Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Informatie opvragen bij kandidaat-huurders

Informatie opvragen bij kandidaat-huurders

Aangemaakt op: 26/03/2019
Laatste update: 10/04/2020

Welke informatie mag je als vastgoedmakelaar opvragen tijdens de selectie van kandidaat-huurders? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de locatie van het te huur gestelde pand. Sinds de regionalisering van de huurwetgeving bestaan hierover immers verschillen tussen de gewesten.

Vlaanderen

In het Vlaams huurdecreet is louter opgenomen dat je aan een kandidaat-huurder alleen de documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of hij aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen. In de toelichting wordt verduidelijkt dat het dan bijvoorbeeld kan gaan over documenten die de identiteit, de woonplaats en het inkomen van de kandidaat-huurder aantonen. Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder is dan weer verboden, aangezien deze informatie niet relevant is voor de verhuurder om na te gaan of de kandidaat-huurder zijn huurdersverplichtingen zal kunnen nakomen.

In Brussel en Wallonië ging de wetgever anders te werk.

Brussel

Zo lijst de Brusselse Huisvestingscode expliciet op welke gegevens met het oog op het opstellen en sluiten van de huurovereenkomst opgevraagd mogen worden. Het gaat om:

 • de naam en voornaam van de kandidaat-huurder(s)
 • een communicatiemiddel met de kandidaat-huurder
 • elk document dat het mogelijk maakt de identiteit van de huurder en zijn bekwaamheid om te contracteren vast te stellen
 • het aantal personen uit wie het huishouden bestaat
 • het bedrag van de financiële middelen waarover de huurder beschikt of de raming ervan.

Verder wordt verduidelijkt dat noch de oorsprong noch de aard van de middelen door de verhuurder in aanmerking mogen genomen worden om een woning te weigeren.

Wallonië

Ook het Waalse decreet betreffende de woninghuurovereenkomst kent een opsomming van algemene gegevens of bewijsstukken die je van de kandidaat-huurder mag inwinnen in het kader van het afsluiten van een huurcontract:

 • de naam en voornaam van de kandidaat-huurder(s)
 • een communicatiemiddel met de kandidaat-huurder
 • het adres van de kandidaat
 • de geboortedatum of, in voorkomend geval, een bewijs van zijn bekwaamheid om te contracteren
 • de samenstelling van het gezin
 • de burgerlijke stand van de huurder indien hij getrouwd of wettelijke samenwoner is
 • het bedrag van de financiële middelen waarover de kandidaat- huurder beschikt
 • het bewijs van de betaling van de laatste drie huurprijzen.

De opsomming verschilt in enkele punten van de Brusselse. Ze is evenwel niet limitatief. De Waalse wetgever liet toe dat andere gegevens dan de opsomming gevraagd morgen worden, maar enkel indien ze een rechtmatig doel hebben en de aanvraag om serieuze redenen in verhouding tot de nagestreefde doestelling wordt gerechtvaardigd.

Gezien de verschillen in de hierboven aangehaalde reglementering heeft de Nationale Raad van het BIV beslist om niet langer een ‘model van inlichtingenfiche kandidaat-huurder’ aan te bieden.

Meer informatie over de geldende regelgeving kan je onder deze links vinden:

 

Was dit artikel nuttig?