  instruisant le dossier disciplinaire - manquement aux articles 1, 3, 4, 22, 23, 29 et 44 du
  code de déontologie.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Deontologische verantwoordelijkheid – persoonlijk en voor derden (personeel)
  Controle en toezicht kantoor (personeel)
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2546 (T7171)
  Samenvatting: 

  In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2544 (T7006)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar lliet de bemiddelingsopdracht niet ondertekenen door alle mede-eigenaars. De opdracht kon ook onmogelijk exclusief worden uitgevoerd gezien reeds een andere makelaar met de verkoop van dit pand was belast (in het kader van een echtscheiding), de vastgoedmakelaar gebruikte bijgevolg een foutieve bemiddelingsopdracht.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2548 (T7235)
  Samenvatting: 

  Aangeklaagde hanteert misleidende handelspraktijken door een prijsvergelijking te maken tussen zijn makelaarsloon en dat van de traditionele makelaar zonder alle relevante gegevens objectief te vermelden. Eveneens wordt gebruik gemaakt van misleidende reclame gezien men laat uitschijnen dat door aangeklaagde geleverde diensten dezelfde zijn dan die van de traditionele makelaars, maar dan aan een goedkoper tarief.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Collegialiteit
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2531 (T7170)
  Samenvatting: 

  Een vastgoedmakelaar dient zich - naar aanleiding van een verkoop - te informeren over de stedenbouwkundige toestand van het pand teneinde potentiële kopers correcte informatie te kunnen verschaffen. Dit is een essentieel element van de informatieplicht. De vastgoedmakelaar in kwestie kwam te kort aan deze verplichting.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2534 (T6071)
  Samenvatting: 

  De overeengekomen schriftelijke afspraak naar aanleiding van het niet doorgaan van een huurovereenkomst werd door de makelaar niet nageleefd.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Onmiddellijke overdracht gelden derden
  Derdenrekening
  Samenwerking niet-erkende / naamlening
  Permanente vorming
  Meewerking aan het tuchtonderzoek
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  16 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2532 (T7132)
  Samenvatting: 

  De advertentie van het immokantoor bevat foutieve informatie gezien de makelaar naliet de stedenbouwkundige toestand van het goed te verifiëren (winkelpand werd aangeboden als appartement). Toen vervolgens de verkoop niet doorging werd het voorschot achtergehouden.

  Articles: 
  Eer en waardigheid – Respect wettelijke bepalingen
  Opvragen en controle noodzakelijke documenten
  Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
  Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed

Pagina's