Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Minister Ducarme en BIV breken een lans voor de sector

vrijdag 23 februari 2018

Minister Ducarme en BIV breken een lans voor de sector
©BIV

Deze vrijdag was het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) present op Batibouw voor professionals, samen met het kabinet van minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme om er de hervorming op de vastgoedmakelaarswet toe te lichten  – die op 1 februari in werking is getreden. 

De overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars respecteert de deontologie en voert hun job correct en plichtsbewust uit. De hervorming op de vastgoedmakelaarswet wil echter de goede manier van werken van de makelaar verder kracht bijzetten. Zo zal de wetshervorming nog meer bescherming aan de derdenrekening is in dat opzicht van enorm belang. Bovendien wordt ook de tuchtprocedure heel wat transparanter. Meer dan ooit reden genoeg om beroep te doen op een erkende vastgoedmakelaar.

  1. De vastgoedmakelaar gebruikt een derdenrekening die nu wettelijk verankerd werd

Doordat de derdengelden duidelijk worden afgescheiden van het eigen vermogen van de makelaar, vallen deze buiten de boedel van de makelaar, waardoor ze bij een mogelijk faillissement toekomen aan de rechthebbenden, voor wie de derdengelden bedoeld zijn, zijnde de eigenaar-verkoper. Het BIV drong lang aan op de wettelijke verankering van de derdenrekening en is dan ook erg tevreden dat dit realiteit is geworden. Het gebruik van deze kwaliteitsrekening was overigens al een deontologische verplichting voor de makelaar.

  1. De vastgoedmakelaar respecteert een deontologische code

De overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars leeft de plichtenleer na. Als de consument toch meent dat de makelaar een deontologische fout heeft begaan, kan hij een klacht indienen. Die klacht wordt onderzocht door een rechtskundig assessor, een advocaat benoemd door de minister. Het BIV is enkel bevoegd om zich uit te spreken over deontologische tekortkomingen. Ze kan dus niet optreden bij inbreuken tegen andere rechtsregels.

De nieuwe wetshervorming voorziet nu dat de definitieve tuchtbeslissing automatisch aan de klager zal worden gecommuniceerd. Voorheen moest de klager hierom nog verzoeken. Op uitdrukkelijke vraag zal hij voortaan ook de motivatie bij een tuchtbeslissing kunnen bekomen. De klager zal eveneens een herziening van de beslissing tot seponering kunnen vragen bij de rechtskundig assessor-generaal, wanneer zijn klacht zonder gevolg werd geklasseerd. Hierdoor wordt een vorm van beroep ingevoerd, een mogelijkheid die weinig andere Ordes of Instituten van vrije beroepsbeoefenaars kennen.

  1. De vastgoedmakelaar is verzekerd

Via de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de vastgoedmakelaar verzekerd voor zowel zijn beroepsaansprakelijkheid als zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Daarnaast bevat de verzekering ook een luik ‘financiële borgstelling’, wat een belangrijke garantie vormt voor de consument.

  1. De vastgoedmakelaar schoolt zich permanent bij

Al tijdens zijn stagetraject is de vastgoedmakelaar verplicht om tal van vormingen te volgen. Eénmaal hij titularis is, blijft die verplichting doorlopen, onder de vorm van een jaarlijkse permanente vormingsplicht. Het BIV faciliteert een brede waaier aan vormingen, waardoor gegarandeerd wordt dat zijn kennis en professionele attitude aangescherpt blijft.

De overgrote meerderheid van de vastgoedmakelaars oefenen hun beroep integer uit. Door de deontologie te versterken, de procedure transparanter te maken en door de bescherming van de consument te optimaliseren, dragen we bij tot een versterking van hun professionaliteit door een economische activiteit te faciliteren waarvan de onrechtstreekse begunstigden zeer talrijk zijn.

Denis Ducarme, minister van Zelfstandigen, Middenstand, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Het BIV heeft altijd aangedrongen op de wettelijke verankering van de derdenrekening. Deze bescherming is zéér belangrijk voor de consument. Dit zorgt er ook voor dat de credibiliteit van ons beroep verder wordt versterkt.”

Stefaan Leliaert, voorzitter BIV