De syndicus die ik opvolg weigert mij zijn stukken over te maken en beroept zich hiervoor op zijn "retentierecht". Wat kan ik doen?

De deontologie vermeldt specifiek (art. 78) dat een syndicus de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de mede-eigendom moet respecteren. En artikel 577-8 § 4, 9° van die wet op de mede-eigendom stelt dat een syndicus altijd binnen de 30 dagen na het einde van zijn mandaat het volledige dossier aan zijn opvolger moet overdragen, zelfs als er nog betwistingen zijn over onkosten of erelonen. Je bent tuchtrechtelijk en burgerrechtelijk aansprakelijk indien je dit niet doet en de Uitvoerende Kamer (UK) heeft in het verleden ook al meermaals het niet of niet tijdig overdragen van het dossier bestraft.

Je kan met andere woorden een klacht indienen bij de UK tegen je voorganger, maar wel enkel wanneer hij of zij een BIV-erkende syndicus betreft. Het BIV kan immers enkel tuchtrechtelijk optreden ten aanzien van een BIV-syndicus, niet tegen bijvoorbeeld een mede-eigenaar-syndicus.

28 maart 2018