Bundel Erkenning Rechtspersoon

Sinds 2013 is er de mogelijkheid om rechtspersonen te laten erkennen. Het betreft een mogelijkheid, geen verplichting. De persoonlijke erkenning blijft behouden. Natuurlijke personen die het beroep uitoefenen moeten nog steeds over een eigen BIV-erkenning beschikken. De erkenning is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde noch aan een rechtspersoon.

Om de rechtspersoon te laten erkennen moet wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn (art. 10 van de Vastgoedmakelaarswet). Eén van die voorwaarden is dat iedereen die kan optreden voor rekening van de vennootschap een natuurlijke persoon moet zijn die ertoe gemachtigd is het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen. Met andere woorden: alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle "zelfstandige lasthebbers" moeten zelf BIV-erkend zijn.

Opgelet: wie als bediende werkzaam is in een vastgoedkantoor, hoeft zelf geen BIV-erkenning te beschikken, tenzij die bediende ook zaakvoerder, bestuurder of vennoot is binnen de vennootschap.