De competentietest: een oriënterende eerste stap

Je bent uitgenodigd om de competentietest te komen afleggen. Of je bent stagemeester en wil graag weten hoe je de resultaten van jouw stagiair moet interpreteren. Hieronder kom je alles te weten over de test, hoe je je kan inschrijven, hoe de test er uit ziet en hoe je je best kan voorbereiden.

Wat is de competentietest en wat is het doel ervan?

De competentietest probeert in kaart te brengen hoe je ervoor staat voor je aan de stage begint. Niet alleen jouw kennis over de regelgeving rond vastgoed komt aan bod, we gaan ook na hoe je het ervan afbrengt in concrete situaties waarin je als vastgoedmakelaar zou kunnen terecht komen. Beschik je (al) over de juiste vaardigheden en voldoende kennis of zijn er toch bepaalde aandachtspunten waar je tijdens je stage nog kan aan werken?

Sommige kandidaat-stagiairs hebben al een vastgoedopleiding achter de rug, voor anderen is het de eerste keer dat ze met het beroep van vastgoedmakelaar in aanraking komen. Zeker voor het kennisonderdeel zullen de resultaten bijgevolg verschillend zijn. Het doel is dan ook louter jou als kandidaat-stagiair bewust te maken van je sterktes en zwaktes. Niet meer, niet minder. Hoe je je hierop voorbereidt? Het is niet de bedoeling dat er hard gestudeerd wordt voor deze test. Anderzijds is het ook niet verboden om je hier en daar al wat in te lezen over de kennistopics die aan bod zullen komen. De competentietest is dus géén ingangsexamen. Niemand wordt geweerd van de lijst van stagiairs op basis van de uitkomst van deze test.

Wanneer, waar en hoe moet ik de competentietest afleggen?

Het afleggen van de competentietest is de laatste horde om je inschrijving op de lijst van stagiairs in orde te brengen. Je komt de test afleggen op het BIV in Brussel, op het datum en tijdstip van je keuze. Zodra jouw dossier voor inschrijving op de lijst van stagiairs volledig is, ontvang je van ons via e-mail een uitnodiging met een toegangscode waarmee je je online kan inschrijven.

Vervolgens zal je dossier automatisch doorgestuurd worden naar de Uitvoerende Kamer (UK). De UK zal op de eerstvolgende vrije zitting jouw aanvraag bekijken en indien alles in orde is, zal je opgenomen worden op de lijst van stagiairs. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Hou er rekening mee dat het een tweetal weken zal duren voor je bericht krijgt over je opname op de lijst van stagiairs na het afleggen van de competentietest. De exacte datum van deze bevestiging kan niet op voorhand gegeven worden. Het heeft dan ook geen zin om het BIV te contacteren om te weten wanneer je de bevestiging van je opname op de lijst van stagiairs ontvangt.

Nadat je bent ingeschreven op de lijst van stagiairs, kan je de resultaten van je competentietest terugvinden in je online account op biv.be. Ook je stagemeester zal jouw resultaten te zien krijgen in zijn of haar account, ten minste voor zover dit zo werd afgesproken in je stagecontract of -overeenkomst.

De drie onderdelen van de competentietest

De competentietest bestaat uit 3 onderdelen: een situational judgement test, een redeneertest en een meerkeuze kennistest.

De situational judgement test (75 min.)

Het BIV stelde voor elk van de deelkolommen een competentieprofiel op. Dit competentieprofiel vat alle (meest voorkomende) taken van enerzijds een vastgoedmakelaar-bemiddelaar en anderzijds een vastgoedmakelaar-syndicus samen. Vanuit deze profielen werd vervolgens beslist over welke competenties iemand idealiter moet beschikken om een goeie vastgoedmakelaar te zijn. Een groep experten verwerkte de vele competenties die nodig zijn voor het beroep van vastgoedmakelaar tot de volgende 5 kerncompetenties:

  • Voor de vastgoedmakelaar-bemiddelaar: analyseren, organiseren, mensen aansturen, beïnvloeden en klantgericht optreden/dialogeren.
  • Voor de vastgoedmakelaar-syndicus: analyseren, organiseren/werk structureren, mensen aansturen, adviseren en klantgericht optreden.

In de situational judgement test wordt het beoordelingsvermogen van een kandidaat gemeten. Weet je hoe je je zou moeten gedragen in een bepaalde context?

Er wordt telkens een situatie voorgelegd die je als vastgoedmakelaar in je professioneel leven zou kunnen tegenkomen. Vervolgens worden per situatie drie mogelijke handelswijzen voorgesteld. Bij elk alternatief geef je aan of je in meerdere of in mindere mate zo zou handelen. Je rangschikt de voorgelegde reacties op een 5-puntenschaal die gaat van van (--) Ik doe dit zeker niet tot (++) Ik doe dit zeker. We leggen zo 22 situaties voor, telkens opgebouwd volgens het model in de volgende afbeelding.

Modelvraag competentietest: hoe ga je om met....

De redeneertest (10 min.)

Met de redeneertest wordt je redeneervermogen getest. Jouw redeneervermogen heeft betrekking op de processen van kennisverwerving en kennisgebruik, het opnemen, het vastleggen en het verwerken van informatie, en de toepassing daarvan. De redeneertest bestaat uit twee onderdelen, waarover telkens 3 vragen worden gesteld: een numerieke redeneertest en een verbale redeneertest.

Opnieuw krijg enkele situaties voorgeschoteld. Over deze tekst moet je vervolgens een vraag beantwoorden. Er worden 3 antwoordalternatieven gegeven. Anders dan bij de situational judgement test is er maar 1 juist antwoord. Er worden geen punten afgetrokken bij een fout antwoord.

Vervolgens begin je aan het derde en laatste onderdeel: de kennistest.

De kennistest (60 min.)

Omdat de regelgeving rond vastgoed steeds uitgebreider wordt en de vastgoedmakelaar daar een zware verantwoordelijkheid draagt, komen in deze afzonderlijke deeltest enkele kennisvragen aan bod. Deze kennistest is een meerkeuzevragenlijst die je kennis over verschillende kennisdomeinen nagaat. De kennisdomeinen waarover je vragen krijgt, zijn afhankelijk van de deelkolom (bemiddelaar of syndicus) waarvoor je de test aflegt. Voor de activiteiten van bemiddelaar gaat het over deontologie, verhuur, verkoop, Wetboek Economisch Recht, registratiebelasting, antidiscriminatie en antiwitwas. Voor de syndicus zijn de kennisdomeinen deontologie, mede-eigendom, verhuur, antidiscriminatie en antiwitwas. Je krijgt in totaal 40 meerkeuzevragen, maar er worden niet over elk domein evenveel vragen gesteld. Er worden ook telkens 3 antwoordalternatieven gegeven. Per vraag bestaat er slechts 1 juist antwoord. Er worden geen punten afgetrokken bij een fout antwoord.

Na de kennistest is de competentietest afgerond.

Voor elk onderdeel geldt...

Er zijn enkele principes die voor elk onderdeel van de competentietest gelden.

  • Elk onderdeel is tijdsgebonden; je krijgt respectievelijk 75, 10 en 60 minuten.
  • Na het voorziene aantal minuten wordt het onderdeel automatisch beëindigd, ook als nog niet alle vragen zijn ingevuld.
  • De resterende tijd staat steeds duidelijk aangegeven.
  • Je hebt steeds enkele minuten extra om de instructies te lezen.
  • Je kan steeds teruggrijpen naar deze instructies wanneer nodig.
  • Je kan onbeperkt switchen tussen vragen binnen eenzelfde onderdeel.
  • Er is steeds een overzicht van je antwoorden beschikbaar.
  • Na afloop zijn je antwoorden finaal en kan je niet meer terug.

Deze regels gelden enkel binnen eenzelfde onderdeel. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om terug te gaan naar een reeds afgelegd onderdeel.

Na afloop: de resultaten interpreteren

Na het afleggen van de test en na opname op het tableau van stagiairs kan je de resultaten van de door jou afgelegde competentietest terugvinden in je persoonlijke account op biv.be. In wat volgt, leggen we uit hoe de resultaten te interpreteren zijn.

De situational judgement test

In de situational judgement test wordt gekeken hoe je reageert op situaties in vergelijking met de norm. Elk van de geselecteerde competenties wordt meerdere keren bevraagd in de vragenlijst. Je krijgt per competentie een genormeerde score en een beschrijving die je meer inzicht geeft in deze score. Met een genormeerde score bedoelen we jouw score vergeleken met de referentiegroep, dat zijn alle andere kandidaten, op een 9-puntenschaal. Het is niet mogelijk dat je op alle competenties een maximumscore (9) haalt. Een hoge score voor alle competenties (7) is wel mogelijk.

In de afbeelding lees je hoe de resultaten kunnen geïnterpreteerd worden.

Interpretatie resultaten op schaal van 1-9

De redeneertest

In de redeneertest wordt gemeten hoe het gesteld is met jouw numerieke en verbale redeneervermogen. Hoe goed ben je in het verwerven en gebruiken van nieuwe kennis, en hoe goed kan je deze kennis toepassen?

Je krijgt 6 vragen in totaal. Vervolgens krijg je een score (0 – 6). Je rapport vermeldt ook een omschrijving van deze score.

De kennistest

In de kennistest wordt gepeild naar jouw kennis over verschillende domeinen. Ook hiervan krijg je achteraf een rapport. Dat vermeldt per domein jouw behaalde percentage en ook een uitleg bij je resultaat.

Belangrijke praktische informatie

Kom op tijd, dat is 15 minuten op voorhand

We vragen om 15 minuten voor de aanvang van de competentietest op het BIV aanwezig te zijn. Op die manier kunnen alle deelnemers gelijktijdig beginnen en wordt niemand gestoord door laatkomers. Kandidaten die meer dan 15 minuten te laat komen, om welke reden dan ook, zullen niet meer worden toegelaten en moeten een nieuwe afspraak maken. Hou rekening met de dagelijkse files richting Brussel! Hier kan je terugvinden hoe je het BIV het gemakkelijkst kan bereiken. Het afleggen van de competentietest duurt in totaal ongeveer 2,5 uur. Je blokkeert dus best de hele voor- of namiddag in je agenda.

Kan je niet aanwezig zijn?

Kan je niet aanwezig zijn op de competentietest, dan moet je dit uiterlijk de dag vóór de test schriftelijk aan het secretariaat van de UK melden via nv@biv.be

Identificeer jezelf ter plaatse

Breng de bevestiging van je afspraak mee, samen met je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs ter identificatie. Heb je geen met foto voorzien document mee waaruit je identiteit blijkt, word je niet toegelaten tot de competentietest.

Hulpmiddelen zijn verboden

De competentietest test je persoonlijke competenties, maar ook je beroepskennis. Daarom is elk toestel met communicatiemogelijkheden verboden, net als alle documenten, materialen of technologische snufjes die als zodanig dienst zouden kunnen doen. Alle toestellen moeten uitgeschakeld neergelegd worden in het gedeelte van de zaal dat voorbehouden is voor de persoonlijke voorwerpen van de deelnemers.

Volgende stap in het traject: de stage