Is een clausule waardoor de bouwpromotor niet moet bijdragen in de gemeenschappelijke lasten voor niet-verkochte kavels rechtsgeldig?

In het reglement van mede-eigendom staat een clausule waardoor de bouwpromotor niet moet bijdragen in de gemeenschappelijke lasten voor niet-verkochte kavels. Is zoiets rechtsgeldig?

Een dergelijke clausule is niet rechtsgeldig. De wet op de mede-eigendom bepaalt dat de aan de mede-eigendom verbonden lasten, dit zijn de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, evenredig moeten worden verdeeld volgens de respectieve waarde van elk privatief deel (of eventueel naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten voor elk privatief deel hebben).

Dit betekent dat elke mede-eigenaar moet bijdragen naar evenenredigheid. Een beding waarbij de bouwpromotor dit niet zou moeten doen wordt als niet-geschreven beschouwd. Een bouwpromotor die zich op een dergelijke clausule beroept om te weigeren bij te dragen in de gemeenschappelijke lasten, zal voor de Vrederechter moeten worden gedagvaard in veroordeling tot betaling van deze kosten.

De bouwpromotor kan immers de dwingende wetgeving niet via een beding in de statuten omzeilen.

22 oktober 2015