Stage als vastgoedmakelaar: zo verloopt het!

Vooraf

Vanaf het moment dat je van onze Uitvoerende Kamer of Kamer van Beroep het bericht krijgt dat je ingeschreven bent op de Lijst van stagiairs, en je een erkend stagemeester hebt gevonden om je te begeleiden, mag je je activiteiten als stagiair-vastgoedmakelaar beginnen. Het is dus niet de datum van ondertekening van je stageovereenkomst die geldt!

Download het Stagereglement in PDF-formaat

Op deontologisch vlak ben je als stagiair-vastgoedmakelaar net als de titularissen persoonlijk aansprakelijk voor elke gestelde daad bij de uitoefening van het beroep. Vanaf dag één van je inschrijving verwacht het BIV dus dat je de deontologische regels van de Plichtenleer respecteert, maar ook dat je je vormingsplicht naleeft en je je BIV-bijdrage jaarlijks tijdig betaalt.

De stage is een belangrijke fase in het traject tot het beroep van vastgoedmakelaar. Hoe leerrijker je stage, hoe beter en hoe groter je kans op slagen voor de bekwaamheidsproef. 

Doel van de BIV-stage

De stage dient om je als stagiair voor te bereiden op je inschrijving op het Tableau van vastgoedmakelaars door je de mogelijkheid te bieden je in te werken in de beroepspraktijk en door je vertrouwd te maken met de Plichtenleer.

Deelkolommen

Je moet bij je inschrijving al melden op welke deelkolom(men) je wil ingeschreven worden. Als je het beroep wil uitoefenen als vastgoedmakelaar-bemiddelaar, dan moet je stage lopen bij een stagemeester die ingeschreven is op (minstens) de kolom van vastgoedmakelaar-bemiddelaars. Hetzelfde geldt voor syndicusactiviteiten. Als je als bemiddelaar en als syndicus wil actief zijn, heb je twee mogelijkheden. Ofwel laat je je begeleiden door een stagemeester die ook bemiddelaar én syndicus is, ofwel kies je voor twee stagemeesters: één bemiddelaar en één syndicus waar je dan de stage voor de betreffende deelkolom volgt.

Stageduur

Bemiddeling óf syndicschap

Als je ervoor gekozen hebt om aan bemiddeling óf aan syndicschap te doen (en je je dus inschrijft op één van beide deelkolommen), loop je minimum 200 voltijdse dagen stage (of het equivalent) in een periode van minstens 12 maanden en maximaal 36 maanden. Je stage duurt dus in principe minimaal één jaar, maar als je het beroep in bijberoep wil uitoefenen, kan je je stage spreiden over maximaal 3 jaar.

Bemiddeling én syndicschap

Wil je vastgoedmakelaar-bemiddelaar én vastgoedmakelaar-syndicus worden, dan moet je geen tweede stage lopen van 200 dagen zoals voor je “hoofdstage”, maar is een aanvullende stage van 100 dagen (of het equivalent) voldoende voor je “bijkomende stage”, als en voor zover de eerste stage van 200 dagen na afloop als geldig werd gevalideerd.

Duurtijd van de BIV-stage: maximaal drie jaar

De totale stageperiode, inclusief het afleggen van de schriftelijke en mondelinge bekwaamheidsproef, mag nooit langer dan drie jaar duren na de datum van inschrijving op de lijst van stagiairs. Wie na deze drie jaar de stage niet heeft beëindigd, wordt "ambtshalve weggelaten". In dat geval is het onmogelijk om nog deel te nemen aan de bekwaamheidsproef en dus ook om als titularis op het Tableau te worden opgenomen. Je kan in dat geval slechts één keer om een wederinschrijving als stagiair vragen en opnieuw aan je stage beginnen. Het is dus belangrijk dat je je stagedagen tijdig haalt, ook in bijberoep, want je hebt ook nog wat tijd nodig voor het met succes afronden van de bekwaamheidsproef!

Verplichtingen van de partijen

Ongeacht speciale bepalingen die stagiair en stagemeester onderling overeenkomen, moeten beide partijen zich houden aan de verplichtingen uit het stagereglement.

Wat stagiair én stagemeester betreft

Beide partijen…

 • schikken zich naar het stagereglement en de richtlijnen van het BIV
 • wijden zich loyaal aan de stage
 • eerbiedigen de discretieplicht
 • schaden de beroepsbelangen van de andere partij tijdens de stage niet
 • nemen tijdens de stage én tot twee jaar na de stage geen lopende dossiers over van elkaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij
Voor stages die begonnen zijn na 1 januari 2019 geldt dat stagiair en stagemeester verplicht zijn om voor de opvolging van de stage de daartoe ontwikkelde stagetool in je persoonlijke account te gebruiken. Nog geen persoonlijke account geactiveerd? Doe dat dan nu!

Wat de stagiair betreft

Als stagiair-vastgoedmakelaar:

 • voer je nauwgezet de stage uit
 • informeer je de Uitvoerende Kamer over eventuele moeilijkheden en de manier van begeleiding door de stagemeester
 • bewijs je na afloop de stage te hebben volbracht als zelfstandige
 • betaal je tijdig de jaarlijkse bijdrage
 • volg je tijdens de stage verplicht deze e-learningcursussen van het BIV 
 • hoef je geen bijkomende vorming te volgen, maar het mag natuurlijk wel (zie ook het vormingsaanbod voor vastgoedmakelaars). 
 • verzamel je je stageactiviteiten in ordelijke en in detail gedocumenteerde stageverslagen (voor bemiddeling - voor syndicschap) waaruit je werkzaamheden tijdens de stage blijken. Dat houdt in dat je een eerste verslag overmaakt na de eerste twee maanden en een tweede verslag na afloop van de stage. Om je dossier te verstevigen, vul je dit uiteraard aan met de nodige bewijsstukken (agenda, voorbeelden van advertenties die je plaatste, overeenkomsten met opdrachtgevers,...) waaruit jouw persoonlijke tussenkomsten blijken. Daarnaast moet je het bewijs van je vergoeding door de stagemeester toevoegen, zodat we kunnen nagaan of het minimumbedrag wel degelijk betaald werd.

Ben je je stage begonnen na 1 januari 2019 dan stuur je geen eerste en tweede verslag op, maar dan maak je gebruik van de stagetool om de gevraagde documenten te uploaden, om permanent je stageactiviteiten elektronisch in te geven en te staven, en om op gezette tijdstippen een evaluatieformulier over de stage in te vullen.

Is de Uitvoerende Kamer (UK) niet overtuigd van je dossier, of is er onenigheid tussen stagiair en stagemeester, dan roept de UK de partijen op voor een ophelderende zitting.
 

Wat de stagemeester betreft

De stagemeester houdt eraan:

 • de stagiair op te volgen tijdens de stage
 • de stagiair te adviseren bij zijn werkzaamheden
 • de stagiair degelijk te vergoeden voor zijn prestaties met als minimumvergoeding voor 2018:
  • voor een voltijdse stage € 715.66 (excl.btw)
  • voor een deeltijdse stage € 5.20 per uur, met een totaal van minimum € 8.320,46 (excl.btw) bereikt op het einde van de stage
 • vanaf 1 januari 2019 is de vergoeding voor de stage vastgelegd op minimum € 5,73 (excl. BTW) per gepresteerd uur - dit bedrag moet maandelijks à rato van de gepresteerde uren gefactureerd worden
 • vanaf februari 2020 is de vergoeding voor de stage vastgelegd op minimum € 5,81 (excl. BTW) per gepresteerd uur - dit bedrag moet maandelijks à rato van de gepresteerde uren gefactureerd worden
 • geregeld kennis te nemen van het stageverslag van de stagiair en er eventuele bevindingen in te noteren
 • de UK tijdens de stage te informeren over eventuele tekortkomingen van de stagiair

Stagemeesters van stagiairs die hun stage begonnen na 1 januari 2019 maken gebruik van de stagetool om de stage op te volgen. Je kan hierin de gelogde activiteiten van je stagiair consulteren en je zal ook regelmatig gevraagd worden om een evaluatieformulier over de stage in te vullen.

Onderbreking of beëindiging van de stage

Mogelijkheden: opschorting of beëindiging

Het BIV kan een stage opschorten op uitdrukkelijk verzoek van stagiair of stagemeester. Hiervoor is een gemotiveerd verzoek nodig, gericht aan de Uitvoerende Kamer. De opschorting kan voor een bepaalde duur toegestaan worden; deze periode wordt uiteraard niet meegerekend bij de duur van de stage. De tuchtregels blijven tijdens de periode wel van toepassing en de bijdrage blijft verschuldigd.

Als je al bij je stage een tuchtsanctie oploopt, ben je niet heel goed bezig. Is die tuchtsanctie een schorsing, dan wordt je stage voor die periode ambtshalve opgeschort, want je mag dan even niet meer actief zijn.

Tot slot kan de stageovereenkomst worden beëindigd, door opzeg of in der minne.

In principe verstrijkt de stageovereenkomst na de voorziene termijn (wat normaal overeenstemt met het einde van de stage). De overeenkomst kan echter vroeger beëindigd worden, ofwel eenzijdig (door één partij), ofwel bij akkoord van beide partijen, ofwel doordat de stagemeester een tuchtstraf heeft opgelopen, ofwel doordat je als stagiair zelf geschrapt wordt.

Gevolgen voor de stage

Wordt een overeenkomst verbroken, dan heeft dat natuurlijk een aantal gevolgen voor de stage. Om de stage verder te zetten, moet je als stagiair binnen 3 maanden vanaf het ogenblik van het vervroegde einde van de stageovereenkomst een nieuwe stageovereenkomst ter goedkeuring hebben voorgelegd aan de Uitvoerende Kamer. De activiteiten die je intussen buiten je stageovereenkomst uitoefent, komen niet in aanmerking genomen voor de stagebeoordeling. Het deel van de stage dat op het moment van de verbreking van de stageovereenkomst al is volbracht, telt mee voor de totale stageduur, mits voorleggen van een tussentijds stageverslag. De periode tussen het beëindigen van de stageovereenkomst en de goedkeuring door de Uitvoerende Kamer van de nieuwe stageovereenkomst komt daarentegen niet in aanmerking.

De stage begint opnieuw te lopen vanaf het moment dat de Uitvoerende Kamer een nieuwe stageovereenkomst met een andere stagemeester goedkeurt. Het is aan de stagiair-vastgoedmakelaar om binnen de drie maanden (vanaf de dag waarop de ontbinding van de vorige stageovereenkomst van kracht werd) een nieuwe overeenkomst voor te leggen aan de Uitvoerende Kamer. Als je dus op zoek moet naar een nieuwe stagemeester, moet de nieuwe overeenkomst binnen de drie maanden door het BIV goedgekeurd zijn. Gebeurt dat niet, kan je ambtshalve worden weggelaten van de lijst van stagiairs.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan even in onze FAQ Stage of ze al beantwoord zijn. Indien niet, kan je terecht bij de Stagedienst van het BIV.

Volgende stap in het traject: de bekwaamheidsproef

Na de stage is de volgende (en laatste) stap het deelnemen aan en het slagen voor de bekwaamheidsproef. De UK beslist of je klaar bent om hier aan deel te nemen.