Terug naar het overzicht

Aangepaste Vastgoedmakelaarswet goedgekeurd in parlement

vrijdag 24 november 2023

Afbeelding van huis met sleutel
©Shutterstock

Gisteren heeft het federaal parlement het wetsontwerp goedgekeurd dat de Vastgoedmakelaarswet wijzigt. Deze aanpassingen zorgen voor een verdere professionalisering van het beroep. De aangepaste wet zal weldra in het Staatsblad gepubliceerd worden en 10 dagen na de publicatiedatum in werking treden. We houden je op de hoogte.

De wijzigingen situeren zich op de volgende vijf punten:

Versoepeling voorwaarden vrijwillige erkenning rechtspersonen

De voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door een rechtspersoon (die vervolgens wordt ingeschreven op de lijst van het Beroepsinstituut) worden versoepeld en verduidelijkt, dit om tegemoet te komen aan de Europese vereisten inzake de reglementering van intellectuele beroepen.

Let wel: het gaat hier om een mogelijkheid tot erkenning van rechtspersonen en niet om een verplichting.

De versoepelingen zijn de volgende:

  1. een rechtspersoon mag lid zijn van het bestuursorgaan. De vaste vertegenwoordiger moet wel steeds een beroepsbeoefenaar zijn;
  2. de rechtspersoon mag ook andere activiteiten opnemen in zijn voorwerp (doel van de vennootschap);
  3. de voorwaarde dat alle leden van het bestuursorgaan beroepsbeoefenaars zijn, wordt teruggebracht naar 50% + 1. Enkel de beroepsbeoefenaars (BIV-leden) mogen rechtstreeks handelingen verrichten die met het beroep verband houden of mogen de rechtspersoon vertegenwoordigen in handelingen die betrekking hebben op het beroep van vastgoedmakelaar;
  4. de voorwaarde dat het kapitaal voor minstens 60% in handen is van beroepsbeoefenaars (BIV-leden) wordt geschrapt;
  5. de voorwaarde dat de stemrechten voor 60% in handen zijn van beroepsbeoefenaars (BIV-leden) wordt geschrapt.

Effectiviteit van de tuchtmaatregelen waarborgen

Er werd bepaald dat een erkend BIV-lid die geschrapt of geschorst werd, het beroep ook niet in dienstverband, dus als bediende, mag uitoefenen zolang zijn of haar sanctie loopt. Dit moet voorkomen dat een geschrapte of geschorste vastgoedmakelaar de werkzaamheden als bediende blijft uitvoeren onder toezicht van een zelfstandige die een stroman kan zijn. Deze bepaling werd ingevoerd om te voorkomen dat de effectiviteit van een tuchtsanctie wordt ondermijnd, ter bescherming van de consument en ook om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Toegang tot het beroep op basis van aantoonbare en relevante beroepservaring

Er komt een mogelijkheid om als titularis op het Tableau te worden ingeschreven voor personen die kunnen aantonen dat ze over relevante beroepservaring beschikken als werknemer, of in het kader van de uitoefening van een ander intellectueel beroep (die reeds op vandaag het beroep kunnen uitoefenen zonder BIV-erkenning zoals notaris, architect, ...). Het moet gaan om een relevante voltijdse beroepservaring van 6 jaar, verworven in de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Die ervaring geeft dan toegang tot het afleggen van de bekwaamheidsproef zonder een stage te moeten lopen. Het is aan de Uitvoerende Kamer om de ervaring geval per geval te beoordelen. Voor personen met relevante beroepservaring valt ook de diplomavereiste weg. Nadere details kan je terugvinden in de tekst.

Wettelijke basis voor gesplitste tuchtwerking

Het wetsontwerp bevat een wettelijke basis om bij het uitspreken van tuchtsancties rekening te kunnen houden met de eigenheid van de onderscheiden deelberoepen, zoals bv. syndici. Dit biedt een basis voor de verdere modernisering van de tuchtprocedure.

Digitale verkiezingen mogelijk

Het Instituut wil eind 2024 digitale verkiezingen organiseren. Dit vereist een wijziging van de Vastgoedmakelaarswet. De praktische uitwerking van de digitale verkiezingen moet nog worden goedgekeurd en wordt geregeld in een organisatiebesluit uit 2012 dat via KB moet worden aangepast.