Dit nieuws is 11 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Sector kan appartementsbewoners beter beschermen bij zwaar vermoeden van oneerlijke syndicuspraktijken

donderdag 16 augustus 2012

chiffres AI 2023

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), dat erover waakt dat alle 8.800 vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters de deontologische regels volgen, krijgt straks de bevoegdheid om strenger en efficiënter te kunnen optreden wanneer er zware vermoedens zijn dat een syndicus deontologisch over de schreef gaat. Van zodra er gevreesd wordt dat het functioneren van de betreffende syndicus schade kan berokkenen aan derden of aan de eer van de sector, kan het BIV de voorzichtigheid eisen en de betrokkene verbieden om het beroep uit te oefenen gedurende hoogstens drie maanden. De nieuwe maatregel werd inmiddels goedgekeurd door de ministerraad en komt er ter bescherming van zowel de mede-eigenaars als de sector zelf.

Er zijn in ons land honderdduizenden appartementsbewoners, ruim een derde van de Belgen zou in een appartement wonen. Bij het merendeel van de VME’s verloopt het vlekkeloos en stellen zich gelukkig geen problemen met de syndicus. Bij een minderheid loopt het soms wel fout, met alle gevolgen vandien. Precies daarom is de sector altijd vragen partij geweest om snel en efficiënt te kunnen optreden wanneer er klachten zijn over een bepaalde syndicus.

Op dit moment heeft het Beroepsinstituut echter nog niet de wettelijke mogelijkheden om ‘proactief’ of in elk geval ‘bij hoogdringend’ op te treden. Zo kan de betrokkene momenteel actief blijven totdat er effectief een tuchtrechtelijke uitspraak (waarschuwing, berisping, schorsing of definitieve schrapping) is gebeurd. In onze lijst van erkende vastgoedprofessionals blijft hij of zij trouwens al die tijd ook vermeld als een erkend professional. Nadeel is dat dit ervoor kan zorgen dat de betrokkene - in het slechtste geval - nog andere overtredingen kan begaan en bv. andere mede-eigenaars schade kan berokkenen, net zoals dit het imago van de sector geen goed zal doen.

Naast het opleggen van de bewarende maatregel, zal de rechtskundig assessor van het BIV het onderzoek straks ook kunnen uitbreiden naar alle of andere mede-eigendommen van de betrokken syndicus. Dit alles gebeurt zowel ter bescherming van de mede-eigenaars als van de sector zelf. De maatregel die door de ministerraad is goedgekeurd en voorligt bij de Raad van State, is een onderdeel van de hervorming van de regelgeving binnen de vastgoedmakelaardij. Deze hervorming zou het vastgoedlandschap op een aantal punten cruciaal moeten optimaliseren. Het BIV waakt op dit ogenblik over de deontologie van alle 8.840 makelaars, syndici en rentmeesters, en deed zo in 2011 uitspraak in 492 tuchtdossiers omtrent erkende vastgoedprofessionals. Wat het BIV betreft, is dit voorstel nog maar eens een signaal dat de sector volop aan het professionaliseren is, heel wat ‘goodwill’ in huis heeft en bekommerd is om zowel de consument als om z’n eigen professionele imago.

Surf naar www.biv.be of www.mijnvastgoedmakelaar.be om de lijst van erkende vastgoedprofessionals te raadplegen.