De BIV-verzekering uitgelegd

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 25/11/2022

Polisnummer

Het polisnummer van de Instituutpolis is 730.390.160. Je moet dit polisnummer en de naam van de verzekeringsmaatschappij (op dit moment is dat NV AXA Belgium) op al je documenten en op je website vermelden. 

VOORBEELD. “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”.

Verzekerde activiteiten

Verzekerde activiteiten zijn de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar zoals omschreven door artikel 2 (4° tot 7°) van de Wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, m.a.w. de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich gewoonlijk als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep en voor rekening van derden bezighoudt met:

 • activiteiten van bemiddelaar met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
 • activiteiten als syndicus die handelt in het kader van het beheer en behoud van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen in de zin van de artikelen 577-2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;
 • activiteiten als rentmeester inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Bijkomend zijn ook verzekerd:

 • de activiteiten van relocator, d.w.z. alle handelingen van bemiddeling met betrekking tot vastgoed (aankoop, verhuring of overdracht van vastgoed) ter begeleiding en raadgeving aan vennootschappen of personen die zich in België vestigen of van firma veranderen;
 • de activiteiten van bemiddelaar bij de verkoop van vennootschappen waarvan de activa hoofdzakelijk bestaan uit onroerende goederen voor zover het gaat over vennootschappen met familiale aandeelhouders of vennootschappen waarvan de aandeelhouder zelf een vennootschap (holding) is met familiale aandeelhouders.

Alhoewel niet voorzien in de deontologische richtlijn werd ook een luik rechtsbijstand  opgenomen in de polis, meer bepaald de ‘strafrechtelijke verdediging’ en het ‘burgerlijk verhaal’.

Niet verzekerde activiteiten

De collectieve polis onderschreven door het BIV waarborgt de activiteiten van de vastgoedmakelaar zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 11 februari 2013, alsook de activiteit van de vastgoedmakelaar als vastgoedexpert, voor zover het niet gaat om gerechtsexpertises.

We merken dat sommige vastgoedmakelaars zich proberen te onderscheiden door bijkomende activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld als energiedeskundige of vastgoedpromotor. De schade die voortvloeit uit deze bijkomende activiteiten, is echter niet gedekt door de collectieve polis.

De collectieve polis geldt niet voor de activiteit van GVV (gereglementeerde vastgoedvennootschappen), voor Vastgoedbevaks en/of voor elke andere vorm van beursnotering van een vastgoedbedrijf. Dergelijke activiteiten dienen geval per geval aan de verzekeraar voorgelegd en kunnen desgevallend verzekerd worden via een afzonderlijke polis.

Eveneens niet verzekerd, zijn:

 • De eisen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op bijzondere door de vastgoedmakelaar toegestane verbintenissen die zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzwaren (zoals bijvoorbeeld een afstand van verhaal) zullen niet ten laste genomen worden door de verzekeraar;
 • De schade die voortvloeit uit een opzettelijke strafrechtelijke daad, een opzettelijke daad of een zware fout is uitgesloten van dekking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een vastgoedmakelaar bewust essentiële informatie achterhoudt;
 • De schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of het verspreiden van asbest is eveneens uitgesloten;
 • De schade veroorzaakt door een drone is evenmin gedekt door de collectieve polis.

Verzekerde bedragen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating (per schadegeval):

 • € 1 250 000 voor de lichamelijke schade en de onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de zuiver onstoffelijke schade

Waarin begrepen tot beloop van dezelfde limieten de schade door brand, vuur, rook, ontploffing, milieu en burenhinder.

Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid (per schadegeval):

 • € 1 250 000 voor de lichamelijke schade en de onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade
 • € 250 000 voor de zuiver onstoffelijke schade

Voor de waarborg diefstal of verduistering door het personeel en diefstal door derden beperkt tot (per schadegeval):

 • € 30 000

Borgstelling (per schadegeval en per verzekeringsjaar):

 • € 250 000 per vastgoedmakelaar

Vrijstellingen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating

 • 10 % van het schadebedrag, min. € 250 en max. € 2 500

Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid en de waarborg diefstal of verduistering door het personeel en diefstal door derden

 • 10 % van het schadebedrag, min. € 250 en max. € 2 500

Zelf een bijkomende verzekering aangaan

Als je méér waarborgen en/of hogere kapitalen wenst te verzekeren dan wat de Plichtenleer voorschrijft, dan kan dat. Neem hiervoor contact op met je eigen verzekeringsmakelaar of met de tussenkomende verzekeringsmakelaar voor de BIV-polis, namelijk Concordia NV (vastgoed@concordia.be).

Was dit artikel nuttig?