Het stagemeesterschap: altijd een leerrijke ervaring

Voorwaarden om stagemeester te worden

Als stagemeester engageer je je om een nieuwe generatie vastgoedprofessionals onder je vleugels te nemen, wat we enkel maar kunnen toejuichen. Het stagemeesterschap is immers een leerrijke ervaring voor beide partijen.

Om te garanderen dat stagemeesters zelf voldoende geroutineerd zijn, gelden er enkele voorwaarden om stagemeester te kunnen worden. Enkel als je aan de volgende voorwaarden voldoet, kan je op de lijst van stagemeesters worden of blijven ingeschreven.

 1. als titularis sinds minstens 4 jaar ingeschreven zijn op één van de deelkolommen (bemiddelaar – syndicus) van het Tableau van vastgoedmakelaars van het Instituut;
 2. het beroep van vastgoedmakelaar als hoofdberoep uitoefenen en voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving als stagemeester dit beroep reeds 4 jaar als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
 3. geen enkele definitieve schorsing of schrapping hebben opgelopen, tenzij er later eerherstel van deze sanctie volgde;
 4. een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is - zie artikel 5§1 en artikel 17 van de Vastgoedmakelaarswet 2013;
 5. in regel zijn met de bijdragen aan het Instituut en desgevallend met de hieraan gerelateerde kosten.

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag tot inschrijving op de lijst van de stagemeesters aangetekend naar de Uitvoerende Kamer te sturen ter attentie van de voorzitter. 

Verplichtingen van de stagemeester

Stagemeesters hebben een aantal verplichtingen om de kwaliteit van de stage te garanderen:

 1. De stagemeester is nauw betrokken bij het werk van de stagiair en volgt zijn of haar activiteiten op, rekening houdend met de richtlijnen van het Instituut;
 2. De stagemeester adviseert de stagiair bij het uitoefenen van zijn of haar werkzaamheden als vastgoedmakelaar en leeft hierbij de plichtenleer na;
 3. De stagemeester vergoedt de stagiair degelijk voor zijn of haar prestaties ten behoeve van de stagemeester, overeenkomstig de richtlijnen ter zake die door het BIV worden opgesteld en aan de minister voorgelegd ter goedkeuring. Het is de stagemeester verboden om aan de stagiair rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding te vragen als tegenprestatie voor het stagemeesterschap;
 4. De stagemeester neemt geregeld kennis van het stageverslag van de stagiair, noteert er bevindingen in en bespreekt het met de stagiair;
 5. De stagemeester bezorgt aan het einde van de stage het evaluatieformulier over de stagiair aan de Kamer. (we hebben een model van evaluatieformulier ter beschikking).

Goed om weten

 • De stagemeester is niet verantwoordelijk voor de beroepsdaden die de stagiair voor eigen rekening heeft gesteld.
 • Als stagemeester mag je niet meer dan twee stagiairs tegelijk begeleiden, tenzij je een gemotiveerd verzoek richt tot de Uitvoerende Kamer om een afwijking op de regel te bekomen. Hiervoor stuur je dit formulier naar de Uitvoerende Kamer die beslist over de toekenning van de uitzondering.
 • Wil je je stagemeesterschap stopzetten, dan stuur je ons best een aangetekende brief ter attentie van de voorzitter van de Uitvoerende Kamer.

Een stagezoekertje plaatsen

Wil je graag aangeven dat je op zoek bent naar een stagiair. Plaats dan een stagezoekertje