Terug naar het overzicht

Hoe een stageovereenkomst verbreken?

donderdag 2 november 2023

Deux personnes signant un contrat

Het is mogelijk dat het op een gegeven moment niet meer botert tussen stagiair en stagemeester. Probeer dan altijd eerst in gesprek te gaan. Als dat niet helpt, en een verbreking onafwendbaar is, zijn er verschillende manieren om een einde te stellen aan de stageovereenkomst. Dat gebeurt best in onderling akkoord. In dat geval stel je samen een verbrekingsdocument op waarin je meteen alle nog af te handelen zaken opneemt (vb. nog te betalen commissies, afgifte kantoormateriaal e.d.). Een kopie van dit verbrekingsdocument moet per aangetekend schrijven naar de Uitvoerende Kamer (UK) worden gestuurd.

Hou ook volgende zaken in het achterhoofd:

  • je hoeft geen reden aan te halen voor de verbreking;
  • het BIV beschikt niet over een standaarddocument;
  • zorg dat zeker de datum van verbreking en de eventuele opzegtermijn in het document staan;
  • zorg dat je als stagiair je stagetool hebt aangevuld tot op de dag van verbreking. Zodra we de verbrekingsbrief hebben ontvangen, kan de tool niet meer retroactief worden ingevuld!
  • weet dat je als stagemeester vanaf de verbreking geen toegang meer hebt tot de stagetool van je stagiair.

Daarnaast kan de stageovereenkomst eenzijdig verbroken worden, mits een na te leven opzegtermijn van één maand (tenzij dit door omstandigheden niet haalbaar zou zijn). De partij die de overeenkomst opzegt, moet de andere partij en de Uitvoerende Kamer daarvan per aangetekende brief op de hoogte brengen.

Weet dat je als stagiair, vanaf de datum van verbreking, drie maanden de tijd hebt om ons een nieuwe stageovereenkomst te bezorgen die de UK moet goedkeuren. Het deel van de stage dat al volbracht is, telt mee voor de totale stageduur. De periode tussen het beëindigen van de stageovereenkomst en de goedkeuring van de nieuwe overeenkomst door de UK telt niet mee.

Bezorg je binnen de voornoemde termijn geen nieuwe stageovereenkomst, dan zal je ambtshalve worden weggelaten van de lijst van stagiairs en vervallen alle reeds gepresteerde stagedagen. Het is wel mogelijk om een wederinschrijving te vragen. Per deelkolom van de lijst van stagiairs wordt één wederinschrijving toegestaan.

We herinneren je er tot slot nog aan dat een verbreking niet gelijkgesteld wordt met een weglating. Je blijft dus lid van het BIV, wat inhoudt dat je een ledenbijdrage moet betalen en de deontologie moet respecteren.