Stage als vastgoedmakelaar: zo verloopt het!

Vooraf

De stage is een deel van het traject om vastgoedmakelaar te worden. Deze pagina handelt specifiek over de stage. Meer info over de voorwaarden om in te schrijven op de Lijst van stagiairs, vind je op de pagina Vastgoedmakelaar worden.

Download het Stagereglement in PDF-formaat

Download het model van stageovereenkomst

Vanaf het moment dat je van onze Uitvoerende Kamer of Kamer van Beroep het bericht krijgt dat je ingeschreven bent op de Lijst van stagiairs, en je een erkend stagemeester hebt gevonden om je te begeleiden, mag je je activiteiten als stagiair-vastgoedmakelaar beginnen. Het is dus niet de datum van ondertekening van je stageovereenkomst die geldt!

Je krijgt op dat moment je BIV-nummer toegewezen en dat blijft jouw BIV-nummer gedurende je hele carrière als vastgoedmakelaar.

Op deontologisch vlak ben je als stagiair-vastgoedmakelaar net als de titularissen persoonlijk aansprakelijk voor elke gestelde daad bij de uitoefening van het beroep. Vanaf dag één van je inschrijving verwacht het BIV dus dat je de deontologische regels van de Plichtenleer respecteert, maar ook dat je je vormingsplicht naleeft en je je BIV-bijdrage jaarlijks tijdig betaalt.

De stage is een belangrijke fase in het traject tot het beroep van vastgoedmakelaar. Hoe leerrijker je stage, hoe beter en hoe groter je kans op slagen voor de bekwaamheidsproef. 

Doel van de BIV-stage

De stage dient om je als stagiair voor te bereiden op je inschrijving op het Tableau van vastgoedmakelaars door je de mogelijkheid te bieden je in te werken in de beroepspraktijk en door je vertrouwd te maken met de Plichtenleer.

Deelkolommen

Het Tableau van vastgoedmakelaars is onderverdeeld in twee kolommen: de kolom van de bemiddelaars en de kolom van de syndici. Je mag de activiteit van rentmeester uitoefenen ongeacht op welke kolom je bent ingeschreven. Eenzelfde indeling werd gemaakt voor de Lijst van Stagiairs, daarom moet je bij je inschrijving al melden op welke deelkolom(men) je wil ingeschreven worden. 

Als je het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar wil uitoefenen, dan moet je stage lopen bij een stagemeester die ingeschreven is op (minstens) de kolom van vastgoedmakelaar-bemiddelaars. Hetzelfde geldt voor syndicusactiviteiten. Als je als bemiddelaar en als syndicus wil actief zijn, heb je twee mogelijkheden. Ofwel laat je je begeleiden door een stagemeester die ook bemiddelaar én syndicus is, ofwel kies je voor twee stagemeesters: één bemiddelaar en één syndicus waar je dan de stage voor de betreffende deelkolom volgt. Wil je als rentmeester aan de slag, kies dan een kantoor die het rentmeesterschap uitvoert. Het maakt daarbij niet uit of je stagemeester is ingeschreven op de kolom van bemiddelaars, dan wel op die van de syndici.

Verplichtingen van de partijen

Ongeacht speciale bepalingen die stagiair en stagemeester onderling overeenkomen, moeten beide partijen zich houden aan de verplichtingen uit het stagereglement.

Wat stagiair én stagemeester betreft

Beide partijen…

 • schikken zich naar het stagereglement en de richtlijnen van het BIV
 • wijden zich loyaal aan de stage
 • eerbiedigen de discretieplicht
 • schaden de beroepsbelangen van de andere partij tijdens de stage niet
 • nemen tijdens de stage én tot twee jaar na de stage geen lopende dossiers over van elkaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij
Voor stages die begonnen zijn na 1 januari 2019 geldt dat stagiair en stagemeester verplicht zijn om voor de opvolging van de stage de daartoe ontwikkelde stagetool in je persoonlijke account te gebruiken. Nog geen persoonlijke account geactiveerd? Doe dat dan nu!

Wat de stagiair betreft

Als stagiair-vastgoedmakelaar:

 • voer je nauwgezet de stage uit
 • informeer je de Uitvoerende Kamer over eventuele moeilijkheden en de manier van begeleiding door de stagemeester
 • bewijs je na afloop de stage te hebben volbracht als zelfstandige
 • betaal je tijdig de jaarlijkse bijdrage
 • volg je tijdens de stage verplicht deze e-learningcursussen van het BIV 
 • hoef je geen bijkomende vorming te volgen, maar het mag natuurlijk wel (zie ook het vormingsaanbod voor vastgoedmakelaars) 
 • maak je gebruik van de stagetool om de gevraagde documenten te uploaden, om permanent je stageactiviteiten elektronisch in te geven en te staven, en om op gezette tijdstippen een evaluatieformulier over de stage in te vullen

Ben je je stage gestart voor 1/01/2019? Dan maakt je nog geen gebruik van de stagetool. Je verzamelt in dat geval je stageactiviteiten in ordelijke en in detail gedocumenteerde stageverslagen waaruit je werkzaamheden tijdens de stage blijken. Dat houdt in dat je een eerste verslag overmaakt na de eerste twee maanden en een tweede verslag na afloop van de stage. Om je dossier te verstevigen, vul je dit uiteraard aan met de nodige bewijsstukken (agenda, voorbeelden van advertenties die je plaatste, overeenkomsten met opdrachtgevers,...) waaruit jouw persoonlijke tussenkomsten blijken. Daarnaast moet je het bewijs van je vergoeding door de stagemeester toevoegen, zodat we kunnen nagaan of het minimumbedrag wel degelijk betaald werd.

Is de Uitvoerende Kamer (UK) niet overtuigd van je dossier, of is er onenigheid tussen stagiair en stagemeester, dan roept de UK de partijen op voor een ophelderende zitting.

 

Wat de stagemeester betreft

De stagemeester houdt eraan:

 • de stagiair op te volgen tijdens de stage. Stagemeesters van stagiairs die hun stage begonnen na 1 januari 2019 maken hiervoor gebruik van de stagetool. Je kan hierin de gelogde activiteiten van je stagiair consulteren en je zal ook regelmatig gevraagd worden om een evaluatieformulier over de stage in te vullen. Stagemeesters van stagiairs die hun stage vóór 1 januari 2019 startten nemen geregeld kennis van het stageverslag van de stagiair en noteren er hun eventuele bevindingen in.
 • de stagiair te adviseren bij zijn werkzaamheden
 • de stagiair te vergoeden voor zijn prestaties als volgt:
  • vanaf januari 2022 is de vergoeding voor de stage vastgelegd op minimum € 6,24 (excl. BTW) per gepresteerd uur - dit bedrag moet maandelijks à rato van de gepresteerde uren gefactureerd worden 
  • vanaf maart 2021 is de vergoeding voor de stage vastgelegd op minimum € 5,83 (excl. BTW) per gepresteerd uur - dit bedrag moet maandelijks à rato van de gepresteerde uren gefactureerd worden 
  • vanaf februari 2020 is de vergoeding voor de stage vastgelegd op minimum € 5,81 (excl. BTW) per gepresteerd uur - dit bedrag moet maandelijks à rato van de gepresteerde uren gefactureerd worden
  • vanaf 1 januari 2019 is de vergoeding voor de stage vastgelegd op minimum € 5,73 (excl. BTW) per gepresteerd uur - dit bedrag moet maandelijks à rato van de gepresteerde uren gefactureerd worden
 • de stagair te vergoeden voor zijn prestaties met als minimumvergoeding voor 2018:
  • voor een voltijdse stage € 715.66 (excl.btw)
  • voor een deeltijdse stage € 5.20 per uur, met een totaal van minimum € 8.320,46 (excl.btw) bereikt op het einde van de stage
 • de UK tijdens de stage te informeren over eventuele tekortkomingen van de stagiair

 

Stageduur, opschorting, schorsing of beëindiging van de stage

Stageduur

Bemiddeling of syndicschap

Als je ervoor gekozen hebt om aan bemiddeling óf aan syndicschap te doen (en je je dus inschrijft op één van beide deelkolommen), loop je minimum 1.500 uren stage - dit komt overeen met 200 stagedagen - in een periode van minstens 12 maanden en maximaal 36 maanden, dit om ook de mogelijkheid te geven om de stage deeltijds uit te oefenen.

Bemiddeling en syndicschap

Wil je vastgoedmakelaar-bemiddelaar én vastgoedmakelaar-syndicus worden, dan kies je een “hoofdstage” en een "bijstage". Je hoofdstage bedraagt 1.500 uren stage, je bijstage bedraagt dan 750 uren stage (of 100 stagedagen). Je kan beide stages gelijktijdig lopen, maar je moet eerst slagen voor je hoofdstage alvorens je de bekwaamheidstest kan afleggen voor je bijstage. De keuze van hoofd- of bijstage maakt voor de latere uitoefening van je beroep niet uit.

Duurtijd van de BIV-stage: maximaal drie jaar

De totale stageperiode, inclusief het afleggen van de schriftelijke en mondelinge bekwaamheidsproef, mag nooit langer dan drie jaar duren na de datum van inschrijving op de lijst van stagiairs. Wie na deze drie jaar de stage niet heeft beëindigd, wordt "ambtshalve weggelaten". In dat geval is het onmogelijk om nog deel te nemen aan de bekwaamheidsproef en dus ook om als titularis op het Tableau te worden opgenomen. Je kan in dat geval slechts één keer om een wederinschrijving als stagiair vragen en opnieuw aan je stage beginnen. Het is dus belangrijk dat je je stagedagen tijdig haalt, ook als je de stage deeltijds loopt, want je hebt ook nog wat tijd nodig voor het met succes afronden van de bekwaamheidsproef!

Opschorting

Het BIV kan een stage opschorten op uitdrukkelijk verzoek van stagiair of stagemeester. Een reden om een opschorting te vragen is bijvoorbeeld een langdurige ziekte. Om een opschorting te vragen stuur je een gemotiveerd verzoek naar de Uitvoerende Kamer. Zij kunnen een opschorting voor een bepaalde duur toestaan, deze periode wordt uiteraard niet meegerekend bij de duur van de stage. De tuchtregels blijven tijdens de periode wel van toepassing en de bijdrage blijft verschuldigd. Het volstaat dus niet om louter via de stagetool aan te geven dat je je stage tijdelijk wil onderbreken. Een beslissing van de Uitvoerende Kamer is vereist.

Schorsing

In tegenstelling tot een opschorting waarbij je zelf een onderbreking van je stage vraagt, is het ook mogelijk dat je al tijdens je stage een tuchtsanctie oploopt. Is die tuchtsanctie een schorsing, dan mag je tijdens de duur van je schorsing even niet meer actief zijn. 

Zowel bij een opschorting als bij een schorsing wordt de maximale stageduur van 36 maanden verlengd met de duur van je opschorting of schorsing.

Beëindiging

In principe verstrijkt de stageovereenkomst na de voorziene termijn (wat normaal overeenstemt met het einde van de stage). De overeenkomst kan echter vroeger beëindigd worden, ofwel in onderling akkoord tussen stagiair en stagemeester, ofwel eenzijdig (door één partij).

Als de stagemeester een zwaardere tuchtstraf heeft opgelopen (schorsing of schrapping), ofwel indien je als stagiair zelf geschrapt wordt, betekent dit ook het einde van de lopende stageperiode.

Gevolgen voor de stage

Wordt een overeenkomst verbroken, dan heeft dat natuurlijk een aantal gevolgen voor de stage. Zo moet je bijvoorbeeld als stagiair, om de stage verder te zetten, binnen 3 maanden vanaf het ogenblik van het vervroegde einde van de stageovereenkomst een nieuwe stageovereenkomst ter goedkeuring hebben voorgelegd aan de Uitvoerende Kamer. Meer informatie hierover lees je in ons Knowledge Base-artikel over de verbreking en de gevolgen ervan.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan even in onze Knowledge Base Stage of ze al beantwoord zijn. Indien niet, kan je terecht bij de Stagedienst van het BIV.

Volgende stap in het traject: de bekwaamheidsproef

Na de stage is de volgende (en laatste) stap het deelnemen aan en het slagen voor de bekwaamheidsproef. De UK beslist of je klaar bent om hier aan deel te nemen.