De praktische bekwaamheidstest: de beslissende stap

De praktische bekwaamheidstest is de laatste en tevens beslissende stap in het parcours van de stagiair.

Wat is de praktische bekwaamheidstest en wat is het doel ervan?

Op het einde van de stage worden de stagiairs onderworpen aan een praktische bekwaamheidstest. De praktische bekwaamheidstest gaat na in hoeverre je als stagiair ‘bekwaam’ bent om toe te treden tot het werkveld en bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Wie slaagt met minimum 60% voor zijn schriftelijk onderdeel, mag de mondelinge proef aanvatten. Het is de laatste stap die je moet zetten alvorens je aan de slag kan in de hoedanigheid van titularis. In tegenstelling tot de competentietest, die richtinggevend is, is de praktische bekwaamheidstest wél een echt examen waar je voor moet slagen.

Wanneer en hoe moet ik de praktische bekwaamheidstest afleggen?

Je kan maar tot de praktische bekwaamheidstest worden toegelaten indien alle wettelijke en reglementaire verplichtingen werden nageleefd. Zo moet de Uitvoerende Kamer in het bezit zijn van: de stageverslagen, het evaluatieformulier van de stagemeester, een recent attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en een bewijs van een derdenrekening (dit laatste enkel als je ingeschreven bent op de kolom van de bemiddelaars). Als je daarnaast ook alle e-learningcursussen gevolgd hebt, zal de Uitvoerende Kamer kort nadien beslissen of je toegelaten wordt tot de praktische bekwaamheidstest en of je deze dus mag komen afleggen.

In geval van inschrijving op één deelkolom (kolom ‘bemiddelaars’ of kolom ‘syndici’) dien je als stagiair tweehonderd dagen beroepspraktijk aan te tonen (stageduur is minimaal twaalf maanden, maximaal zesendertig maanden). Als je je op beide kolommen inschrijft, zal de tweede stage uit een extra 100 dagen beroepspraktijk bestaan, voor zover de eerste stage van 200 dagen aan het einde werd gevalideerd. Als je de stageactiviteiten in hoofdberoep uitoefent kan je de stage dus na één jaar afronden en je inschrijven voor de praktische bekwaamheidstest, voor zover de 200 dagen beroepspraktijk zijn volbracht. Per gelopen stage dien je een bekwaamheidsproef af te leggen. Als je dus twee aparte stages loopt om titularis te worden op de beide deelkolommen, moet je ook voor elke activiteit een bekwaamheidsproef afleggen. Loop je één stage met het oog op actief worden op beide deelkolommen, dan krijg je één proef voorgeschoteld.

De praktische bekwaamheidstest moet sowieso afgelegd worden uiterlijk binnen de drie jaar nadat je als stagiair bent ingeschreven, zoniet word je ambtshalve weggelaten. Het is belangrijk om niet te wachten tot wanneer deze drie jaar bijna zijn afgelopen, maar om je tijdig in te schrijven van zodra je stage is volbracht (minstens 3 maand voor je datum van “einde statuut”)!

Een voorbeeld:

Je bent stagiair-bemiddelaar sinds 3/03/2016. Je kan ten vroegste je laatste stageverslag en de bijhorende documenten ter afronding van je stage indienen - na één jaar - op 3/03/2017. Je schrijft je best in voor de praktische bekwaamheidstest vóór 3/12/2018 want je moet voor beide onderdelen (schriftelijk én mondeling) geslaagd zijn tegen ten laatste 2/03/2019. Als dat niet lukt, dan word je op 3/03/2019 ambtshalve weggelaten op de desbetreffende deelkolom. Vraag je daarna je éénmalige wederinschrijving aan, dan herbegint je stage van nul af aan bij een andere stagemeester. De afronding van je stage laten aanslepen kan dus verregaande gevolgen hebben.

Voor het schriftelijk gedeelte kan je (online) een datum kiezen uit een lijst met mogelijke data. Je kan dit pas doen indien de Uitvoerende Kamer je heeft toegelaten om de praktische bekwaamheidstest af te leggen. Pas nadat je voor dit onderdeel geslaagd bent, nodigen we je uit om het mondeling gedeelte te komen afleggen bij ons in de Luxemburgstraat 16B.

Je kan niet zelf een datum voor je mondeling examen kiezen. Ons secretariaat zal je deze datum schriftelijk meedelen. Je mag er op rekenen dat de mondelinge proef gemiddeld zo’n 5 à 6 weken na de schriftelijke proef komt. Hou er rekening mee dat dit afhangt van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het aantal examens dat op de planning staat! Ook in de maanden juli en augustus worden examens afgenomen.

Indien de datum niet zou passen, kan je altijd contact opnemen met ons om een nieuwe datum overeen te komen voor het mondelinge gedeelte. 

Hoe mezelf voorbereiden? Wat studeren?

De beste voorbereiding blijft een goede en diverse stage waar je een uitgebreid takenpakket hebt gekregen en waarbij je de kans hebt gehad om de theorie aan de praktijk te koppelen. Voor het schriftelijk gedeelte van praktische bekwaamheidstest vormen de e-learningcursussen een goede basis.

Hoe verloopt het schriftelijk gedeelte?

Je legt het schriftelijk gedeelte af op een pc in ons examenlokaal en dit in het Nederlands of in het Frans. De vragen zijn vooral theoretisch en zijn niet vergelijkbaar met de vragen die je tijdens het mondeling gedeelte mag verwachten. De e-learnings die op onze website te vinden zijn, bieden je de kans om alle te kennen leerstof nog eens grondig op te frissen. Je schriftelijk gedeelte bestaat uit 40 meerkeuzevragen die je binnen de 90 minuten moet oplossen. Je krijgt meteen na afloop je score te zien. Je bent geslaagd als je minstens 60% behaalt.

Hoe verloopt het mondeling gedeelte?

Je krijgt een aantal vragen en voldoende tijd om dit schriftelijk voor te bereiden. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen uiteraard ook nog bijkomende vragen uit diverse domeinen (huur, verkoop, wet Breyne, verkooprechten, deontologie, vastgoedfiscaliteit, …). Hier wordt vooral gepeild naar je praktische kennis (parate kennis, “eerstelijnshulp”, …).

Wie voor het mondeling gedeelte slaagt, mag alles doen binnen de makelaardij, dus test de Uitvoerende Kamer breed. Ook als je van plan bent om je toe te spitsen op één domein, moet je kunnen aantonen dat je het brede spectrum beheerst. Een voorbeeldvraag zou kunnen zijn: "Neem eens een huurovereenkomst of compromis door en toon aan dat je kennis hebt van alle vermelde begrippen en deze ook begrijpt."

Slaag je de eerste keer niet, dan krijg je een herkansing. Slaag je niet voor de herkansing, dan stopt de stage en zal je ambtshalve worden weggelaten. Je moet dan je stage herbeginnen, een nieuwe stage aanvatten met andere woorden, en dat kan je slechts één keer.

Voor de mondelinge proef kom je voor de Uitvoerende Kamer van de taalrol waarop je bent ingeschreven. Als je dit wenst, mag je je laten bijstaan door een tolk naar keuze. 

Enkele dagen na afloop van het mondeling gedeelte van de praktische bekwaamheidstest, ontvang je schriftelijk je resultaat. Je leest daarin of je geslaagd bent of niet, en welke score je behaalde.

Enkele veel gehoorde misvattingen

  • “Er wordt maar één vraag gesteld en bij een fout antwoord ben je meteen gebuisd”.
  • “Er wordt maar één detailvraag gesteld en verder niks”.
  • “Door enkel mijn schriftelijk examen te herbekijken, zal ik wel kunnen slagen voor het mondeling”.

Belangrijke informatie

Praktisch

Zowel het schriftelijk als het mondeling gedeelte vinden plaats op het BIV. Hier kan je terugvinden hoe je het BIV het makkelijkst kan bereiken. Zorg dat je voor het mondeling gedeelte op het aangewezen uur aanwezig bent en laat minstens 3 weken op voorhand een bericht na bij het secretariaat van de UK als je niet aanwezig kan zijn op de vooropgestelde datum. Op die manier kan een andere kandidaat jouw plaats innemen. Breng zeker je identiteitsbewijs mee (identiteitskaart, rijbewijs…).

Hulpmiddelen zijn verboden

Tijdens het afleggen van de praktische comptentietest  is het gebruik van elk toestel met communicatiemogelijkheden verboden, alsook alle documenten, materialen of technologische snufjes die van dienst zouden kunnen zijn. Alle toestellen moeten uitgeschakeld worden.