De inschrijving van de syndicus in de KBO

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 08/12/2021

Laatste update 09/08/2022

Appartementsgebouw

Wie inschrijven?

Elke syndicus (natuurlijk persoon of vennootschap, professioneel of niet-professioneel) moet ingeschreven zijn in de KBO. Ook een voorlopige syndicus, aangesteld door de algemene vergadering of door een rechter, moet ingeschreven zijn.

Indien de hoofdvereniging bestaat uit twintig of meer kavels, voorziet het Burgerlijk Wetboek in de mogelijkheid tot oprichting van deelverenigingen met mogelijks elk een eigen syndicus. Zowel de syndicus van een hoofdvereniging, als de syndicus van een deelvereniging voor zover deze rechtspersoonlijkheid heeft, moet ingeschreven zijn in de KBO, zelfs indien deze syndicus dezelfde is als de syndicus van de hoofdvereniging.

Wat meedelen?

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de syndicus te identificeren en die de startdatum van zijn opdracht aantonen.

Concreet:

 • Het ondernemingsnummer van de VME;
 • Een uittreksel van de akte van aanstelling of benoeming.
  • Deze bevat behalve de datum van de aanstelling of de benoeming ook de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus.
  • Indien het gaat om een vennootschap: haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel en haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de KBO. 
  • Het uittreksel moet aangevuld worden met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken met de syndicus in contact te treden, zoals de plaats waar men het reglement van orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kan raadplegen.
 • Het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de syndicus.
  • Indien het om een vennootschap gaat: het ondernemingsnummer en desgevallend het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van een vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen.

Iedere wijziging of doorhaling van de hierboven gemelde gegevens, met de nodige bewijsstukken en de vermelding van de datum waarop de wijzigingen of doorhaling in werking treden, deelt de VME of de syndicus mee aan het ondernemingsloket, en dit ten laatste op de dag die de inwerkingtreding van de wijziging of doorhaling voorafgaat.

Uitzondering: wanneer de beslissing minder dan acht werkdagen voor de inwerkingtreding van de wijziging of doorhaling werd genomen, moet de mededeling van de wijziging of doorhaling binnen acht werkdagen gebeuren volgend op het nemen van de beslissing.

Wanneer inschrijven?

De aanvraag tot inschrijving moet ten laatste gebeuren op de werkdag vóór de dag waarop de syndicus bij de mede-eigendom aan de slag gaat.

Uitzondering: wanneer de beslissing tot benoeming of aanstelling van de syndicus echter op minder dan acht werkdagen voor de aanvang is gemaakt, moet je de aanvraag binnen de acht werkdagen na de beslissing overmaken.

Was dit artikel nuttig?