Laatste reminder! Jaarverslag antiwitwas 2017: deadline 30 juni!

Laatste reminder! Jaarverslag antiwitwas 2017: deadline 30 juni!

woensdag 20 juni 2018

In het kader van de antiwitwaswetgeving moet je als vastgoedmakelaar jaarlijks een verslag invullen over hoe je kantoor het witwassen van geld het voorbije jaar heeft voorkomen.

Het in te vullen verslag voor 2017 is hier downloadbaar! 

Om je jaarverslag op te stellen kan je gebruikmaken van de tool AntiWitwas.
Die digitale tool helpt je als vastgoedmakelaar bij het vervullen van je antiwitwasverplichtingen en zal je begeleiden bij de vragenlijst - die voor elke cliënt en transactie (wanneer de partijen samen worden gebracht) doorlopen moet worden - om het risicoprofiel van je klant te berekenen.

Reminder: syndici zijn niet langer onderworpen aan de antiwitwaswet en dienen zodoende geen jaarverslag in te dienen.

Wat als de makelaar de antiwitwasverplichtingen niet naleeft? De antiwitwaswetgeving voorziet in de mogelijkheid om specifieke sancties op te leggen als de verplichtingen niet worden nageleefd. Vastgoedmakelaars die zich niet aan de regelgeving houden kunnen onder meer een administratieve geldboete krijgen van 250,00 euro tot 1 250 000,00 euro.

De controle op de naleving werd toevertrouwd aan de FOD Economie. De procedureregels voor het opleggen van deze boete zijn vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 16 mei 2018. Dit besluit werd goedgekeurd bij KB van 21 mei 2018.
 
De vastgestelde inbreuken en haar voornemen om een administratieve geldboete op te leggen deelt de FOD Economie per aangetekend schrijven mee aan de vastgoedmakelaar, met inbegrip van het vooropgestelde bedrag.  De vastgoedmakelaar beschikt vervolgens over één maand om, ofwel te verzoeken om gehoord te worden, vergezeld door een persoon naar keuze, ofwel haar verweermiddelen schriftelijk te communiceren, ofwel beide mogelijkheden.
 
De FOD Economie legt de geldboete op, ten laatste binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het verhoor ofwel, indien er geen verzoek tot verhoor was, na één maand, te rekenen van het aangetekend antwoord (verweer) van de vastgoedmakelaar.  Beroep tegen de geldboete kan ingesteld worden bij de Raad van State.
 
Ook wordt in de BIV-plichtenleer uitdrukkelijk verwezen naar de antiwitwaswetgeving. Hierdoor kan een inbreuk op de antiwitwaswet door de tuchtkamers aanzien worden als een deontologische inbreuk.