Terug naar het overzicht

Juridische aspecten van vastgoed | Wegwijs in ruimtelijke ordening en omgeving

Betalend

Beschrijving


SESSIE 1 | Inleiding en algemeen kader | Voorstelling interactieve projectcasus

Situering ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht – stand van zaken / Bevoegdheidskader: gewest-provincie-gemeente / Krachtlijnen en kenmerken van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en omgeving / Bestuurlijke organisatie en bevoegde diensten / Voorstelling en toelichting fictieve projectcasus

SESSIE 2 | Ruimtelijke planning en beleidsinstrumenten

Actueel: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen / Actueel: (ontwerp) Instrumentendecreet / Soorten plannen – hiërarchie en onderlinge verhoudingen / Ruimtelijke structuurplannen vs. beleidsplannen / Plannen van aanleg (gewestplan, BPA) / Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) / Stedenbouwkundige verordeningen / Recht van voorkoop, onteigening, aankoopplicht en rooilijnplannen / Planschade, planbatenheffing en activeringsheffing Vlaams Onteigeningsdecreet

SESSIE 3 | Informatieverplichtingen en -instrumenten. Effectbeoordelingen

Plannen- en vergunningenregister / / Register van onbebouwde percelen / Informatieplichten (algemeen, instrumenterende ambtenaar, overeenkomsten, publiciteit, sancties)  / Stedenbouwkundig uittreksel en attest / Planologisch attest / As-builtattest / Projectvergadering / Effectbeoordelingen: milieueffectrapportage (plan-MER, project-MER, project-MER-screening), natuurtoetsen, watertoets

SSIE 4 | Vergunningenbeleid (I)

De vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen / De vrijgestelde handelingen / De meldingsplicht / De vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden / De beoordelingsgronden / Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften / Zonevreemde basisrechten / Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven via planologisch attest / Praktijkoefeningen vergunningsplicht

SESSIE 5 | Bespreking interactieve projectcasus (I)

De verschillende teams stellen hun resultaten voor met betrekking tot de volgende aspecten en gaan hierover onderling in discussie:

Aandachtspunten opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan (inhoud en procedure) / Effectenbeoordelingen / Planbaten en planschade / Onteigening versus zelfrealisatie / Openbare onderzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures / Contractuele aspecten

SESSIE 6 | Vergunningenbeleid (II)

De omgevingsvergunning(sprocedure)

Toepassingsgebied / Bevoegde overheden / Dossiersamenstelling / Het digitaal Omgevingsloket / Behandeling van de aanvraag en procedureverloop / Beslissingstermijnen en bekendmaking / Administratief beroep / Administratieve lus / Aanvragen voor ‘gemengde’ projecten / Voorwaarden en lasten verbonden aan vergunningen / Fasering, zakelijk karakter, regularisatie /  Geldingsduur en wijzigbaarheid / De Raad voor Vergunningsbetwistingen - bevoegdheid en procedure

SESSIE 7 | Handhaving

Overzicht van het nieuwe Handhavingsdecreet (Titel VI VCRO) / Bouwmisdrijven en bouwinbreuken / Handhavingsactoren, verbalisanten RO en milieutoezichthouders / Toezichtsbevoegdheden / Rechterlijke maatregelen / Stakingsbevel / Nieuwe bestuurlijke maatregelen / Bestuurlijke beboeting / Strafsancties / Herstelmaatregelen / Verjaring van de strafvordering en de herstelvordering / Minnelijke schikking / Privaatrechtelijke handhaving (o.a. milieustakingsvordering)

SESSIE 8 | Capita selecta Omgevingsrecht

Decreet grond- en pandenbeleid (activeringsmaatregelen, o.a. heffingen) / Raakvlakken ruimtelijke ordening en milieuwetgeving (m.b.t. vastgoed): bodemwetgeving / Materialen- en afvalstoffenrecht, grondverzet, brownfieldconvenanten /  Onroerend erfgoeddecreet / Natuurbescherming en integraal waterbeleid / Heffingen leegstand en verwaarlozing / Impact van het omgevingsrecht op de waardering van vastgoed

SESSIE 9 | Bespreking interactieve projectcasus (II)

Vervolg interactieve projectcasus / De verschillende teams stellen hun resultaten voor en discussiëren over volgende aspecten:

Aandachtspunten vergunningsplicht en vergunningsprocedure (openbaar onderzoek, adviesverlening, beoordeling en besluitvorming, beroepsprocedures) / Bodemsanering, grondverzet / Natuurbescherming, onroerend erfgoed / Contractuele aspecten

Meerdere dagen
Erkende uren 20
Language Nederlands
Lesgever(s) Mario Deketelaere
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 15/10/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
15/10/2024
16:00 - 20:00 Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Heverlee 40 Inloggen

Datum

15/10/2024

Tijd

16:00 - 20:00

Locatie

Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Heverlee

Vrije plaatsen

40

Inschrijven

Inloggen
Postuniversitair Centrum Kulak

Georganiseerd door
Postuniversitair Centrum Kulak

Inschrijven