Dit nieuws is 11 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

"Private huurmarkt opnieuw aantrekkelijk maken voor investeerders/verhuurders"

maandag 3 juni 2013

chiffres AI 2023

Naar aanleiding van de actualiteit rond de krapte op de huurmarkt en de impact daarvan op de huurprijzen, dringen de Vlaamse vastgoedmakelaars (CIB Vlaanderen en BIV) opnieuw aan op meer stimuli en positieve maatregelen voor de private huurmarkt. En dat zowel voor huurders als voor verhuurders, want bij die laatste stelt de Vlaamse vastgoedmakelaardij een uitstroom vast door een weinig stimulerend beleid en een dalend rendement.

Terwijl de vraag naar huurwoningen op de private huurmarkt almaar toeneemt, wordt het aanbod kleiner, wat zich bijgevolg in de huurprijzen laat voelen. Die vaststelling maken de Vlaamse vastgoedmakelaars, met name CIB Vlaanderen en het BIV, wat betreft de private huurmarkt. Bijkomend stelt de sector al een tijd vast dat de private huurmarkt in toenemende mate een “restmarkt” wordt, waardoor bij investeerders ook de vrees voor wanbetaling aanwezig blijft.

De  beleggersmarkt is volgens de Vlaamse vastgoedmakelaardij nochtans één van de cruciale factoren om de private huurmarkt opnieuw meer zuurstof te geven. Méér stimuli zal alleen maar een gunstige invloed hebben op het aanbod, wat zich ook in een kwalitatief en betaalbaar aanbod zal vertalen. Het huurgarantiefonds dat de Vlaamse overheid volgend jaar wil opstarten, is een goede stap in die richting, maar is in deze slechts een eerste stap. Jammer genoeg moeten we vandaag vaststellen dat amper 5% van de Vlaamse middelen naar de private huurmarkt gaat, terwijl deze goed 20 procent van de totale woningmarkt inneemt. 35% van de middelen gaat naar sociale huur, terwijl deze markt ongeveer 6 procent van de markt inneemt. De overige 60% van de middelen gaat naar de koopmarkt.

De vastgoedmakelaars verwachten van de overheid dan ook dat ze op de private huurmarkt uitdrukkelijk een tweesporenbeleid voert. Met name enerzijds het ondersteunen van de inkomenszwakke doelgroepen die niet in de sociale huisvesting terecht kunnen, maar anderzijds ook een stimulerend beleid om het aanbod in Vlaanderen te verhogen.

Positieve stimuli

De Vlaamse vastgoedmakelaars zien drie noodzakelijke ingrepen om de private huurmarkt weer aantrekkelijker te maken. Allereerst verdienen fiscale stimuli prioriteit, waarbij de focus komt te liggen op structurele renovatie en energiebesparende investeringen. Zo kan onder meer ook de leegstand worden bestreden.

Daarnaast kan men via het invoeren van een vrijstellings- of verminderingsregeling voor successie- en schenkingsrechten ervoor zorgen dat een pand in de ‘verhuring’ blijft en niet vroegtijdig wordt verkocht. De vrijstelling of vermindering kan gekoppeld worden aan de voorwaarde om als eigenaar de woning verplicht te blijven verhuren gedurende een bepaalde periode en te investeren in renovatie en energie-efficiëntie. De vastgoedsector is verheugd over de toenemende politieke steun voor dit voorstel.

Tot slot denken de vastgoedmakelaars, naar analogie met het renovatie-abattement, ook in de richting van een energie-abattement, dat wordt toegekend bij de aankoop van een onroerend goed met het oog op verhuring. De toekenning van het abattement kan worden gekoppeld aan de voorwaarde dat het bedrag van de vrijstelling aan registratierechten binnen een bepaalde tijdsspanne wordt geïnvesteerd in de energie-efficiëntie van de aangekochte woning.