Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Het herroepingsbeding in bemiddelingsopdrachten

Het herroepingsbeding in bemiddelingsopdrachten

Aangemaakt op: 05/01/2018
Laatste update: 10/04/2020

Binnen of buiten onderneming...

Eén van de verplichte vermeldingen in een bemiddelingsopdracht voor verkoop of verhuur is het herroepingsbeding, waarbij de consument het recht heeft om de overeenkomst binnen een bepaalde periode op te zeggen. De herroepingstermijn is verschillend naargelang de bemiddelingsovereenkomst "binnen de onderneming" dan wel "buiten de onderneming" wordt afgesloten.

Binnen onderneming: 7 werkdagen

Het herroepingsbeding vermeldt 7 werkdagen bij overeenkomsten die gesloten worden binnen de onderneming.

Buiten onderneming: 14 kalenderdagen

Het herroepingsbeding vermeldt 14 kalenderdagen bij overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming.

Voor voorbeeldclausules om op een correcte manier een herroepingsbeding op te nemen in je overeenkomst, verwijzen we naar het artikel over de verplichte en verboden vermeldingen.

Herroepen

Voor overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming, moet de consument steeds het modelformulier voor herroeping ontvangen. Opgelet, gebruik maken van het herroepingsrecht mag, maar moet niet met dit specifieke formulier. Elke afgegeven ondubbelzinnige verklaring volstaat om te herroepen.

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kan de opdrachtgever dus gebruik maken van:

  1. het modelformulier voor herroeping dat hem door de vastgoedmakelaar overhandigd werd bij de precontractuele informatie (verhuur / verkoop); ofwel
  2. een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De herroeping hoeft niet per aangetekend schrijven, de bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.

Afstand doen

Hoewel het herroepingsbeding verplicht opgenomen moet worden in alle opdrachten met de consument, bestaat de mogelijkheid om, mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijk akkoord van de consument, deze bepaling buiten toepassing te laten, dit onder volgende voorwaarden, opnieuw afhankelijk van waar de overeenkomst afgesloten is.

Overeenkomsten afgesloten binnen de onderneming 

Als de bemiddelingsopdracht werd verwezenlijkt binnen de 7 werkdagen vanaf de ondertekening van de opdracht, voor zover de opdrachtgever de opdracht nog niet had opgezegd. 

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, raden wij u aan onderstaande voorbeeldclausule toe te voegen, net onder het herroepingsbeding, en - na schrapping van de overbodige zinsnede - de consument deze clausule te laten ondertekenen.

VOORBEELD. Op voorwaarde dat hij voorafgaandelijk en uitdrukkelijk zijn toestemming geeft, kan de opdrachtgever echter afstand doen van zijn recht van herroeping in geval van verwezenlijking van de bemiddelingsopdracht door de makelaar binnen de zeven werkdagen vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst, en voor zover de opdrachtgever zijn recht van herroeping nog niet heeft uitgeoefend. De opdrachtgever verklaart (schrappen wat niet past):
  • dat hij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk afstand doet van zijn recht van herroeping onder voormelde specifieke voorwaarden.
  • dat hij geen afstand doet van zijn recht van herroeping.

(handtekening van de opdrachtgever)

Overeenkomsten afgesloten buiten de onderneming 

Als de bemiddelingsopdracht werd verwezenlijkt binnen de 14 kalenderdagen vanaf de ondertekening van de opdracht, voor zover de opdrachtgever de opdracht nog niet had opgezegd én op voorwaarde dat de consument hiervoor voorafgaandelijk en uitdrukkelijk zijn toestemming geeft en erkent dat hij in dat geval zijn herroepingsrecht verliest.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, raden wij u aan onderstaande clausule toe te voegen, net onder het herroepingsbeding, en - na schrapping van de overbodige zinsnede - de consument deze clausule te laten ondertekenen:

VOORBEELD. Op voorwaarde dat hij voorafgaandelijk en uitdrukkelijk zijn toestemming geeft en erkent dat hij in dat geval zijn herroepingsrecht verliest, kan de opdrachtgever echter afstand doen van zijn recht van herroeping in geval van verwezenlijking van de bemiddelingsovereenkomst door de makelaar binnen de veertien kalenderdagen vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst, en voor zover de opdrachtgever zijn recht van herroeping nog niet heeft uitgeoefend. De opdrachtgever verklaart (schrappen wat niet past):
  • Dat hij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk afstand doet van zijn recht van herroeping onder voormelde specifieke voorwaarden.
  • Dat hij geen afstand doet van zijn recht van herroeping.
(handtekening van de opdrachtgever)

Sancties bij ontbreken herroepingsbeding

Overeenkomsten afgesloten binnen de onderneming

Bij gebrek aan of foutieve informatie over het herroepingsrecht hangt de vastgoedmakelaar een strafrechtelijke sanctie boven het hoofd.

Overeenkomsten afgesloten buiten de onderneming

Indien de vastgoedmakelaar bij een overeenkomst gesloten buiten de onderneming de consument geen informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt (het bestaan van het recht, de voorwaarden, de termijn, de modaliteiten, het modelformulier) dan loopt de herroepingstermijn pas af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke vastgestelde herroepingstermijn.

Indien de vastgoedmakelaar de informatie met betrekking tot het herroepingsrecht binnen de 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke vastgestelde herroepingstermijn verstrekt, dan verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de betreffende informatie heeft ontvangen.

Was dit artikel nuttig?