Zo word je vastgoedmakelaar

Video

In deze korte video lichten we het traject toe om vastgoedmakelaar te worden. Lees verder onder de video voor meer gedetailleerde informatie.

 

Zelfstandig vastgoedmakelaar worden of bediende?

Als je vastgoedmakelaar wil worden en je je die titel wil toe-eigenen, kan je niet om een BIV-erkenning heen, zowel voor activiteiten in hoofdberoep als in bijberoep. Om die erkenning te krijgen, moet je aan enkele vereisten voldoen en moet je een erkenningstraject doorlopen. Wie als bediende voor een erkend vastgoedmakelaar werkt, heeft zelf geen BIV-erkenning nodig en valt steeds onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van een makelaar. Bedienden die ook bestuurder, zaakvoerder of vennoot zijn, worden daarentegen "op onweerlegbare wijze vermoed" de activiteit als zelfstandige uit te oefenen en hebben wél een BIV-erkenning nodig.  

Als je je aanvraag om vastgoedmakelaar te worden indient, zal je moeten aangeven welke activiteiten je wil gaan doen, m.a.w. kiezen op welke deelkolom(men) je wil ingeschreven worden op de Lijst van Stagiairs: bemiddeling (verkoop en verhuur), syndicschap (beheer) en/of rentmeesterschap. Deze keuze is erg belangrijk en op verschillende manieren bepalend voor je stage.

Vereist diploma

Vastgoedmakelaars in spe kunnen we een vastgoedopleiding aan een hogeschool of een ondernemersopleiding “Vastgoedmakelaar” bij Syntra zeker aanraden. Toch is elk Bachelordiploma van minimum niveau 6 in het Europees kwalificatiekader (EQF) toegelaten om de stap te wagen. Concreet voor Belgische diploma’s: als je geen vakspecifieke opleiding hebt gehad, moet je minstens over een Bachelor beschikken. Er is één uitzondering voorzien op deze diplomavereiste: wie vóór oktober 1993 het beroep van vastgoedmakelaar gedurende een bepaalde periode heeft uitgeoefend en dit kan aantonen, hoeft geen diploma voor te leggen, maar moet desalniettemin de stage vervolmaken.

Concreet kan je met één van de volgende documenten het traject aanvatten om vastgoedmakelaar te worden:

 • een diploma van het hoger onderwijs van minimum niveau 6 in het EQF;
 • een hieraan gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap;
 • een diploma van ondernemingsopleiding dat overeenstemt met het beroep van vastgoedmakelaar;
 • een opleidingstitel uit een andere lidstaat die toelaat om daar tot het beroep van vastgoedmakelaar te worden toegelaten, of deze activiteit daar uit te oefenen.

De details vind je in het koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar.

Inschrijving

Benodigde documenten

Beschik je over het vereiste diploma om vastgoedmakelaar te worden, dan kan je je aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs aangetekend opsturen ter attentie van de voorzitter van de Uitvoerende Kamer. Zoals je in het aanvraagformulier uitgebreider kan lezen in puntje II, heb je (al de) volgende documenten nodig om volledig in orde te zijn.

 1. een kopie van je identiteitskaart (recto verso)
 2. een kopie van één van de vereiste diploma’s waarover je beschikt (zie hierboven)
 3. een recent attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, met de datum van aansluiting en hoofd- of bijberoep vermeld
 4. een origineel exemplaar van je stageovereenkomst(en)
 5. een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden), niet ouder dan drie maanden (cf. art. 5§1 en art.17 Vastgoedmakelaarswet);
 6. een bewijs van betaling van de dossierkosten;
 7. een bewijs van derdenrekening (behalve als je enkel syndicusactiviteiten zal uitoefenen)

Ook moet je stagemeester uiteraard gerechtigd zijn om je te begeleiden.

Is je dossier volledig in orde (en alleen dan), dan zal je een uitnodiging ontvangen om de competentietest te komen afleggen.

Over de stageovereenkomst

De stagiair en de stagemeester moeten een stageovereenkomst sluiten die hun verhoudingen in het kader van de stage zal regelen. De stage wordt volbracht in de kantoren en voor rekening van de stagemeester. De stage moet volbracht worden in België. 

De stageovereenkomst is een overeenkomst voor het verlenen van diensten in de hoedanigheid van zelfstandige. Het gaat dus niet om een arbeidsovereenkomst voor een bediende. De overeenkomst moet schriftelijk worden afgesloten.

Het BIV beschikt over een model van stageovereenkomst en het is aangeraden dit te gebruiken. Je mag echter dit model, met inachtneming van het stagereglement, aanvullen met eigen contractuele bepalingen. Als het model van stageovereenkomst niet strikt gevolgd wordt, moet erop gelet worden dat minstens de minimale inhoud wordt opgenomen.

Hou er rekening mee dat je stagemeester moet ingeschreven zijn op de deelkolom(men) waarop jij zelf wil ingeschreven worden.

De stagemeester is altijd een natuurlijke persoon ingeschreven op het tableau van beoefenaars. De stageovereenkomst mag echter ondertekend worden in naam van een vennootschap waarbinnen de stagemeester zijn vastgoedactiviteiten uitoefent. In dat geval moet het bewijs waaruit blijkt dat de stagemeester zaakvoerder, bestuurder en/of werkende vennoot is van deze vennootschap bij de stageovereenkomst worden gevoegd.

De stageovereenkomst heeft pas uitwerking vanaf de inschrijving van de kandidaat-stagiair op de lijst van stagiairs en niet vanaf de ondertekening van de stageovereenkomst. Vanaf diezelfde datum van inschrijving is het de stagiair toegelaten om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen.

Competentietest

Wanneer je een volledig inschrijvingsdossier bij de Uitvoerende Kamer (UK) hebt ingediend en je de bevestiging hebt gehad dat dit dossier in orde is, mag je de competentietest komen afnemen. Dat gebeurt steeds in onze kantoren op de Luxemburgstraat 16B in Brussel, en dit in de taal van je keuze.

De competentietest is een schriftelijke test die je voor aanvang van je stage moet afleggen om je beroepskennis en vaardigheden te testen. Iedereen moet dit doen, ongeacht diploma of achtergrond. Het BIV zal met deze test je eventuele onvolkomenheden en werkpunten blootleggen en nagaan waar je kennis bijgeschaafd dient te worden. Deze test is géén ingangsexamen, en belemmert de toegang tot de stage niet. In principe speelt het dus geen rol of je voor de test “slaagt” of niet. Tijdens je stage zal je extra aandacht aan de pijnpunten moeten besteden, want in de latere bekwaamheidsproef komen dezelfde bevraagde thema's opnieuw aan bod. Er is een aparte test per activiteit (bemiddeling en/of syndicschap) die je wil gaan uitoefenen. Hulpmiddelen zijn verboden.

Lees hoe je je kan voorbereiden, uit welke onderdelen de test bestaat, hoe je de resultaten interpreteert en meer op de pagina "De competentietest: een oriënterende eerste stap".

Stage

Na de competentietest word je ingeschreven op de lijst van stagiairs en krijg je je BIV-nummer. Je moet dan stage lopen op het kantoor van een stagemeester, een erkend BIV-lid dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Enkel na de officiële toekenning van je BIV-nummer kan je starten met de stage en dus met het stellen van de vastgoedmakelaarsactiviteiten waarvoor je gekozen hebt (bemiddeling, syndicschap en/of rentmeesterschap) en volgens de deelkolom waar je op ingeschreven bent (bemiddeling en/of syndicschap). Onder de vleugels van je stagemeester weliswaar...

Uiteraard is dat niet alles dat er te weten is over de stage. Volg de links voor uitgebreide info, hoe een stagemeester te vinden en veel gestelde vragen over de stage.

 

Bekwaamheidsproef

De laatste stap in het traject is de bekwaamheidsproef. Daarmee gaan we na of je als stagiair aan het einde van je stageperiode in staat bent om de theoretische kennis in de praktijk toe te passen, en of je in staat bent om het beroep van vastgoedmakelaar volgens de geldende wetten en deontologische regels uit te oefenen.

Meer informatie over dit examen vind je op de pagina "De praktische bekwaamheidstest: de beslissende stap"

Geslaagd?

Proficiat! Je wordt ingeschreven als titularis op het Tableau. We nodigen je uit voor een receptie, waar je je naambord en een officieel certificaat ontvangt!

En verder…

De job van vastgoedmakelaar is een heel uitdagende job met een grote impact in het leven van mensen, of het nu gaat om bemiddeling of om syndicschap. Maar omdat de vastgoedsector zoveel meer omvat dan alleen huizen verkopen of mede-eigendommen beheren, moet je als vastgoedmakelaar je aan de deontologische spelregels houden en moet je jezelf permanent bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Vastgoedmakelaar worden als burger van een andere EU-lidstaat

Ben je afkomstig uit een ander EU-land of uit een andere staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), dan kan je vragen om het beroep in België uit te oefenen hetzij als occasionele beoefenaar, hetzij gewoonlijk of permanent. (art.9 Vastgoedmakelaarswet 2013)

Tijdelijke en occasionele vastgoedactiviteiten

Wie vanuit een andere EU-lidstaat de activiteit in België wil opstarten, zonder een kantoor te hebben in België, dient een voorafgaandelijke verklaring in te dienen bij de Uitvoerende Kamer. Deze verklaring moet je jaarlijks hernieuwen. Het oordeel of de activiteiten die je stelt wel degelijk occasioneel zijn, ligt bij de UK, die zich geval per geval baseert op criteria zoals duur, frequentie, periodiciteit en continuïteit van de uitgevoerde activiteiten.

Download de in te vullen en in te dienen verklaring van occasionele uitoefening.

Regelmatige of permanente uitoefening van het beroep

Ben je als vastgoedmakelaar gevestigd in een ander land van de EU of van de EER en wil je op regelmatige basis het vastgoedberoep uitoefenen op Belgisch grondgebied, en/of in België een kantoor oprichten, dan moet je je inschrijving vragen op het Tableau van titularissen.

Contacteer voor meer info de Uitvoerende Kamer (uk@biv.be).