BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

De BIV-verzekering uitgelegd

De BIV-verzekering uitgelegd

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 13/11/2019

Wie is verzekerd?

Alle BIV-leden, alle vastgoedmakelaars dus, zijn automatisch verzekerd via de collectieve polis die het BIV heeft onderschreven met AXA. Als BIV-lid ben je sinds 1 januari 2016 automatisch in orde met je verzekerings- en borgstellingsplicht, want deze polis is volledig conform de  deontologische richtlijn. De premie voor de BIV-polis is in de jaarlijkse BIV-bijdrage geïntegreerd. Je hoeft als BIV-lid verder niets te doen voor deze verzekering.

Ook de stagiair-vastgoedmakelaars zijn via de BIV-bijdrage verzekerd. De collectieve polis dekt tevens de stagiairs die een schoolstage doen en waarvoor de stagemeester-vastgoedmakelaar aansprakelijk kan worden gesteld in de uitoefening van de verzekerde activiteiten als verzekerde. 

Via de "collectieve polis" zijn alle BIV-leden automatisch verzekerd. 

Download de polis

Verzekerd

Verzekerde activiteiten zijn de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar zoals omschreven door artikel 2 (4° tot 7°) van de Wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, m.a.w. de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich gewoonlijk als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep en voor rekening van derden bezighoudt met:

 • activiteiten van bemiddelaar met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
 • activiteiten als syndicus die handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
 • activiteiten als rentmeester inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Bijkomend zijn ook verzekerd:

 • de activiteiten van relocator, d.w.z. alle handelingen van bemiddeling met betrekking tot vastgoed (aankoop, verhuring of overdracht van vastgoed) ter begeleiding en raadgeving aan vennootschappen of personen die zich in België vestigen of van firma veranderen;
 • de activiteiten van bemiddelaar bij de verkoop van vennootschappen waarvan de activa hoofdzakelijk bestaan uit onroerende goederen voor zover het gaat over vennootschappen met familiale aandeelhouders of vennootschappen waarvan de aandeelhouder zelf een vennootschap (holding) is met familiale aandeelhouders. De collectieve polis geldt niet voor de activiteit van GVV (gereglementeerde vastgoedvennootschappen), voor Vastgoedbevaks en/of voor elke andere vorm van beursnotering van een vastgoedbedrijf. Dergelijke activiteiten dienen geval per geval aan de verzekeraar voorgelegd en kunnen desgevallend verzekerd worden via een afzonderlijke polis.

Alhoewel niet voorzien in de deontologische richtlijn werd ook een luik rechtsbijstand  opgenomen in de polis, meer bepaald de ‘strafrechtelijke verdediging’ en het ‘burgerlijk verhaal’. 

Niet verzekerd

De collectieve polis onderschreven door het BIV waarborgt de activiteiten van de vastgoedmakelaar zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 11 februari 2013, alsook de activiteit van de vastgoedmakelaar als vastgoedexpert, voor zover het niet gaat om gerechtsexpertises. We merken dat sommige vastgoedmakelaars zich proberen te onderscheiden door bijkomende activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld als energiedeskundige of vastgoedpromotor.

De schade die voortvloeit uit deze bijkomende activiteiten is echter niet gedekt door de collectieve BIV-polis.

Eveneens niet verzekerd, zijn:

 • De eisen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op bijzondere door de vastgoedmakelaar toegestane verbintenissen die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzwaren (zoals bijvoorbeeld een afstand van verhaal) zullen niet ten laste genomen worden door de verzekeraar;
 • De schade die voortvloeit uit een opzettelijke strafrechtelijke daad, een opzettelijke daad of een zware fout is uitgesloten van dekking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een vastgoedmakelaar bewust essentiële informatie achterhoudt;
 • De schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of het verspreiden van asbest is eveneens uitgesloten;
 • De schade veroorzaakt door een drone is evenmin gedekt door de collectieve polis.

Lees in BIV-News 2017/2 een artikel over de inhoud van de polis.

Polisnummer

Het polisnummer van de Instituutpolis is 730.390.160. Je moet dit polisnummer en de naam van de verzekeringsmaatschappij (op dit moment is dat NV AXA Belgium) op al je documenten en op je website vermelden. 

 

VOORBEELD. “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”.

Verzekerde bedragen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating (per schadegeval):

 • € 1 250 000 voor de lichamelijke schade en de onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de zuiver onstoffelijke schade

Waarin begrepen tot beloop van dezelfde limieten de schade door brand, vuur, rook, ontploffing, milieu en burenhinder.

Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (per schadegeval):

 • € 1 250 000 voor de lichamelijke schade en de onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de zuiver onstoffelijke schade

Voor de waarborg diefstal of verduistering door het personeel en diefstal door derden beperkt tot (per schadegeval):

 • € 30 000

Borgstelling (per schadegeval en per verzekeringsjaar):

 • € 250 000 per vastgoedmakelaar

De vrijstellingen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating

 • 10 % van het schadebedrag, min. € 250 en max. € 2 500

Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid en de waarborg diefstal of verduistering door het personeel en diefstal door derden

 • 10 % van het schadebedrag, min. € 250 en max. € 2 500

Kostprijs

Je betaalt de verzekeringspremie via de BIV-bijdrage, in één pakket, samen met het BIV-lidgeld en de CFI-bijdrage.

Het lidgeld, één van de drie pijlers van de totale bijdrage, moet elk jaar door onze voogdijminister worden goedgekeurd. Het bedrag van de all-in BIV-bijdrage verschilt naargelang je titularis dan wel stagiair bent en of je nieuw lid bent of wederingeschreven wordt.

Mogelijk is er binnen je kantoor afgesproken dat de vennootschap de verzekeringspremies betaalt voor de verschillende vastgoedmakelaars (titularissen en stagiairs) die er actief zijn. Dit kan voor je volledige bijdrage, dus inclusief de CFI-bijdrage en de bijdrage voor de verzekering. Let er wel op dat bij de overschrijving de correcte gestructureerde mededeling vermeld staat.

Waarom een collectieve BIV-polis?

De kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen geeft het BIV de opdracht om te waken over de naleving van de regels van de Plichtenleer. Het beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een financiële borgstelling is een deontologische verplichting.

Door alle vastgoedmakelaars te verzekeren via een collectieve verzekering kunnen we dankzij de schaalvergroting gunstigere premies verkrijgen. Daarnaast ben je als vastgoedmakelaar steeds gerust dat je beroepsaansprakelijkheidsverzekering in orde is en hoef je hier niets voor te doen. En dat is ook voor consumenten een geruststelling. Het imago van de sector is erbij gebaat dat er nu niet langer onverzekerde vastgoedmakelaars rondlopen die imagoschade kunnen berokkenen aan zij die wel correct verzekerd zijn.

Was dit artikel nuttig?