Terug naar het overzicht

Een nieuw BIV-stagereglement in aantocht

donderdag 20 juli 2023

Deux femmes discutant face à un ordinateur

Vandaag kon de federale ministerraad ons vernieuwde stagereglement goedkeuren. Van zodra het koninklijk besluit in het Staatsblad is gepubliceerd, zal het reglement 10 dagen later in werking treden. We houden je op de hoogte. De tekst bevat wijzgingen die zowel voor (toekomstige) stagiairs als (toekomstige) stagemeesters van belang zijn. In onze eerstvolgende BIV-News brengen we een dossier rond dit geactualiseerde stagereglement, maar hierna sommen we alvast de belangrijkste nieuwigheden op.

Wijzigingen voor (toekomstige) stagemeesters

Nieuwe voorwaarden die gelden voor inschrijving op de lijst van stagemeesters

Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • In de periode van zes jaar voorafgaand aan de aanvraag gedurende ten minste vier jaar ingeschreven zijn op de kolom van het tableau van beoefenaars waarbinnen de aanvrager wil optreden als stagemeester;
  • Het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen in hoofdberoep en het gedurende minimum vier jaar in hoofdberoep hebben uitgeoefend voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving;
  • Geen definitieve sanctie van schorsing of schrapping opgelopen hebben, tenzij er eerherstel werd toegekend;
  • Een uittreksel van het centraal strafregister voorleggen, dat niet ouder is dan drie maanden;
  • In regel zijn met de bijdragen aan het Instituut en desgevallend met de hieraan gerelateerde kosten;
  • Het voorafgaand kalenderjaar in regel zijn met de vormingsplicht;
  • De aanvrager dient het bewijs van derdenrekening te leveren.

Hoewel alle titularissen in orde moeten zijn met hun vormingsplicht en derdenrekening (syndici hebben deze laatste verplichting niet), zullen deze voorwaarden voortaan gecontroleerd worden bij nieuwe aanvragen op de lijst van stagemeesters.

Digitalisering van de aanvraag tot inschrijving als stagemeester

De aanvraag zal je binnenkort vanuit je persoonlijk account kunnen regelen.

Behoud op de lijst van stagemeesters

Een stagemeester die gedurende 5 jaar geen stagiair heeft begeleid op één of op beide kolommen van de lijst van stagiairs, zal ambtshalve worden weggelaten van de lijst van stagemeesters. Gezien het reglement pas 10 dagen na publicatie in het Staatsblad in werking treedt, zal dit artikel pas voor het eerst uitwerking kennen in 2028.

Stageovereenkomst

Wanneer de stageovereenkomst ondertekend wordt door een vennootschap en de stagemeester geen bestuurder of aandeelhouder is binnen die vennootschap, zal een samenwerkingsovereenkomst moeten worden toegevoegd waarin de samenwerking tussen de vennootschap en de stagemeester geattesteerd wordt, alsook van het feit dat deze samenwerking betrekking heeft op een periode van minstens de volledige duur van de stage.

Wijzigingen voor stagiairs

Wederinschrijving als stagiair

Elke weggelaten stagiair kan om een wederinschrijving op de kolom(men) van de lijst van stagiairs verzoeken om een nieuwe stage te lopen. Na deze eerste wederinschrijving wordt elke volgende aanvraag tot wederinschrijving pas toegestaan na verloop van drie jaar na de laatste weglating.

Einde van de stageovereenkomst

De stageovereenkomst wordt officieel als beëindigd beschouwd op het moment dat de stagiair toegang krijgt tot de bekwaamheidsproef (datum beslissing van de Uitvoerende Kamer).

Bewijs van bestaan van de derdenrekening

De stagiair moet geen bewijs van derdenrekening meer uploaden bij de aanvraag om vastgoedmakelaar te worden. Later, tijdens de stage, kan dit wel toegevoegd worden.