Terug naar het overzicht

Nieuw KB Bemiddelingsopdrachten gepubliceerd, in werking op 1 februari 2024

dinsdag 7 november 2023

Deux personnes signant un contrat

We kondigden reeds eerder aan dat er een vernieuwd koninklijk besluit vastgoedbemiddelingsopdrachten zat aan te komen. Dit KB heeft een belangrijke impact op jouw dagelijkse praktijk als vastgoedmakelaar. Gisteren werd dit KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het zal in werking treden op 1 februari 2024 en zal van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden gesloten vanaf de datum van inwerkingtreding. De komst van dit nieuwe KB luidt het einde in van het zgn. ‘KB Freya’. Het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars wordt immers vanaf 1 februari opgeheven. Net als het KB Freya is het nieuw KB bemiddelingsovereenkomsten van toepassing op overeenkomsten gesloten met consumenten.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Voortaan zal dit KB van toepassing zijn op alle professionals (vastgoedmakelaars, architecten, landmeter-experten enz.) die vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen, uitgezonderd notarissen die over een eigen regelgeving beschikken - voorheen waren enkel de BIV-leden onderwerpen aan het KB;
  • Het herroepingsbeding voor consumenten gaat naar 14 kalenderdagen – voorheen bedroeg dit 7 werkdagen voor overeenkomsten gesloten binnen de onderneming en 14 kalenderdagen voor overeenkomsten gesloten buiten de onderneming;
  • De vermelding van de datum en het precieze adres waar de overeenkomst wordt afgesloten, moet nog steeds worden opgenomen in de overeenkomst, maar moet niet meer handgeschreven zijn door de consument;
  • Er werd nu expliciet bepaald dat vastgoedmakelaars kosten in rekening mogen brengen voor de inspanningen die ze leveren om documenten te verkrijgen (bv. EPC-attest), naast de kost van de documenten zelf. De onderneming moet vervolgens ook duidelijk vermelden of de dienst van het opvragen van die attesten al dan niet inbegrepen is in het tarief, of anderszins apart aangerekend wordt;
  • Voor wat betreft het opvragen van diverse attesten: een lijst met vereiste attesten moet als bijlage worden bijgevoegd aan de bemiddelingsovereenkomst. De consument moet hierbij de keuze hebben om deze attesten zelf op te vragen. Vraagt de vastgoedmakelaar ze in naam en voor rekening van de consument op, dan moet de consument hiermee uitdrukkelijk toestemmen per attest dat vereist is. Is de prijs van het attest gekend, dan wordt de totale prijs meegedeeld. Is de prijs niet gekend, maar wel bepaalbaar, dan dient de berekeningswijze worden meegedeeld. Is deze prijs niet kenbaar, dan moet worden meegedeeld dat er extra kosten verschuldigd zijn met indien mogelijk een indicatie van de omvang van deze kosten;
  • Wanneer een overeenkomst een onbepaalde duur heeft, bedraagt de opzegtermijn voor het beëindigen van het contract maximaal 2 maanden - voorheen was hieromtrent niets voorzien;
  • Wanneer een overeenkomst een bepaalde duur heeft, die vernieuwd of stilzwijgend verlengd werd, bedraagt de opzegtermijn maximaal 1 maand voor overeenkomsten met een oorspronkelijke looptijd van 3 maanden of minder en maximaal 2 maanden voor overeenkomsten met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 3 maanden;
  • Het opzegbeding dat de consument toelaat om de overeenkomst voor de toekomst op te zeggen zonder dat hij daarvoor een reden moet geven, en op voorwaarde dat het goed niet verkocht of verhuurd wordt binnen de volgende 6 maanden, stelt dat de vergoeding maximaal 50% bedraagt indien de overeenkomst wordt opgezegd tijdens de eerste 3 maanden en 25% indien de overeenkomst wordt opgezegd na de eerste 3 maanden - voorheen was dit 50% ongeacht het tijdstip van opzegging;

De volledige tekst van het nieuwe KB kan je hier consulteren.

We zorgen ten gepaste tijde voor een uitgebreid artikel op onze website met toelichting bij alle relevante punten uit het KB.

Weet dat dit topic ook uitvoerig zal worden toegelicht op onze roadshows die vanaf 14 december van start gaan. Schrijf je in!