A-Z woordenlijst

A
 • Antidiscriminatiewetgeving

  Verzamelnaam voor:  

  • wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie,
  • wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,
  • wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.
B
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating

  De hieronder opgesomde specifieke dekkingen die gewoonlijk voortvloeien uit de burgerlijke aansprakelijkheid "uitbating" dienen onder meer verzekerd te zijn:

  • de schade berokkend door uithangborden, reclameborden en vaandelstokken, waar die zich ook bevinden;
  • de schade berokkend door liften en hijstoestellen waarvoor de verzekerde verantwoordelijk is;
  • de bijkomstige activiteiten en werkzaamheden van de verzekerde die in verband staan met zijn uitbating, zoals de onderhouds-, schoonmaak- en herstellingswerken, met inbegrip van die aan de gebouwen, hun omgeving, voetpaden en binnenplaatsen, het installeren en het demonteren van het materieel;
  • de vorderingen tot schadevergoeding wegens hinder uit nabuurschap gegrond op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
  • de schadelijke gevolgen van accidentele vervuiling, op voorwaarde dat deze toe te schrijven is aan een gebrekkige uitoefening van genoemde opdracht.

  (Plichtenleer, tweede deontologische richtlijn, art.2.1 d) 

 • Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

  De hieronder opgesomde specifieke dekkingen die gewoonlijk voortvloeien uit de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dienen onder meer verzekerd te zijn :

  • de overdracht van een voorschot aan de verkoper van een onroerend goed terwijl de verzekerde te goeder trouw zou verwaarloosd hebben na te gaan of deze laatste geen bevoorrechte schuldeisers had;
  • de afwezigheid of de ontoereikende verzekering, met inbegrip van de risico's van brand, waterschade, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en lift, burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigendom ingevolge vergetelheid, nalatigheid of een fout van de verzekerde;
  • de uitvoering van niet-dringende werken zonder het akkoord van de algemene vergadering of de overschrijding van het bestek;
  • misbruik van ontslagrecht ten overstaan van onderhoudspersoneel;
  • het niet tijdig of niet opstarten van een procedure tegen de in gebreke blijvende eigenaars;
  • het niet in zake roepen van de aannemer in het kader van zijn tienjarige Deontologie van de vastgoedmakelaar 27 aansprakelijkheid;
  • het aanvaarden van de oplevering van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken;
  • de schadelijke gevolgen van alle betalingen aan een aannemer die niet geregistreerd is.

  (Plichtenleer, tweede deontologische richtlijn, art.2.1 e) 

C
 • Consument

  “Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.” (art. I.1, 2° WER boek I)

H
 • Hof van Cassatie

  Het hoogste rechtscollege van de rechterlijke macht dat tot voornaamste taak heeft de regelmatigheid en de wettigheid na te gaan van rechterlijke beslissingen en op die wijze instaat voor de eenheid in de rechtspraak, d.w.z. de uniforme interpretatie en toepassing van het recht.

U
 • Uitvoerbaar bij voorraad
W
 • Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.