Klacht indienen bij het BIV

In het kort

Klacht indienen tegen een erkend vastgoedmakelaar (BIV-lid)

Wie door het BIV erkend is, moet zich niet alleen houden aan de wet, zoals elke burger, maar moet daarbovenop ook de deontologische regels van de Plichtenleer respecteren. Neem deze deontologische code even door vooraleer je een klacht indient, want de Uitvoerende Kamer van het BIV heeft als tuchtrechtbank enkel en alleen de bevoegdheid om op te treden bij overtredingen tegen die deontologische verplichtingen. Overtreedt of overtrad je vastgoedmakelaar een andere regel, dan kan je terecht bij de “gewone” hoven en rechtbanken.

Deontologische fout? Leg klacht neer bij onze Kamers

De tuchtprocedure staat volledig los van de “burgerlijke aspecten” die door de burgerlijke rechtbanken worden behandeld (vrederechter, rechtbank van eerste aanleg, ...). De Plichtenleer staat ook volledig los van het strafrecht (klacht bij de politie of de procureur des Konings).

Dat betekent concreet dat vastgoedmakelaars die een dermate zware fout begaan dat een tuchtrechtelijke én een burgerlijke of strafrechtelijke procedure aangewezen zijn, zowel op tuchtvlak als op burgerlijk of strafrechtelijk vlak afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar berecht kunnen worden.

 

Klacht indienen tegen een niet-erkend "vastgoedmakelaar"

Wie niet door het BIV erkend is, kunnen we niet verplichten om zich te houden aan de Plichtenleer, die de minimumvereisten definieert van wat een professionele uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar omhelst. Gelukkig is het in het geval van een niet-erkenning wettelijk niet toegestaan om als vastgoedmakelaar actief te zijn. Tegen niet-erkende makelaars kunnen we dus wel degelijk optreden, door hen met aandrang te vragen zich in regel te stellen of door een procedure op te starten via de gewone hoven en rechtbanken. Daar staat onze Dienst Opsporing voor in.

Weet ook dat een bemiddelingsovereenkomst gesloten met een nepmakelaar strijdig is met de openbare orde. Zo’n overeenkomst kan als ongeldig worden aanzien waardoor de nepmakelaar geen recht heeft op enige vergoeding.

Juridisch advies?

De Uitvoerende Kamer is als tuchtorgaan niet bevoegd om juridisch advies te geven. We raden aan dat je je hiervoor tot een advocaat wendt. Voor een gratis en eerste raadgeving kan je ook terecht bij de diensten voor eerstelijnsbijstand. Daar kom je in contact met advocaten die je wegwijs kunnen maken, een eerste oriënterend advies kunnen geven en je door kunnen verwijzen indien nodig. Meer informatie over de juridische eerstelijnsbijstand op advocaat.be.