Onroerend goed in het buitenland (19/157)

Organisator: Odisee, FHS-Seminaries
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.50

Tijdens dit seminarie wordt onderzocht wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de schenking en de vererving van buitenlands onroerend goed. Eén van de steeds terugkomende vragen van de investeerders is of ze privé moeten kopen, of beter met een vennootschap, en of ze de kinderen er al bij moeten betrekken. De verschillende overwegingen hierover worden samen met u gemaakt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit diverse landen.

Dikwijls wordt de aankoop van een onroerend goed gelegen in het buitenland, gefinancierd door een externe lening. Niet zozeer vanuit het klassieke Belgische standpunt van aftrekbaarheid van de interesten, doch veeleer om buitenlandse vermogensbelasting te vermijden, of in het kader van een successieplanning of een in detail uitgewerkte pre-immigratie strategie, of zelfs gewoon uit financiële overwegingen gelet op de huidige lage interestvoeten.  Een aantal atypische buitenlandse aspecten komen aan bod zoals bijvoorbeeld de verplichting voor de koper in Spanje om bij een buitenlandse verkoper zelf de bronheffing in te houden, de mogelijkheid om in Frankrijk een 'clause de substitution' in de compromis op te nemen, etc.

Ook het bezit van buitenlands onroerend goed wordt besproken. Hoe worden periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed belast in België én in het betreffende land? Wat is terzake de rol van de dubbelbelastingverdragen? In 2014 werd België een eerste maal veroordeeld door het Hof van Justitie voor het belastingregime voor buitenlandse niet-verhuurde onroerende goederen. Naar aanleiding van dit arrest heeft de administratie medio 2016 een circulaire gepubliceerd waarin wordt bepaald dat het onroerend inkomen kan worden bepaald aan de hand van een forfaitair inkomen. Begin 2018 werd België opnieuw veroordeeld, deze keer ook voor verhuurd onroerend goed. Een aanpassing van de Belgische wetgeving dringt zich op, wat gaat dit betekenen voor de Belgische vastgoedfiscaliteit? Voorts bekijken we natuurlijk ook de belangrijke fiscale aspecten van vermogensbelasting en meerwaardebelasting. Steeds vanuit het verschillend perspectief van privé kopen of met een Belgische of buitenlandse vennootschap.

Ten slotte wordt nagegaan wat er gebeurt op het vlak van schenkbelasting en erfbelasting indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat, of als er buitenlands vastgoed wordt geschonken. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld? Wat als er geen dergelijk verdrag is? Voor een aantal landen zoals bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Nederland, Frankrijk, de UK en Italië wordt er concreet gekeken hoe een planning er zou kunnen uitzien. Voor wat betreft Italië, de UK en Portugal zullen ook kort hun bijzondere 'non dom' regimes worden besproken, interessant voor de mensen die op termijn willen emigreren.

 

Spreker

Wim Vermeulen
Advocaat-vennoot Cazimir Advocaten, Gastdocent FHS

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
05/12/2019 in BRUSSEL 14:00 - 17:30 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Warmoesberg 26, 1000 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Wim Vermeulen