Waar en hoe dien ik een schadeaangifte in?

Alle BIV-leden zijn sinds 1 januari 2016 automatisch in orde met de verzekerings- en borgstellingsplicht via een collectieve polis die het BIV heeft onderschreven met verzekeraar AXA Belgium NV. De verzekeringsmakelaars, Concordia (voor vastgoedmakelaars die op de Nederlandstalige taalrol staan) en Marsh (voor vastgoedmakelaars op de Franstalige taalrol) hebben een tool gecreëerd waar je je schadeaangiften digitaal kan indienen en raadplegen. 

Concordia geeft volgende procedure mee voor wanneer je met een schadegeval geconfronteerd wordt.

Je ontvangt een vraag tot schadevergoeding? Je aansprakelijkheid is betrokken? Je ontdekt een diefstal, verduistering van gelden,…

Belangrijk is dat je nooit aansprakelijkheid erkent, noch een belofte van (gedeeltelijke) schadevergoeding doet. Zodra je aansprakelijkheid mogelijks betrokken is, neemt de BA-verzekeraar de leiding van het geding over. Het is dan ook belangrijk dat je de belangen van betreffende verzekeraar niet reeds uitholt alvorens men een standpunt heeft kunnen innemen. Mogelijke stellingname is dan ook niet tegenstelbaar aan de verzekeraar en gebeurt dus op eigen risico.

Het IT-platform vind je hier: https://www.marshconnect.eu/bivMC.htm.

Introductiescherm van MarshConnect voor BIV

Klik op de knop ‘Naar schadeaangifte formulier’.

Vul alle nodige gegevens in (de noodzakelijke gegevens kan je herkennen aan het geel gemarkeerde veld, of voor mensen die lijden aan daltonisme: elk veld welk voorafgegaan wordt door een vierkant).

Bovendien kan je reeds van bij het begin dienstige elementen toevoegen aan je dossier, bijvoorbeeld foto’s, een ingebrekestelling, herstelbestek,…

Nadat de aangifte afgerond is, verbinden wij er ons toe een ontvangstmelding binnen de 24 uur over te maken met vermelding van het geopende dossier. Bijkomend zal je een e-mail ontvangen waarin je persoonlijke login-gegevens aantreft zodat je op ieder ogenblik je dossier kan consulteren.

De privacy dragen wij hoog in het vaandel: wij garanderen dat louter de verzekeraar evenals de bevoegde verzekeringsmakelaar kennis kunnen nemen van je persoonlijke gegevens, andere partijen (bijvoorbeeld het BIV zelf) hebben hier geen toegang toe.

Indien het aangewezen is een advocaat aan te stellen teneinde je belangen verdedigd te zien, zal de verzekeringsmakelaar je contacteren en je de keuzelijst van raadslieden overmaken (deze keuzemogelijkheid vervalt indien de tijd tussen de kennisgeving van de dagvaarding bij de verzekeringsmakelaar en de zittingdatum minder dan 3 werkdagen bedraagt).

Naar de toekomst toe zal deze gesloten lijst toegevoegd worden aan het online aangifte formulier.

Tot slot is het van belang te noteren dat in de waarborg BA (zijnde dus schadedossiers waarin je gedagvaard wordt) geen vrije keuze van advocaat geldt, en dus enkel raadsheren vermeld op de keuzelijst aangesteld kunnen worden.

Anders is het wat betreft de dekking rechtsbijstand (schadedossiers waarin je zelf een partij dagvaardt teneinde een vergoeding, dan wel strafrechtelijke verdediging te bekomen): hier geldt wel een vrije keuze van raadsman.

Via dit formulier kan je minstens tijdelijk nog een schadeaangifte indienen. Het is evenwel de bedoeling dat op termijn uitsluitend nog het digitale platform wordt aangewend. We raden je dan ook nu al sterk aan om het platform te gebruiken!

 

Coördinaten verzekeringsmakelaar

Het adres van verzekeringsmakelaar Concordia:

NV Concordia, Sassevaartstraat 46/301, B-9000 Gent.

 

Voor het beheer en de aangiften van de schades kan je je richten tot:   

    Schadebeheerder:

    Productiebeheerder:

    06 maart 2019