Terug naar het overzicht

Wetsontwerp rond organisatie AV'en binnen mede-eigendommen in coronatijden aangenomen! We wachten op de publicatie in het Staatblad.

vrijdag 18 december 2020

Wetsontwerp rond organisatie AV'en binnen mede-eigendommen in coronatijden aangenomen! We wachten op de publicatie in het Staatblad.

Goed nieuws! Vannacht heeft het Parlement het wetsontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de coronastrijd aangenomen. Daarin staan de bepalingen over de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden. Lees de goedgekeurde tekst. De wet moet nu nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, opdat deze in werking zou treden.

 

De enige relevante wijziging in het wetsontwerp na de goedkeuring door de commissies die zich nog voordeed was de schrapping van het woord ‘dringende’ in onderstaande bepaling:

‘(…) De syndicus houdt niettemin een algemene vergadering wanneer een dringende beslissing aangewezen is of op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezitten, overeenkomstig de in artikel 577-6, § 2, vastgestelde procedures. Indien die algemene vergadering omwille van omstandigheden redelijkerwijze niet fysiek of op afstand kan gehouden worden, kan toepassing gemaakt worden van artikel 48 van deze wet (…)’.

Het argument hiervoor is dat de syndicus de vrijheid moet hebben om een AV van mede-eigenaars bijeen te roepen van zodra het noodzakelijk is om een beslissing te nemen. Wachten tot het dringend is, kan in sommige gevallen immers problematisch zijn.

Hierna nog eens de drie belangrijke bepalingen omtrent de organisatie van AV’en die we ook al meegaven in BIV-Mail 358:
 

    1. AV’en die moe(s)ten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 9 maart 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld en uiterlijk op 30 november 2020 hadden moeten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en de VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars;

  2. Er komt een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en. De schriftelijke procedure wordt hierdoor vergemakkelijkt, schriftelijke AV’en zullen zo tot 9 maart 2021 met de gewone deelname-vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat de helft van de leden van de VME aan de stemming dient deel te nemen en dat deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. Geldig zijn de stembrieven die de syndicus per post of elektronisch ontvangt en dit binnen de 3 weken na datum van verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen; 

    3. Belangrijk is eveneens dat de mogelijkheid tot digitale AV’en in de wet wordt verankerd. Er wordt verduidelijkt dat mede-eigenaars zowel fysiek als vanop afstand, dus digitaal, kunnen deelnemen aan een AV. Dit omvat alle telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals videoconferencing. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

Inwerkingtreding:

  • Voornoemde punten 1 en 2 zullen - eenmaal de wet gepubliceerd is in het Staatsblad - ‘retroactief’ in werking treden per 1 oktober 2020. Ze blijven gelden tot 9 maart 2021. Let wel: deze datum (9 maart 2021) kan bij KB later nog worden aangepast (verlengd), indien zou blijken dat de maatregelen met het oog op de strijd tegen de COVID-19-pandemie dit zouden vereisen;
  • Punt 3 zal in werking treden op de dag van publicatie in het Staatsblad.

Wij houden jullie verder op de hoogte eenmaal de wet gepubliceerd is in het Staatsblad!