Alles over de BIV-verkiezingen: van kandidaatstelling tot mandaat

Verkiezingen in het BIV: voor een zichzelf regulerende sector

Om de vier jaar verkiezen vastgoedmakelaars de vastgoedmakelaars die het BIV de komende legislatuur mogen besturen. Elke erkende, actieve titularis-vastgoedmakelaar krijgt een stem en bepaalt zo mee de koers van zijn eigen Beroepsinstituut. 

Jezelf kandidaat stellen? Dit zijn de voorwaarden

Wil je ook graag je steentje bijdragen op sectorniveau via een functie binnen het BIV? Dan kan je je kandidaat stellen voor een mandaat en kom je op de kieslijst als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Tenminste drie jaar ingeschreven zijn op het Tableau van titularissen
 • Geen tuchtstraf hebben opgelopen (tenzij deze door eerherstel werd ongedaan gemaakt)
 • Steun genieten van meer dan 5 kiezers uit je eigen taalgroep (minstens 6)
 • Tijdig een volledig in orde zijnde kandidatuur overmaken
  • Aangetekend verstuurd aan de BIV-voorzitter of afgegeven tegen ontvangstbewijs
  • Met duidelijke vermelding voor welk orgaan je jezelf kandidaat stelt (NR, UK of KvB)
  • Met vermelding van je naam, voornaam/-namen en woonplaats
  • Met je eigen handtekening en de handtekeningen van de (minstens 6) kiezers die je kandidatuur steunen

Wie mag stemmen?

Vastgoedmakelaars die op het Tableau ingeschreven zijn, en die niet geschorst of geschrapt zijn, zijn stemgerechtigd. Titularissen die ooit een waarschuwing of een berisping hebben gekregen mogen dus met andere woorden hun stem wel nog uitbrengen. Stagiairs zijn niet stemgerechtigd.

Procedure: zo verlopen de BIV-verkiezingen

Stembrief voor de BIV-verkiezingen in 2012

De verkiezingsprocedure is verankerd in het koninklijk besluit van 20 juli 2012.

De bekendmaking van de verkiezingen gebeurt ten minste twee maanden voor de verkiezingen in het Belgisch Staatsblad. Op hetzelfde moment worden de BIV-leden per omzendbrief ingelicht. Dat is meteen ook het startschot voor het indienen van de kandidaturen.

Nadat de kandidaten voor de BIV-mandaten bekend zijn, stelt het BIV de stembrief op. Op deze stembrief staan de namen van de kandidaten die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden in alfabetische volgorde.

De stembrieven belanden enkele dagen later en ten minste 15 dagen voor de verkiezing in de brievenbussen van alle BIV-titularissen, zodat zij hun stem kunnen uitbrengen. Zij kruisen de gewenste kandidaten aan en sturen de stembrief terug naar het BIV, in de daartoe voorziene enveloppes: de binnenste enveloppe bevat de stembrief, terwijl de buitenste enveloppe de binnenste enveloppe bevat.

Eenmaal aangekomen op het BIV, verzamelen de personeelsleden de binnenste enveloppes, die in de stembus belanden, en worden de buitenste enveloppes vernietigd. Zo wordt de anonimiteit van de stemming gegarandeerd.

Vervolgens wordt er overgegaan tot de telling van de stemmen. De telling gebeurt door personeelsleden en door aangeduide niet-kandidaat-vastgoedmakelaars. Blanco stemmen en stembrieven die niet correct zijn ingevuld, worden niet meegerekend.

Na de telling worden de kandidaten aflopend opgelijst volgens het aantal stemmen. De eerste x kandidaten, waarbij x het aantal uit te delen mandaten is, worden verkozen tot effectief lid. De volgende x kandidaten worden verkozen tot plaatsvervangend lid. Bij een gelijk aantal stemmen, gaat de voorkeur naar de titularis met de grootste anciënniteit.

De voorzitter maakt de uitslag van de stemming onmiddellijk bekend. De lijst van de effectieve en plaatsvervangende mandatarissen wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.