Wie is wie: organisatie en structuur van het Beroepsinstituut

Organigram

organigram van het BIV

Het BIV telt vier organen die, volstrekt van elkaar gescheiden, hun functie autonoom vervullen. Er is de Nationale Raad, een verkozen “wetgevende macht”, die de richting bepaalt die het Instituut uit gaat. De mandatarissen van de Raad stellen een “uitvoerende macht” aan: het Bureau. De “rechterlijke macht”, de Kamers, zijn de onafhankelijke, rechtsprekende steunpilaren van het Instituut in eerste (Uitvoerende Kamers) en tweede aanleg (Kamers van Beroep).

De voogdijminister van het BIV oefent via zijn regeringscommissaris toezicht uit op de Nationale Raad. De Kamers zijn soeverein.

Generale directie (Bureau)

Het dagelijks bestuur van het BIV gebeurt door het Bureau, samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de penningmeester. Hun opdracht omvat onder meer:

 • het afhandelen van de lopende zaken;
 • het toezicht op het financieel beheer van het Instituut;
 • het voorbereiden van vergaderingen van de Nationale Raad;
 • het aanwerven en het leiden van het personeel;
 • alle andere opdrachten die de Nationale Raad oplegt.

De penningmeester heeft een aantal specifieke opdrachten:

 • hij is de bewaarder van alle roerende goederen van het Instituut;
 • hij zorgt voor het innen van de bijdragen en van alle verschuldigde sommen aan het Instituut en geeft er kwijting van;
 • hij stelt de ontwerpen van jaarrekeningen op, net zoals het ontwerp van begroting;
 • op het einde van elk trimester legt hij aan de Raad een overzicht voor van de financiële toestand, samen met een staat van de uitvoering van de begroting.

Mandatarissen

Stefaan LELIAERT - Voorzitter

Nicolas WATILLON - Eerste ondervoorzitter

Alain DEKETELAERE - Tweede ondervoorzitter

Cécile VAUSE - Penningmeester

Leden van het directiecomité

Jurgen Vansteene - Juridisch directeur

Olivier Aoust - Juridisch directeur

Stefaan Jonckheere - Financieel & Logistiek directeur

De Nationale Raad

De Nationale Raad, samengesteld uit 18 verkozenen uit de sector (9 Nederlandstalige en 9 Franstalige leden), mag gerust het parlement van het BIV worden genoemd en bestaat uit 18 effectieve leden en 18 plaatsvervangende leden. De Nationale Raad komt minstens 4 maal per jaar samen, onder toezicht van een regeringscommissaris.

De opdracht van de Nationale Raad:

 • de voorschriften van de Plichtenleer opstellen;
 • het stagereglement opstellen;
 • erop toezien dat de voorwaarden betreffende toegang tot het beroep worden nageleefd en elke inbreuk inzake onwettige uitoefening van het beroep bij de gerechtelijke overheid aanklagen;
 • maatregelen nemen inzake beroepsvervolmaking en bijscholing van de leden;
 • het kiezen van de leden van het Bureau.

De effectieve en plaatsvervangende leden zijn telkens voor een termijn van vier jaar gekozen onder en door de vastgoedmakelaars die ingeschreven zijn op het Tableau van het Instituut.

Mandatarissen

Effectieve Nederlandstalige leden: Stefaan LELIAERT, Daniel BUSCHMAN, Dirk COELUS, Alain DEKETELAERE, Gerda VAN DER STRAETEN, Patrick DE SMET, Cindy UTTERWULGHE, Mehdi DEVOS

Effectieve Franstalige leden: Geoffroy de CLIPPELE, Nicolas WATILLON, Caroline LEJEUNE, Cécile VAUSE, Suzanne ADAM, Isabelle BALARATTI, Nathalie DEMORTIER, Thierry SCHMITZ

Plaatsvervangende Nederlandstalige leden: Olivier MOROBE, Thomas VALKENIERS, Stefan ROOSEN, Dominique VANRUNXT, Bertil REUNIS, Bart LAUWERS, Tom VAN CAMPENHOUT, Jean-Paul THEWIS, Stephan VERSTRAETEN

Plaatsvervangende Franstalige leden: Carlos de MEESTER de BETZENBROECK, Jean MOREAU, Philippe PIERSON, Xavier de JACQUIER de ROSEE, Bruno DESPRET, Michel MICHALAKIS, Christian SCHUMMER, Emile HAZAN

Regeringscommissaris: Margaretha VERMEYLEN

Plaatsvervangend regeringscommissaris: Fabian DENIS

Secretaris: Steven LEE

Plaatsvervangend secretaris: Anne-Sophie BAUSIERE

De Kamers

De administratieve en tuchtrechtelijke rechtscolleges van het BIV, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep, zijn de steunpilaren van het Instituut.

De voornaamste opdrachten van de Kamers zijn:

 • uitspraak te doen inzake aanvragen tot inschrijving, weglating en wederinschrijving bij het BIV;
 • te waken over de toepassing van het stagereglement;
 • te waken over de toepassing van de Plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te doen ten opzichte van de BIV-leden;
 • het opmaken en bijhouden van de lijst van de stagemeesters;
 • om - op gezamenlijk verzoek van de betrokkenen - in laatste aanleg arbitraal uitspraak te doen omtrent betwistingen inzake honoraria die door een vastgoedmakelaar aan zijn cliënt worden gevraagd;
 • op verzoek van de hoven en rechtbanken of in geval van geschil tussen op het tableau of op de lijst van de stagiairs ingeschreven personen, advies uit te brengen over de berekening van de honoraria.

De Kamers zijn taalhomogeen Nederlandstalig of Franstalig samengesteld om dossiers te beoordelen die te maken hebben met respectievelijk vastgoedmakelaars op de Nederlandstalige of Franstalige taalrollen. De Verenigde Uitvoerende Kamers zijn op hun beurt bevoegd voor alle dossiers die te maken hebben met bemiddelaars, syndici of rentmeesters die een hoofdvestiging hebben in het Duitstalige landsgedeelte. Verder zijn ze van tel bij betwistingen tussen personen die ingeschreven zijn op verschillende taalrollen.

Wie beroep aantekent tegen een beslissing van de Uitvoerende Kamer, komt voor de Kamer van Beroep. Daarnaast spreekt de Kamer van Beroep zich uit over aanvragen tot eerherstel. De Verenigde Kamers van Beroep doen uitspraak over beroepen ingediend tegen de beslissingen van de Verenigde Uitvoerende Kamers en over eerherstel voor Duitstalige vastgoedmakelaars.

Mandatarissen

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

Voorzitter: Nicole D'HONT, advocaat
Plaatsvervangende voorzitters: Johan TIMMERMANS, rechter bij de Rechtbank van eerste aanleg van Gent
Rechtskundig assessor: Frank JUDO, advocaat
Plaatsvervangend rechtskundig assessor: Roland TIMMERMANS, advocaat
Rechtskundig assessor-generaal: Alexander VAN BRABANT, advocaat
Plaatsvervangend rechtskundig assessor-generaal: Myriam NULENS, advocaat

Secretaris: Jurgen VANSTEENE
Plaatsvervangende secretarissen: Olivia CAUS, Hilde CUYPERS, Bruno KERCKHOF, Jan MERCKX, Elke VAN HOLSBEEK, Elke VANOBBERGEN, Danielle VERREES, Nathalie VANDERLINDEN

Effectieve verkozen leden: Johan TACKOEN, Sophie POUILLE, Elie BEX 
Plaatsvervangende verkozen leden: Ingrid MAES, Gert TOYE, Rik SCHEPENS, Walter DEVLIES, Eric MARKEY, Frédéric DELRIVE

Franstalige Uitvoerende Kamer

Voorzitter: Frédéric GILSON, rechter bij de Rechtbank van eerste aanleg van Dinant
Plaatsvervangende voorzitters: Jean-Luc NAVARRE, advocaat
Rechtskundig assessor: -
Plaatsvervangende rechtskundig assessoren: Pierre HUET en Damien VAN ERMEN, advocaten
Rechtskundig assessor-generaal: André TULCINSKY, advocaat
Plaatsvervangend rechtskundig assessor-generaal: -

Secretaris: Olivier AOUST 
Plaatsvervangende secretarissen: Anne-Sophie BAUSIÈRE, Alain BERTRAND, Caroline BORMANS, Patricia DESPRETZ, Giuseppina GIUNTA, Amel KHEDDACHE, Thibaud LODEWYCKX, Serge MEYNEN, Elke VANOBBERGEN, Danielle VERREES, Nathalie VANDERLINDEN

Effectieve verkozen leden: Isabelle DEVREUX, Augustin MOTTE dit FALISSE, Angie IMPELLIZZERI 
Plaatsvervangende verkozen leden: Françoise MALVAUX, Nathalie SCHRYVERS, Stéphane KIRKOVE, Aldo ZAMBITO, Hermann HACK

Verenigde Uitvoerende Kamers

Secretaris: Jurgen VANSTEENE
Plaatsvervangende secretarissen: Anne-Sophie BAUSIÈRE, Alain BERTRAND, Caroline BORMANS, Olivia CAUS, Patricia DESPRETZ, Amel KHEDDACHE, Bruno KERCKHOF, Thibaud LODEWYCKX, Serge MEYNEN, Jan MERCKX, Elke VAN HOLSBEEK, Elke VANOBBERGEN, Danielle VERREES, Nathalie VANDERLINDEN

Nederlandstalige Kamer van Beroep

Voorzitter: Stefaan DESMET, eerste substituut van de procureur des Konings van de Rechtbank van eerste aanleg te Veurne
Plaatsvervangend voorzitter: André CAEYMAEX, advocaat
Secretaris: Bruno KERCKHOF
Plaatsvervangende secretarissen: Anne ROGGEN, Ellen DEJONCKHEERE 

Effectieve verkozen leden: Filip DE WAELE, Anjes DAEMS 
Plaatsvervangende verkozen leden: Willy HAEGENS, Jan JASSOGNE, Peter BONHOMME, Armand ZEGERS, Pol LOWETTE, Gaëtan RIAT

Franstalige Kamer van Beroep

Voorzitter: Philippe AOUST, vrederechter in het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul
Plaatsvervangend voorzitter: Martin VERSCHURE, advocaat

Secretaris: Olivier AOUST
Plaatsvervangende secretarissen: Giuseppina GIUNTA, Anne ROGGEN en Bruno KERCKHOF 

Effectieve verkozen leden: Yves VAN ERMEN, Hugues de BELLEFROID
Plaatsvervangende leden: Olivier VIGNERON, Michel DUSSART, Deborah VANESSE, Muriel MASSON, Maggy COTTIN, Heinz KEUL

Verenigde Kamers van Beroep

Secretaris: Bruno KERCKHOF
Plaatsvervangende secretarissen: Anne ROGGEN, Giuseppina GIUNTA, Jurgen VANSTEENE, Olivier AOUST

Ondersteunende diensten en departementen

De diensten en departementen werken ter ondersteuning van de organen van het BIV.

Directiecomité

 • Jurgen Vansteene - Juridisch Directeur
 • Olivier Aoust - Juridisch Directeur
 • Stefaan Jonckheere - Financieel & Logistiek Directeur

Directiesecretariaat
Danielle Verrees - Directiesecretaresse

Juridisch Departement (NL)

 • Jurgen Vansteene - Directeur 
 • Jan Merckx - Jurist
 • Elke Van Holsbeek - Juriste
 • Hilde Cuypers - Administratieve dossiers
 • Anne Roggen - Dossiers Kamer van Beroep
 • Elke Vanobbergen - Administratief medewerker
 • Yannick O - Beleidsmedewerker
 • Hélène Bulzan - Schriftelijke examens + Competentietesten
 • Nadia Lopez-Gonzalez - Administratief medewerker
 • Davigno Desouter - Administratief medewerker

Juridisch Departement (FR)

 • Olivier Aoust - Directeur 
 • Patricia Despretz - Juriste
 • Caroline Bormans - Juriste
 • Thibaud Lodewyckx - Jurist
 • Serge Meynen - Expert
 • Nathalie Vanderlinden - Administratief secretariaat tuchtdossiers
 • Alain Bertrand - Administratieve dossiers
 • Giuseppina Giunta - Dossiers Kamer van Beroep
 • Hélène Bulzan - Schriftelijke examens + Competentietesten

Departement Stage

 • Ellen Dejonckheere - Directeur
 • Olivia Caus - Stagedossiers (NL)
 • Danielle Verrees - Dossiers stagemeesters (NL)
 • Amel Kheddache - Stagedossiers (FR)
 • Giuseppina Giunta - Dossiers stagemeesters (FR)

Departement Financiën & Logistiek

 • Stefaan Jonckheere - Directeur 
 • Martine Dubernard - Medewerkster
 • Frédérique Lizen - Receptioniste
 • Steffy Kamayi - Receptioniste

Departement Opsporing 

 • Bruno Kerckhof - Directeur 
 • 1 privédetective (NL)
 • 1 privédetective (FR)
 • Marianne Tassenoy - Medewerkster

Departement Communicatie & Vorming

 • Steven Lee - Directeur
 • Dorien Stevens - Communicatie (NL)
 • Frank Damen - Digital manager
 • Anne-Sophie Bausière - Assistente Communicatie en Vorming (FR)

Gebouw

 • Alain Bertrand - Verantwoordelijke