Betere bescherming tegen oneerlijke vastgoedpraktijken

Betere bescherming tegen oneerlijke vastgoedpraktijken

donderdag 4 oktober 2012

Syndici, rentmeesters of vastgoedmakelaars die deontologisch in de fout gaan, kunnen voortaan sneller en efficiënter worden gestopt. Bij ernstige vermoedens van oneerlijke praktijken zal het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) – in afwachting van een definitieve uitspraak – zelfs uitzonderlijk kunnen ingrijpen. De nieuwe maatregelen die passen in de professionalisering van de sector, werden pas door de regering goedgekeurd en treden eind deze week in werking.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars – dat toeziet op de deontologische verplichtingen van syndici, vastgoedmakelaars en rentmeesters – is tevreden met deze nieuwe maatregelen, maar wenst allereerst te beklemtonen dat een overgrote meerderheid van de vastgoedprofessionals professioneel en correct te werk gaat. In uitzonderlijke gevallen loopt het echter toch mis en precies daarvoor dienen deze nieuwe maatregelen. Voor de vastgoedsector past de vernieuwing alvast in een ruimere hervorming van de regelgeving, die de interne werking van het BIV regelt en een stap vooruit betekent wat de professionalisering van de sector betreft.

Het BIV zal bijzonder omzichtig omspringen met deze nieuwe mogelijkheden op tuchtrechtelijk vlak en zal ze slechts uitzonderlijk in zeer ernstige gevallen toepassen. In eerste instantie gaat het om de mogelijkheid om de normale termijn van 30 dagen die nodig is om de aangeklaagde voor de tuchtkamer te roepen, in te korten. Dit kan zeker nuttig zijn voor dossiers waaruit blijkt dat het risico op bijkomende schadegevallen reëel is. Daarnaast krijgt de tuchtkamer de vrijheid om bij ernstige zaken – voor zover men er het unaniem over eens is – te beslissen dat de sanctie al uitvoerbaar wordt, ondanks elke vorm van beroep. Deze maatregel drong zich op omdat de proceduremogelijkheden (verzet, beroep) wel eens misbruikt werden om de eindbeslissing zo lang mogelijk uit te stellen. Intussen werden er dan nog meer slachtoffers gemaakt.

Volgens BIV-voorzitter Luc Machon mag deze vernieuwing alvast gezien worden als “een grote stap voorwaarts, die het bewijs levert dat de sector volop aan het professionaliseren is”. “Dit is in het voordeel van iedereen, zowel van de vastgoedprofessionals als van zij die er beroep op doen. Bij deze hebben we een instrument in handen om sneller komaf te maken met oneerlijke praktijken. Dit toont niet alleen de goodwill van de sector aan, maar moet ook de burger extra vertrouwen inboezemen wanneer deze in zee gaat met een vastgoedprofessional.”

Niet onbelangrijk om weten is dat de officiële lijst van erkende vastgoedprofessionals voor consumenten nog altijd de beste garantie biedt om zeker te zijn dat hij of zij te maken heeft met een erkende syndicus, vastgoedmakelaar of rentmeester.