Zo word je vastgoedmakelaar

Traject

Het traject om vastgoedmakelaar te worden, bestaat uit verschillende stappen. 

Bekijk deze korte video en lees verder voor meer informatie.

Brochure: de verschillende stappen om vastgoedmakelaar te worden

Raadpleeg onze brochure rond de stage. Je vindt er alle stappen terug die je dient te doorlopen om vastgoedmakelaar te worden.

Deze brochure is eveneens beschikbaar in het Frans, Engels en Duits

Zelfstandig vastgoedmakelaar worden of bediende?

Zelfstandig vastgoedmakelaar of bediende?

Als je vastgoedmakelaar wil worden en je je die titel wil toe-eigenen, kan je niet om een BIV-erkenning heen, zowel voor activiteiten in hoofdberoep als in bijberoep. 

Wie als bediende voor een erkend vastgoedmakelaar werkt, heeft zelf geen BIV-erkenning nodig en valt steeds onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van een makelaar. 

Bedienden die ook bestuurder, zaakvoerder of vennoot zijn, worden daarentegen "op onweerlegbare wijze vermoed" de activiteit als zelfstandige uit te oefenen en hebben wél een BIV-erkenning nodig.  

Vereist diploma

Diploma

Elk diploma van minimum niveau 6 in het Europees kwalificatiekader (EQF) of gelijkwaardig geeft toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Een ondernemersopleiding is niet verplicht, maar kunnen we aanraden. Op de pagina "Je inschrijving als vastgoedmakelaar" lees je meer over de diplomavereiste.

Inschrijving

Inschrijven in het traject om vastgoedmakelaar te worden

Op de pagina "Je inschrijving als vastgoedmakelaar" vind je de nodige uitleg en voorbeelddocumenten om de procedure vlot en succesvol te doorlopen.

Beschik je over de vereiste documenten om vastgoedmakelaar te worden, dan kan je je aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs indienen.

Eén van de vereiste documenten is een stageovereenkomst. Hierover vind je uitvoerig meer informatie op de pagina "Je inschrijving als vastgoedmakelaar" onder het kopje "Stageovereenkomst". In het kort alvast dit: de stagiair en de stagemeester moeten een stageovereenkomst (aanbevolen model) sluiten die hun verhoudingen in het kader van de stage zal regelen. De stage wordt, conform het stagereglement, volbracht in de kantoren en voor rekening van de stagemeester. De stage moet volbracht worden in België. 

Als je je aanvraag om vastgoedmakelaar te worden indient, zal je moeten aangeven welke activiteiten je wil gaan doen, m.a.w. kiezen op welke deelkolom(men) je wil ingeschreven worden op de Lijst van Stagiairs: bemiddeling (verkoop en verhuur), syndicschap (beheer) en/of rentmeesterschap. Deze keuze is erg belangrijk en op verschillende manieren bepalend voor je stage.

Is je dossier volledig in orde (en alleen dan), dan zal je een uitnodiging ontvangen om de competentietest te komen afleggen.

Competentietest

De competentietest

Wanneer je een volledig inschrijvingsdossier bij de Uitvoerende Kamer (UK) hebt ingediend en je de bevestiging hebt gehad dat dit dossier in orde is, mag je de competentietest komen afnemen. Dat gebeurt steeds in onze kantoren op de Luxemburgstraat 16B in Brussel, en dit in de taal van je keuze. De competentietesten worden gedurende het ganse jaar afgenomen, ook in juli en augustus.

De competentietest is een schriftelijke test die je voor aanvang van je stage moet afleggen om je beroepskennis en vaardigheden te testen. Iedereen moet dit doen, ongeacht diploma of achtergrond. Het BIV zal met deze test je eventuele onvolkomenheden en werkpunten blootleggen en nagaan waar je kennis bijgeschaafd dient te worden. Deze test is géén ingangsexamen, en belemmert de toegang tot de stage niet. In principe speelt het dus geen rol of je voor de test “slaagt” of niet. Tijdens je stage zal je extra aandacht aan de pijnpunten moeten besteden, want in de latere bekwaamheidsproef komen dezelfde bevraagde thema's opnieuw aan bod. Er is een aparte test per activiteit (bemiddeling en/of syndicschap) die je wil gaan uitoefenen. Hulpmiddelen zijn verboden.

Lees hoe je je kan voorbereiden, uit welke onderdelen de test bestaat, hoe je de resultaten interpreteert en meer op de pagina "De competentietest: een oriënterende eerste stap".

Stage

De stage

Na de competentietest word je ingeschreven op de lijst van stagiairs en krijg je je BIV-nummer. Je moet dan stage lopen op het kantoor van een stagemeester, een erkend BIV-lid dat aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Enkel na de officiële toekenning van je BIV-nummer kan je starten met de stage en dus met het stellen van de vastgoedmakelaarsactiviteiten waarvoor je gekozen hebt (bemiddeling, syndicschap en/of rentmeesterschap) en volgens de deelkolom waar je op ingeschreven bent (bemiddeling en/of syndicschap). Onder de vleugels van je stagemeester weliswaar...

Uiteraard is dat niet alles dat er te weten is over de stage. Volg de links voor uitgebreide info, hoe een stagemeester te vinden en veel gestelde vragen over de stage.

Bekwaamheidsproef

De bekwaamheidsproef

De laatste stap in het traject is de bekwaamheidsproef. Daarmee gaan we na of je als stagiair aan het einde van je stageperiode in staat bent om de theoretische kennis in de praktijk toe te passen, en of je in staat bent om het beroep van vastgoedmakelaar volgens de geldende wetten en deontologische regels uit te oefenen.

Meer informatie over dit examen vind je op de pagina "De praktische bekwaamheidstest: de beslissende stap"

Geslaagd?

Ingeschreven op het Tableau

Proficiat! Je wordt ingeschreven als titularis op het Tableau. We nodigen je uit voor een receptie, waar je je naambord en een officieel certificaat ontvangt!

En verder…

De job van vastgoedmakelaar is een heel uitdagende job met een grote impact in het leven van mensen, of het nu gaat om bemiddeling of om syndicschap. Maar omdat de vastgoedsector zoveel meer omvat dan alleen huizen verkopen of mede-eigendommen beheren, moet je als vastgoedmakelaar je aan de deontologische spelregels houden en moet je jezelf permanent bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Vastgoedmakelaar worden als burger van een andere EU-lidstaat

Ben je afkomstig uit een ander EU-land of uit een andere staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER), dan kan je vragen om het beroep in België uit te oefenen hetzij als occasionele beoefenaar, hetzij gewoonlijk of permanent. (art.9 Vastgoedmakelaarswet 2013)

Tijdelijke en occasionele vastgoedactiviteiten

Wie vanuit een andere EU-lidstaat de activiteit in België wil opstarten, zonder een kantoor te hebben in België, dient een voorafgaandelijke verklaring in te dienen bij de Uitvoerende Kamer. Deze verklaring moet je jaarlijks hernieuwen. Het oordeel of de activiteiten die je stelt wel degelijk occasioneel zijn, ligt bij de UK, die zich geval per geval baseert op criteria zoals duur, frequentie, periodiciteit en continuïteit van de uitgevoerde activiteiten.

Download de in te vullen en in te dienen verklaring van occasionele uitoefening.

Regelmatige of permanente uitoefening van het beroep

Ben je als vastgoedmakelaar gevestigd in een ander land van de EU of van de EER en wil je op regelmatige basis het vastgoedberoep uitoefenen op Belgisch grondgebied, en/of in België een kantoor oprichten, dan moet je je inschrijving vragen op het Tableau van titularissen.

Contacteer voor meer info de Uitvoerende Kamer (uk@biv.be).