Terug naar het overzicht

Uitvoeringsbesluit rond Wonen in Eigen Streek

woensdag 4 oktober 2023

vue panoramique

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag voor de tweede keer een besluit goed dat uitvoering geeft aan het WIES-decreet. WIES staat voor Wonen In Eigen Streek en biedt aan gemeenten met de hoogste vastgoedprijzen een instrument om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor jonge mensen of minder kapitaalkrachtige personen die er opgegroeid zijn of er een nauwe band mee hebben (zie ook BIV-Mail 452).

In sommige regio’s zijn vastgoedprijzen dermate gestegen dat er sociale uitsluiting dreigt. In dit uitvoeringbesluit werd onder meer een lijst van 95 WIES-gemeenten opgesteld die met dit instrument aan de slag kunnen. Bij de samenstelling van deze lijst werd o.a. rekening gehouden met de mediaanprijzen van woningen in het Vlaams gewest.

 

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om via een gemeentelijk reglement in te stappen in het WIES-systeem. Het gaat om een tijdelijk voorrangsrecht dat wordt geboden om bepaalde nieuwbouwprojecten of verkavelingen aan te kopen, met financiële ondersteuning van het lokaal bestuur. Er zal een inschrijvingstermijn gelden waarbinnen de kandidaat-WIES-koper zich kan inschrijven. Kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: in de afgelopen tien jaar voorafgaand aan de datum van de overdracht minstens vijf jaar onafgebroken in de gemeente wonen of in een aangrenzende gemeente, minstens 18 jaar oud zijn, in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven, geen onroerend goed bezitten en een inkomen hebben dat een bepaalde grens niet overschrijdt.

 

WIES-gemeenten kunnen ofwel een financiële tussenkomst verlenen van minimaal 50% van de schattingsprijs van de grondaandelen die de WIES-koper in eigendom verwerft. Zo valt de kostprijs voor de eigenaar lager uit. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de grond of woning zelf te verwerven. De WIES-gemeenten zullen voldoende publiciteit verlenen aan de intentie om een WIES-woning of grond over te dragen en zullen deze 14 dagen voor de start van inschrijvingstermijn minstens op de gemeentelijke websites publiceren. 

 

Er geldt een bewoningsverplichting voor de WIES-koper voor een duur van 20 jaar. Zoniet moet een vergoeding worden betaald die in verhouding staat tot de financiële tussenkomst van de gemeente. Kopers die hun WIES-grond of -woning aan derden overdragen, moeten de financiële tussenkomst terugbetalen aan de gemeente. 

 

Over dit uitvoeringsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.