Dit nieuws is 10 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

"Vastgoedconsument en bonafide vastgoedmakelaar beter beschermd vanaf september"

zondag 1 september 2013

chiffres AI 2023

De vastgoedmakelaardij in ons land staat voor een cruciaal moment. Vanaf vandaag 1 september krijgt de sector haar eigen wet, de zogenaamde vastgoedmakelaarswet. Die moet zowel voor de consument als voor de  bonafide vastgoedmakelaar meer bescherming bieden. Zo komt er een optimalisering van het tuchtrecht, een verplichte competentietest voor iedereen die in het vak wil stappen en een striktere regeling voor aanverwante beroepen die het beschermd beroep van makelaar, syndicus of rentmeester willen uitoefenen. De sector toont zich alvast bijzonder tevreden met deze grote hervorming, die tot stand kwam door de bijzondere inspanningen van haar  voogdijminister Sabine Laruelle.

Tot nu toe was het beroep van vastgoedmakelaar, syndicus en rentmeester gereglementeerd door de kaderwet voor alle dienstverlenende intellectuele beroepen. Deze wettekst was bestemd voor zowel de vastgoedmakelaars als de boekhouders-fiscalisten. Binnen de vastgoedsector drong echter hoe langer hoe meer de noodzaak op aan een eigen regelgevend kader, waardoor werk werd gemaakt van een grote hervorming en een eigen wetgeving.

Na jarenlang overleg wordt nu op 1 september het regelgevend kader voor de vastgoedmakelaar drastisch hertekend. “Dit moet kopers, verkopers, huurders en verhuurders beter beschermen wanneer er deontologisch in de fout wordt gegaan”, zegt Luc Machon van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) in naam van de Vlaamse vastgoedmakelaardij. “Laat ons dit gerust een ongeziene hervorming in de vastgoedsector noemen. Uiteindelijk is dit niet alleen een verbetering voor de consument, maar ook voor elke  bonafide vastgoedmakelaar die meer bescherming zal genieten tegen oneerlijke concurrentie en malafide praktijken.”

De sector had vier grondige hervormingen voor ogen.

  1. Een moderner en efficiënter tuchtrecht dat  het slimmer en efficiënter aanpakken van misbruiken mogelijk moet maken.
  2. Een hervorming van de toegang tot het beroep, waarbij de nadruk minder op diploma’s en veel meer op competenties komt te liggen.
  3. De doelstelling om het voor andere beroepen minder evident te maken om de almaar complexer wordende activiteiten van vastgoedmakelaar uit te oefenen, wat de bescherming van de consument verhoogt.
  4. En een communautaire reorganisatie, die zich opdringt.

“De eerste drie pijlers zijn vandaag alvast gerealiseerd, de vierde ligt ter bespreking op tafel”, stelt Luc Machon. “Dit is een belangrijke stap vooruit wat de professionalisering van de sector betreft. Met dank aan de geleverde inspanningen, zeker ook deze van onze voogdijminister Sabine Laruelle.”  

Meer transparantie, hogere boetes

Door de nieuwe vastgoedmakelaarswet kan het BIV nu alvast tuchtrechtelijk sneller en efficiënter optreden tegen vastgoedmakelaars die deontologisch in de fout gaan. Zo kunnen er onder meer bewarende maatregelen worden opgelegd – bv. een tijdelijk beroepsverbod – wanneer er vermoedens zijn van zwaarwichtige inbreuken. Maar ook de tuchtprocedure wordt transparanter voor wie een klacht indient bij het BIV. En eveneens belangrijk: nepmakelaars zullen strenger bestraft kunnen worden, waardoor de kans op financiële schade bij misleide consumenten weer wat kleiner wordt. De geldboetes worden zo met 150 procent verhoogd.

Eén van de andere opmerkelijke nieuwigheden van de wet is dat elk van de 9000 vastgoedmakelaars in ons land aan het BIV zal moeten melden wat zijn specialiteit is: bemiddelaar, syndicus of rentmeester. Op die manier kunnen er meer specifieke regelingen getroffen worden, bv. wat verplichte bijscholing en verzekering betreft. En ook dat betekent dat de consument finaal op een betere dienstverlening mag rekenen.

Competentietest

Ook de toegang tot het beroep en de relatie met de aanverwante beroepen worden herzien. Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de verouderde lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep. De nadruk komt op competentie te liggen, zonder evenwel de tornen aan de waarde van een diploma vastgoedmakelaar