KBO-inschrijving en Nacebel-codes voor vastgoedmakelaars

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 17/12/2021

Laatste update 15/03/2023

Specifieke aandachtspunten voor syndici

Elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) moet zijn ingeschreven bij de KBO. Sinds 2017 moet ook bij elke VME in de KBO zijn aangegeven wie er syndicus is. De syndicus moet aangeduid zijn als een functiehouder binnen de VME.

Wie?

  • Elke syndicus (natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet beroepsmatig);
  • Hetzelfde geldt voor een voorlopige syndicus, die door de algemene vergadering of door de rechter wordt benoemd;
  • Indien de onverdeelde hoofdeigendom twintig of meer kavels omvat, voorziet het Burgerlijk Wetboek in de mogelijkheid om deelverenigingen op te richten, waarbij elke deelvereniging zo nodig haar eigen syndicus heeft. Zowel de syndicus van een hoofdvereniging als van een deelvereniging moet bij de KBO worden geregistreerd, voor zover het gaat om een vereniging met rechtspersoonlijkheid, ook als de syndicus van de deelvereniging dezelfde is als die van de hoofdvereniging.

Wat?

De syndicus moet verschillende gegevens meedelen aan de hand waarmee hij kan worden geïdentificeerd en die de datum bevestigen waarop de opdracht aanvangt:

  • Het ondernemingsnummer van de VME;
  • Een uittreksel van het aanwijzings- of benoemingsdocument;
  • Het rijksregisternummer of het identificatienummer van de syndicus bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
  • In het geval van een vennootschap: het ondernemingsnummer en, in voorkomend geval, het rijksregisternummer of het identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van een vertegenwoordiger die gemachtigd is om binnen de vennootschap de functie van syndicus uit te oefenen.

Waar?

De aanvraag moet worden ingediend bij een ondernemingsloket.

Wanneer?

  • Ten laatste de dag voor de aanvang van de opdracht van de syndicus voor elke VME.
  • Uitzondering: als de beslissing tot aanwijzing of benoeming minder dan 8 werkdagen vóór de aanvang van de opdracht valt, mag de registratie plaatsvinden binnen 8 dagen nadat de beslissing is genomen.

Deze gegevens moeten altijd geactualiseerd zijn. Alle documenten opgesteld door de VME moeten het ondernemingsnummer van de vereniging vermelden.

Was dit artikel nuttig?